Planmässighet viktig vid generationsväxlingen

Att genomföra en generationsväxling för en skogsfastighet är ett mångfacetterat projekt och därför är noggrann planering viktig. Metsäliitto och dess samarbetspartner erbjuder omfattande verktyg för generationsväxlingen. 

Det lönar sig att påbörja planeringen av en generationsväxling med att sätta tydliga mål. När ska jag överlåta, till vem, hur ska jag ta hänsyn till syskon, vilka förväntningar har den som tar över? Det finns många frågor att ta itu med, säger Markku Paananen, som är chef för medlemstjänster i Metsäliittos distrikt Viitasaari.
För att skogsfastigheten ska fungera är det bra om fastigheten förblir en enhet, där besluten är enkla att fatta. Ju tidigare planeringen börjar, desto flera alternativ finns det.

Flera sätt
Om målsättningarna är tydliga är det lätt att genomföra projektet på ett optimalt sätt. Generationsväxlingen kan ske som en affär, som en affär av gåvokaraktär, som en gåva eller så kan ägarbytet ske genom arv. Genom att jämföra de olika sätten får man en bild av beskattningen vid generationsväxlingen. 
Det kan vara bra att även fundera på vem som står för kostnaderna i de olika alternativen. Man måste se över vilka effekter skatten på överlåtelsevinst, gåvoskatten, överlåtelseskatten och arvsskatten eventuellt har. Även skogsavdragsrätten kan påverka beslutet. 
När det gäller en skogsfastighet med ringa trädbestånd kan gåva vara ett förståndigt alternativ. I detta fall är gåvoskatten för mottagaren liten. När det gäller skogsfastigheter med rikliga trädbestånd kan en affär vara ett bättre alternativ, eftersom den som tar över fastigheten får skogsavdragsrätten och kan ordna finansieringen genom virkesförsäljning. Det är alltid bra att före den slutgiltiga lösningen begära ett förhandsbeslut av skattemyndigheten, påminner Paananen.

Verktyg från Metsäliitto
Metsäliitto med sitt nätverk av samarbetspartner erbjuder omfattande tjänster i alla skeden av generationsväxlingen. Genom att utnyttja experternas kompetens kan kostnaderna minimeras och tjänsterna blir tillgängliga via kända kontaktpersoner.
Hos oss kan medlemmen skaffa sig en skogsvärdering och en skogsplan som är de viktigaste verktygen vid fastställandet av fastighetens värde och planeringen av finansieringen.
I allmänhet är det även aktuellt med virkesaffärer i samband med generationsväxlingen.
I samband med en skogsaffär med Metsäliitto gottgör vi medlemmarna priset för den fastighetsvärdering som vi gjort, säger Paananen.
Via vårt nätverk av samarbetspartner tar vi även hand om referensberäkningar och avtal i samband med generationsväxlingen.

Lätt att sköta samfälld skog
Om man till exempel vill dela en skogsfastighet lika mellan syskonen vid en generationsväxling, erbjuder Metsäliittos nationella Yhteismetsä Forestia en enkel lösning för detta.
I den samfällda skogen förblir fastigheten en enhet och andelarna är enkla att fördela, beskriver Paananen.
Han påminner om att varje generationsväxling är specifik och att det för att genomföra den inte finns någon modell som är den enda rätta. Det måste även finnas plats för känslor och traditioner.
Det viktigaste är att skogen vårdas i alla skeden. En välvårdad skog är ett förnämligt arv som ger glädje och inkomster i flera decennier. 

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera