Valberedningens förslag till styrelse för 2012

Valberedningen i Kilsta Metallvärden AB under ledning av styrelseordförande Lars Ransgart har meddelat bolaget att den till årsstämman den 27 april kommer att föreslå omval av Peter Zeidler, Claes Österlin, Björn Grufman och Lars Ransgart.

Som ordförande i styrelsen föreslås Lars Ransgart.

Wilhelm Rosenlund har avböjt omval.

 

Arvode 2012

Valberedningen föreslår oförändrat arvode med 90.000 kr till styrelsens ordförande och 40.000 kr till var och en av  övriga stämmovalde ledamöter som inte är anställda i bolaget.

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 070 – 636 76 15

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment bedrivs återvinning av elektronikprodukter.

Kilsta Metallvärdens strategi innebär en integrering såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Integrering bakåt kommer att medföra expansion och förvärv i insamlingsledet bland annat för att säkerställa råvarutillgången för den egna förädlingsverksamheten. Integration framåt kommer att innebära ytterligare verksamheter som komplement till befintlig smältverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar