Bättre markberedning och precision i plantbeställningarna

En tillämpning som Metsä Group har utvecklat i samarbete med Risutec Oy följer upp planteringspunkternas täthet i realtid.

Nya beteckningar uppenbarar sig på pekdatorns skärm i grävmaskinshytten an efter att Metsä Groups entreprenör Timo Viherojas arbete framskrider. I snabb takt uppstår det nya vändhögläggningshögar i den nästan stenfria marken i Tavastkyro.

”Tack vare den nya tillämpningen registreras varje hög och dess position i datasystemet”, berättar Metsä Groups skogsvårdschef Juho Rantala då han följer med arbetet.

Metsä Group har utvecklat tillämpningen i samarbete med Risutec Oy, som har specialiserat sig på anläggningar för skogsindustri och skogsbruk. Förra sommaren testades apparaten i fyra grävmaskiner och resultaten var lovande.

”Ursprungligen började vi utveckla tillämpningen ur mekaniseringssynpunkt, men under resans gång märkte vi att den lämpar sig för markberedningsbehov. Det är fint att vi har kunnat göra utvecklingsarbete i gott samarbete med Metsä Group”, säger Risutecs verkställande direktör Jussi Aikala.

Arbetet underlättas av uppföljning i realtid

Tillämpningen gör det möjligt att göra en rapport till de markägare som har beställt markberedning av Metsä Group, ur vilken det noggrant framgår hur stor areal som är markberedd och hur många planteringspunkter som har utförts på figuren.

”Tillämpningen gör att vi kan följa upp markberedningens kvalitet noggrannare än förr, men till en lägre kostnad. Förarens arbete underlättas av att han inte själv behöver utföra mätningarna, utan tillämpningen följer upp markberedningstätheten i realtid”, beskriver Rantala.

Enligt Timo Viheroja är det just den realtida uppföljningen som innebär en konkret nytta för föraren, eftersom varje markberedningsobjekt är olika. Man är ofta tvungen att variera markberedningstäthet i olika delar av figuren på grund av till exempel diken, stenar eller rishögar, varför det är utmanande att bilda sig en uppfattning om den genomsnittliga tätheten.

”Eftersom tillämpningen hela tiden berättar hur stor den markberedda arealen är och hur många planteringspunkter per hektar som är utförda, så är det lätt att variera tätheten efter behov”, säger Viheroja som lotsar företaget Maanrakennus Viheroja i Tavastkyro.

I fortsättningen kan man beställa ett exakt lämpligt antal plantor utgående från antalet planteringspunkter. ”Detta leder till kostnadsinbesparingar i förnyelsekedjan, eftersom behovet av att föra bort överflödiga plantor eller leverera mera plantor till objekten minskar avsevärt”, säger Rantala. ”Samma tillämpning kan användas på planteringsobjekt, varvid den berättar hur många plantor som har planterats.”

Snart i mera omfattande användning?

”Om tillämpningen vid kontrollinventeringarna och -räkningarna visar sig vara pålitlig, så är Metsä Groups målsättning att ta den i mera omfattande användning redan under nästa år”, berättar Rantala.

"Det är mycket enkelt att installera de anläggningar som tillämpningen kräver i en grävmaskin. Förutom en tillräckligt effektiv pekdator och den egentliga tillämpningen installeras en gps-givare i maskinens bom för mätning av den markberedda arealen”, förklarar Jussi Aikala.

Föraren ska trycka på en knapp vid varje utförd hög eller fläck, varvid planteringspunktens position registreras i tillämpningen med cirka 50 centimeters noggrannhet.

Med tanke på framtiden kan information om planteringsstället öppna intressanta möjligheter. ”Kanske man kan utnyttja informationen om plantornas position vid maskinell plantskogsvård. Maskinen kunde till exempel handleda föraren utgående från informationen”, visionerar Rantala.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera