Den första interkontinentala elektroniska affären är ett faktum

Skogsexpert inom virkeshandel och skogstjänster Petri Manninen från Viitasaari gjorde för ett par veckor sedan en affär på Metsäverkko med en kund som bor i Kalifornien. Den elektroniska skötseln av ärenden gör det avsevärt lättare att betjäna skogsägare som bor på längre avstånd från sin skog.

”Den första interkontinentala elektroniska affären gick bra genom Metsäverkko. Det uppstod dock ett litet problem, då min kund hade ett obetydligt sifferfel i sina kunduppgifter. Då vi fick den saken korrigerad, så kunde kunden godkänna mitt anbud med bankkoderna för sin finländska bank”, berättar Manninen.

Ägarmedlemmarnas person- och medlemsuppgifter ska vara uppdaterade för att det ska vara möjligt att sälja virke eller köpa skogstjänster i Metsäverkko. Därför kontrollerar våra tjänstemän i regel att uppgifterna är riktiga i samband med att tjänstemannen är i kontakt med ägarmedlemmarna.

Manninens kund hade bett Manninen bekanta sig med situationen i kundens skog i Viitasaari. ”Jag lämnade ett anbud både på skogsvård och på avverkning. Tidigare har jag sänt anbud per e-post, men de egentliga virkeshandelsdokumenten var vi tvungna att skicka fram och tillbaka per post för att få dem undertecknade. Vid föregående affär hade kunden gett sin bror fullmakt att underteckna avtal om virkesaffär.”

”Ur skogsägarens synpunkt är Metsäverkko behändigt i den mening, att kunden kan sköta sina skogsärenden då det bäst passar sig och oberoende av var i världen man råkar befinna sig. Tidsskillnaden på 10 timmar till Kalifornien påverkade inte skötseln av den här affären på något sätt.”

Manninen har några skogsägarkunder, med vilka han har gjort ett par tre affärer under årens lopp utan att ha träffat dem överhuvudtaget. ”Den elektroniska handeln gör det ännu lättare än förut att betjäna dem. Det är speciellt bra att jag med hjälp av kartuppgifter kan lämna anbud på Metsäverkko också till de ägarmedlemmar som ännu inte har en skogsbruksplan – skogsägaren kan lämna begäran om anbud både på virkesaffär och på skogsvårdsarbeten.”

”Jag informerade min kund i Kalifornien om hur sakerna framskrider och jag berättade nyligen för honom om möjligheten att ansöka om Kemera-stöd för iståndsättning av ung skog. Eftersom också tjänstemännen kan lägga till fotografier till Metsäverkkokundernas planeringsuppgifter, så sätter jag in fotografier som jag tar efter att vi har utfört skogsvårds- och avverkningsarbeten. Det är en trevlig möjlighet att bjuda på någonting extra särskilt till distansskogsägarna”, konstaterar Manninen.

Nya funktioner i Metsäverkko

”Metsäverkko har under hösten fått nya funktioner”, berättar chefen för medlemstjänster Olli Kainulainen. ”Skogsägaren får nu ett meddelande till sin e-post omedelbart då skogsägaren har fått ett anbud på Metsäverkko. En nyhet är också att man kan bjuda ut leveransvirke till oss via tjänsten.”

De kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen får ännu denna månad tillgång till ett verktyg för årsplanering och våra tjänstemän kan föra in ett förslag till årsplan i tjänsten. ”Då kunden godkänner planen, övergår åtgärdsförslagen direkt till att bli arbetsbeställningar. Virkesaffärerna prissätts dock fortfarande var och en för sig”, påpekar Kainulainen.

Kainulainen påminner ägarmedlemmarna om utlottningen som pågår till årets slut, där alla som i år har gjort en elektronisk virkesaffär deltar i utlottningen av fem resegåvochecker med ett värde av 1 000 euro.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera