Beslut på Metsä Tissues ordinarie bolagsstämma

BESLUT PÅ METSÄ TISSUES ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Metsä Tissue Oyj:s ordinarie bolagsstämma 23.3.2000 fastställde resultat- och balansräkningen för 1999 och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt dela ut 0,70 mark (0,12 euro) per aktie i vinst för räkenskapsperioden 1999, vilket är ungefär 100 procent av resultatet per aktie. 28.3.2000 är avstämningsdag för vinstutdelningen och 4.4.2000 utbetalningsdag. Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag att ändra bolagets aktiekapital och aktiernas nominella värde till euro. För att aktiens nominella värde skall gälla med en tiondels noggrannhet (1,70 euro) beslöt bolagsstämman att bolagets aktiekapital höjs med 3 232 230 mark genom en fondemission, sålunda att motsvarande belopp överförs från bolagets överkursfond till aktiekapitalet. Dessutom beslöt bolagsstämman att de punkter i bolagsordningen som gäller aktiekapitalet och aktiernas nominella värde ändras så att bolagsordningens 4 § lyder: bolagets minimiaktiekapital är 50 456 378 euro och maximiaktiekapital 201 825 512 euro samt att aktiens nominella värde enligt bolagsordningens 5 § är en euro och sjuttio cent (1,70 ¤). Efter höjningen är bolagets nya aktiekapital 51 000 000 euro. Bolagsstämman beslöt att styrelsen skall ha sju medlemmar. Som styrelsemedlemmar fortsätter Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör Ari Heiniö, Cumasa Oy:s styrelseordförande Curt Lindbom, Oyj Hartwall Abp:s verkställande direktör Jussi Länsiö, Metsäliitto-Yhtymäs koncernchef Antti Oksanen, Metsäliitto Osuuskuntas styrelseordförande Arimo Uusitalo, Metsä-Serla Oyj:s verkställande direktör Jorma Vaajoki och Metsä-Serla Oyj:s vice verkställande direktör Juhani Saarela. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls 2001. Som revisor fortsätter SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, CGR-samfund. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar