Skäl att granska eventuella snöskador

Vintern kom relativt sent i hela landet, men det kom slutligen mycket snö också i södra Finland. Den gångna vintern har inte varit särskilt svår med avseende på snöskador. Det är dock skäl att granska eventuella skador särskilt på sådana högre belägna växtplatser, där det i regel kommer mera snö än annars.


Unga skogar som har fått växa alltför tätt för länge är särskilt utsatta för snöskador. ”Om beståndet består av höga, slaka stammar, bryts de lätt under tung snö, särskilt om skogen nyligen är gallrad. Risken för snöskador är störst några år efter gallringen, även om snön dock skadar också ogallrade bestånd”, berättar skogsexpert inom skogs- och naturvårdstjänster Antti Pietarinen.

”Unga tallar löper större risk än granar, eftersom snön lättare fastnar i deras yviga kronor. Barrträd brister under snöns tyngd och hårda vindar försvårar situationen. Unga björkar kan däremot böjas till och med i mycket djupa bågar innan de brister. En björk som har böjts ned, återställer sig sällan, även om den blir vid liv, medan barrträd ofta återhämtar sig bättre från sina ’bugningar’”

Om skogsägaren upptäcker snöskador i sin skog, är det skäl att kontakta den bekanta kontaktpersonen vid Metsä Group. Han utreder skadans omfattning och ger vid behov en skadevärdering för försäkringsbolagets behov.

”Stammar som har brustit här och där lönar det sig att bärga för eget bruk, men om de befinner sig i ett gallringsmoget bestånd, lönar det sig att låta göra en stämplingspost hos oss. På det sättet bärgas också de brustna stammarna i samband med gallringen”, säger Pietarinen.

Om beståndet blir i underproduktion till följd av snöskada, det vill säga att det kvarvarande beståndet är mycket glest, kan det vara nödvändigt att förnya beståndet. Pietarinen påminner om att det är möjligt att erhålla kemera-stöd för dylika skador, på samma sätt som i fråga om andra naturkatastrofer, då beskogningsprojektet är större än 0,5 hektar. Vår skogsexpert hjälper också i dessa fall.


En välvårdad skog är härdigare mot skador

Även om man aldrig helt kan undvika snöskador, är välvårdade skogar mera härdiga. ”Risken för alla slag av skador minskar, då plantskogarna röjs och gallras i tid och då gallringarna utförs i rätt tid i gallringsbestånd. Träden blir stabila och starka då de i goda förhållanden kommer åt att behärska sitt levnadsutrymme. ”

Kontakta vår skogsexpert om du hittar snöskador i din skog. Om du är kund i Skogen på nätet, lönar det sig att bekanta sig med nätbutikens erbjudande för Pohjolas skogsförsäkring. Som ägarmedlem får du 40 procent rabatt på det första årets premier om du gör din försäkringsansökan via vår nätbutik.


METSÄ GROUP

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera