M-real säljer affärsområdet Graphic Papers


            
Metsäliittokoncernens dotterbolag M-real Abp har 29.9.2008 avtalat om att sälja
affärsområdet Graphic Papers till det sydafrikanska Sappi Limited. Affären är
värd 750 miljoner euro. Köpesumman består av 500 miljoner euro i kontanter och
i nettoskulder som överförs till köparen, 200 miljoner euro i ett räntebärande
skuldebrev med högst fyra års löptid som säljaren har beviljat köparen samt 50
miljoner euro i riktad aktieemission. Genom affären minskar M-reals
nettoskulder med cirka 630 miljoner euro. 

I affären ingår fabrikerna i Gerknäs och Kangas i Finland, Stockstadt i
Tyskland och Biberist i Schweiz. Fabrikernas totala kapacitet är 1,9 miljoner
ton. Som en del av affären har M-real avtalat om långsiktig leverans av massa
och BCTMP till Sappi, samt ingått andra mindre service- och leveransavtal.
Dessutom har Metsäliitto och Sappi undertecknat ett långsiktigt leveransavtal
om virkesanskaffning. 

Andra pappersbruk inom affärsområdet Graphic Papers - Hallein, Gohrsmühle,
Reflex och Äänekoski - samt PM8 på Husum kommer fortsatt att ägas av M-real.
Efter affären kommer pappersfabriken i Äänekoski och PM8 på Husum att fortsätta
producera för Sappi enligt ett långtidskontrakt. 

M-real planerar att lägga ner produktionen av bestruket finpapper av
standardkvalité vid bruken Hallein och Gohrsmühle. Den planerade omändringen
minskar utbudet av bestruket finpapper i Europa med cirka 0,6 miljoner ton.
M-real avser att utveckla bruken Gohrsmühle och Reflex till
specialpappersenheter samt att utöka produktionen av obestruket finpapper i
Gohrsmühle. För Halleins del fortsätter M-real att undersöka olika
utvecklingsalternativ med utvalda partners. 

En betydande strukturförändring
”Vi har gjort ett betydande framsteg i vår strategiska granskning och vi är
mycket nöjda över att kunna offentliggöra detta arrangemang. Det förbättrar
väsentligen M-reals framtidsutsikter och är samtidigt det första betydande
steget i konsolideringsutvecklingen av den europeiska pappersindustrin på
2000-talet. Branschens verksamhetsförutsättningar förbättras, vilket också
M-real drar nytta av som en kommande aktieägare i Sappi", säger
Metsäliittokoncernens koncernchef Kari Jordan. 

Man uppskattar att affären minskar M-reals omsättning med cirka en miljard euro
på årsnivå. Förlusten avseende rörelseresultatet vid de berörda enheterna var
cirka 30 miljoner euro under det första halvåret år 2008. 

”I fortsättningen blir M-real ett mer lönsamt och klart mer fokuserat kartong-
och pappersbolag, vars högkvalitativa förpackningskartong utgör verksamhetens
starka kärna. Affären som vi har avtalat om idag visar att vi förbinder oss
till att förbättra verksamhetsförutsättningarna för hela industribranschen.
M-real fortsätter den strategiska granskningen av sina återstående
pappersverksamheter. Även bolagets interna struktur granskas utifrån den
ändrade situationen. Genom affären minskar våra skulder medan vår finansiella
ställning stärks. Det förbättrade rörelseresultatet och minskningen av
finansieringskostnaderna inverkar positivt på vårt resultat före skatt.
Effekten är på årsnivå cirka 120 miljoner euro baserat på det realiserade
resultatet under första halvåret år 2008”, konstaterar M-reals verkställande
direktör Mikko Helander om bolagets kommande utveckling. 

Förutsättningarna för att affären ska kunna genomföras är att Sappi håller en
extra bolagsstämma, att konkurrensmyndigheterna godkänner affären och att
Sappis aktieemission genomförs. Man uppskattar att affären genomförs senast
under det första kvartalet år 2009. Sappi ämnar finansiera den kontanta delen
av affären genom att verkställa en teckningsrättsemission med marknadsgaranti
av Citigroup Global Markets Limited (”Citi”) och JP Morgan Securities Ltd (”JP
Morgan”). Citi och JP Morgan har gett Sappi en förbindelse gällande
teckningsgaranti för hela teckningsrättsemissionen om 450 miljoner euro.
Teckningsrättsemissionen ordnas efter att konkurrensmyndigheterna har godkänt
affären. 

M-real klassificerar de berörda enheterna som tillgångsposter som är till salu
och bokför en nedskrivningsförlust och utgifter av engångskaraktär för
sammanlagt cirka 225 miljoner euro i resultatet för tredje kvartalet år 2008.
De delar som utgör köpesumman kan i någon mån ändras genom påverkan av det
operativa driftkapitalet och korrigeringar av nettoskulden. 

Inga förändringar för virkesanskaffningen
För virkesanskaffningen till M-reals fabriker ansvarar Metsäliitto, som
levererar virke till de berörda fabrikerna i Gerknäs i Finland och Stockstadt i
Tyskland. För att säkerställa att fabrikerna kan fungera utan störningar har
Metsäliitto och Sappi avtalat om långsiktig virkesleverans till
Gerknäs-fabriken samt om huvudprinciperna för virkesleveranser till
Stockstadt-fabriken. Arrangemanget inverkar således inte på Metsäliittos
virkesanskaffning i Finland. De två andra fabrikerna som ingår i affären,
Kangas och Biberist, använder massa som råvara. 

Ytterligare information:
Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541

Kort om Sappi Limited
Sydafrikanska Sappi Limited (noterad på börserna i Johannesburg, London och New
York) hör till världens ledande massa- och pappersbolag och består av
affärsenheterna Sappi Fine Paper och Sappi Forest Products. Sappi Fine Paper
verkar i Europa, Nordamerika och Sydafrika och bland produkterna finns
bestruket finpapper, obestruket grafiskt papper och kontorspapper samt
specialpapper. Sappi Forest Products äger eller förvaltar genom Sappi Forest
cirka 540 000 hektar odlad skog. Till affärsenheten hör dessutom Sappi Kraft,
som är en integrerad tillverkare av massa, förpackningspapper och
tidningspapper, och Sappi Saiccor, som tillverkar kemisk massa som behövs vid
produktionen av viskosfiber. Sappi Trading ansvarar för Sappi-produkternas
internationella försäljnings- och distributionsnätverk. Sappi har
produktionsanläggningar på fyra kontinenter i sammanlagt nio länder,
försäljningskontor i cirka 50 länder och kunder i 100 länder runt om i världen.
Bolagets huvudkontor finns i Johannesburg i Sydafrika. 

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera