Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari–september


Metsä Group delårsrapport 1–9/2013, pressmeddelande 6.11.2013

Resultat januari–september

 • Omsättningen var 3 715 miljoner euro (1–9/2012: 3 773 miljoner euro).
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 256 miljoner euro (185). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 247 miljoner euro (164).
 • Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 171 miljoner euro (106). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 162 miljoner euro (86).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 9,0 procent (6,9).
 • Kassaflödet från verksamheten var 293 miljoner euro (297).

Resultat juli–september

 • Omsättningen var 1 213 miljoner euro (7–9/2012: 1 242 miljoner euro).
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 73 miljoner euro (68). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 63 miljoner euro (57).
 • Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 41 miljoner euro (35). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 31 miljoner euro (25).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 7,5 procent (7,1).

Händelser under tredje kvartalet 2013

 • Metsä Tissues fabriksinvestering på 55 miljoner euro i Polen blev klar.
 • Det ombyggda sågverket i Vilppula startades i september.
 • Massaförsäljningen ökade med nästan 14 procent jämfört med föregående kvartal.
 • Leveransmängderna för falskartong och kraftliner ökade något under tredje kvartalet.
 • Efterfrågan på träprodukter var som väntat låg beroende på säsongsrelaterade omständigheter.
 • Metsä Wood tillkännagav att man lägger ned förädlings- och distributionsenheten i Kaskö.
 • Marknadsläget för papper var fortfarande svagt i Europa.

”Rörelseresultatet för årets tredje kvartal var enligt förväntningarna. Rörelseresultatet för massa förbättrades tack vare högre massapriser. Utvecklingen för mjuk- och matlagningspapper var stabil. Leveransmängderna för falskartong och kraftliner ökade. Den säsongsrelaterade låga efterfrågan inom träproduktindustrin och de planerade serviceuppehållen i fabriksintegraten försämrade resultatet under kvartalet.

Den systematiska utvecklingen av vår affärsverksamhet har fortsatt enligt vår strategi. Vi koncentrerar våra investeringar på produkter, vars efterfrågan ökar och som ger oss klara konkurrensfördelar. Starten av kraftlinerproduktion på Husum i Sverige, moderniseringen av mjukpapperskapaciteten i Krapkowice i Polen och polysulfidkokningen av massa, som påbörjades i somras i Joutseno, är bra exempel på våra senaste satsningar. Med dessa förbättrar vi vår produktivitet och effektivitet samt stärker vår marknadsposition.

Finlands konkurrenskraft har varit mycket ansträngd en längre tid. Snabba åtgärder för att förbättra exportindustrins konkurrenskraft och skapa likvärdiga verksamhetsförutsättningar är nödvändiga för att vi ska kunna trygga den industriella produktionen och behålla arbetsplatserna i vårt land.”

Koncernchef Kari Jordan, Metsä Group

 

Metsä Group

Resultaträkning, milj. euro
Jämförelsetalen för 2012 är justerade
2013
1–9
2012
1–9
2013
7–9
2012
7–9
2012
1–12
Omsättning 3 714,7 3 773,0 1 213,0 1 242,2 5 001,0
  Övriga rörelseintäkter 56,1 51,5 16,6 14,1 76,8
  Rörelsekostnader -3 329,7 -3 463,6 -1 098,9 -1 133,7 -4 587,2
  Avskrivningar och nedskrivningar -194,3 -196,6 -67,4 -65,6 -249,1
Rörelseresultat 246,8 164,3 63,3 57,0 241,5
  Resultatandelar i intressebolag 9,2 5,0 -0,2 1,1 4,8
  Kursdifferenser -1,9 1,4 -2,0 1,7 2,4
  Övriga finansintäkter & -kostnader -91,7 -85,2 -30,0 -35,3 -115,5
Resultat före skatt 162,4 85,5 31,2 24,6 133,2
  Inkomstskatt -45,3 -33,9 -10,6 -8,6 -31,8
Periodens resultat 117,1 51,7 20,6 16,0 101,4

 

Lönsamhet
Jämförelsetalen för 2012 är justerade
2013
1–9
2012
1–9
2013
7–9
2012
7–9
2012
1–12
Rörelseresultat, milj. euro 246,8 164,3 63,3 57,0 241,5
  - ” -, exklusive engångsposter 255,7 184,7 73,0 67,8 255,7
  - ” -, % av omsättningen 6,9 4,9 6,0 5,5 5,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,7 6,2 6,5 6,0 6,7
  - ” -, exklusive engångsposter 9,0 6,9 7,5 7,1 7,1
Avkastning på eget kapital, % 8,4 4,1 4,4 3,5 6,1
   - ” -, exklusive engångsposter 9,0 5,8 6,5 5,9 6,9
 

 
         
Finansiell position
Jämförelsetalen för 2012 är justerade
2013
30.9.
2012
30.9.
2013
30.6.
2012
30.6.
2012
31.12.
Soliditet, % 36,1 34,2 35,0 33,6 34,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 84 90 89 94 86
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 1 583 1 648 1 649 1 705 1 590

 

Affärsområden

Omsättning och rörelseresultat
1–9/2013
(milj. euro)
Virkes-
anskaffning & skogstjänster  
Trä-
produkt-industri
 
 
Massa
Kartong
och
papper
Mjuk- och matlagnings-papper
Omsättning 1 167,6 683,3 974,0 1 540,1 741,7
 Övriga rörelseintäkter 6,4 6,3 14,7 34,4 5,1
 Rörelsekostnader -1 151,1 -663,4 -797,1 -1 416,4 -676,6
 Avskrivningar & nedskrivningar -2,2 -30,3 -46,1 -75,1 -29,8
Rörelseresultat 20,7 -4,1 145,5 83,0 40,4
 Engångsposter - 17,4 - -7,9 -0,6
Rörelseresultat exkl. engångsposter 20,7 13,4 145,5 75,1 39,8
- % av omsättningen 1,8 2,0 14,9 4,9 5,4

  
 

Utsikter för den närmaste tiden
 

I Finland är efterfrågan på avverkningsobjekt under den snöfria perioden och på energived fortsatt stabil, medan satsningarna inom virkeshandeln varierar något mellan olika områden.

Försäljningen inom träproduktindustrin beräknas öka under sista kvartalet jämfört med föregående kvartal och hålla sig på samma nivå som under motsvarande period föregående år.

Utnyttjandegraden på Metsä Fibres massabruk förväntas vara fortsatt bra under årets sista kvartal. Efterfrågan och utbud är i balans, och läget beräknas förbli stabilt.

Leveransmängden för falskartong beräknas under årets sista kvartal minska något från föregående kvartal, främst på grund av de säsongsvariationer som semesterperioden i december innebär. Metsä Board har meddelat att man tänker höja priserna för falskartong i Europa under sista kvartalet med cirka 70 euro per ton. Avsikten är att även inkludera prishöjningarna i de pågående årliga avtalen för nästa år, som täcker cirka 60 procent av hela årets falskartongleveranser. Det finns inga tecken på några större förändringar i den genomsnittliga prisnivån för vit kraftliner.

Leveransmängderna för obestruket finpapper beräknas under årets sista kvartal öka något. Leveransmängderna för bestruket papper förväntas stanna på samma nivå som under föregående period. Det finns fortfarande inga tecken på några större prisförändringar.  

Efterfrågan på mjukpapper förväntas fortsätta att öka på företagets samtliga marknadsområden, framför allt i centrala Östeuropa och Ryssland.

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre under sista kvartalet 2013 jämfört med årets tredje kvartal.

 

Offentlighetsförfarande
Metsä Group tillämpar det offentlighetsförfarande som är möjligt enligt Finansinspektionens Standard 5.2b. Detta meddelande är en sammanfattning av Metsä Groups delårsrapport för januari–september 2013. Delårsrapporten inklusive tabeller finns som bilaga i pdf-format till detta börsmeddelande och på Metsä Groups webbplats www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4260
Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4541, 050 522 0924www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera

Dokument & länkar