Slybekämpning med naturens egna metoder

Metsä Group utvecklar biologisk slybekämpning i samarbete med Skogsforskningsinstitutet, Verdera, Usewood och andra aktörer inom branschen. Målet med utvecklingsarbetet är att utreda om man genom biologisk bekämpning kan förhindra uppkomsten av stubbskott efter tidig röjning av plantskog.

De oskötta plantsbestånden har kontinuerligt ökat i Finland och uppgår enligt Riksskogstaxeringen (VMI) redan till mera till över 700 000 hektar. De oskötta bestånden försämrar avsevärt skogsbrukets lönsamhet.

Plantskogsvården är mycket lönsam också med nuvarande metoder, men mängden dåligt skötta skogar sporrar till utvecklingsarbete. I barrträdsplantskogar är lövträdens förmåga att bilda snabbväxande stubbskott en av utmaningarna. I regel behöver man utföra plantskogsvård i två repriser i gran- och tallplantbestånd, en tidig röjning och en plantskogsgallring.

Samarbetet som inleddes i våras har som mål att utveckla en ny miljövänlig och kostandseffektiv metod för att sätta plantskogarna i skick på en gång. Under utvecklingsarbetet utreds hur en behandling med svampen purpurskinn påverkar uppkomst och tillväxt av stubbskott då behandlingen utförs i samband med maskinell tidig röjning av plantbestånd.

I fältförsöken sprids en lösning som innehåller svampen purpurskinn på stubbarna i samband med den tidiga röjningen. Vid försöken reder man ut hur stor andel av stubbarna som infekteras av svampen och hur effektivt svampinfektionen förhindrar uppkomsten av stubbskott.

Utgående från tidigare forskningsresultat vet man att purpurskinnsinfektionen klart minskar på björkens stubbskott: både mängden döda stubbar och antalet levande stubbskott per stubbe minskar till följd av behandlingen.

De pågående försöken testar metodens lämplighet i praktiskt arbete i samband med maskinell tidig röjning på olika arbetsobjekt och vid olika tidpunkter. Den tidiga röjningen utförs med en plantskogsvårdsmaskin som har utvecklats av Usewood Oy.

 

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera