Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär för januari–september 2015

Metsä Group delårsrapport 1–9/2015 pressmeddelande 5.11.2015


Resultat för januari–september
• Omsättningen var 3 811 miljoner euro (1–9/2014: 3 723 milj. euro).
• Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 415 miljoner euro (301). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 414 miljoner euro (333).
• Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 358 miljoner euro (238). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 355 miljoner euro (262).
• Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 14,2 procent (11,1).
• Kassaflödet från rörelsen var 626 miljoner euro (374).

Resultat för juli–september
• Omsättningen var 1 225 miljoner euro (7–9/2014: 1 204 milj. euro).
• Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 149 miljoner euro (104). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 142 miljoner euro (103).
• Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 128 miljoner euro (81). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 121 miljoner euro (79).
• Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 14,6 procent (10,7).
• Kassaflödet från rörelsen var 293 miljoner euro (180).

Händelser under tredje kvartalet
• Byggarbetena vid Metsä Fibres bioproduktfabrik i Äänekoski framskred enligt planerna.
• Kartongleveranserna till Europa och USA ökade. Prisnivåerna för kartong var stabila.
• Produktionen av bestruket papper vid bruket i Husum upphörde.
• Metsä Tissue stärkte sin förädlingskapacitet vid det polska bruket i Krapkowice. Produktionen på den nya förädlingslinjen startar i slutet av innevarande år.
• Metsä Wood meddelade att man kommer att anpassa produktionen vid de finländska tall- och gransågverken.


”Metsä Groups resultatförmåga är fortsättningsvis stark. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för tredje kvartalet var något bättre än under föregående kvartal och klart bättre än under motsvarande period föregående år. Kassaflödet för tredje kvartalet var starkt.

Efterfrågan på våra huvudprodukter var på en bra nivå under tredje kvartalet med undantag av sågat virke. I de genomsnittliga prisnivåerna noterades inga större förändringar. Däremot belastades lönsamheten av den protest mot de åtgärder som Finlands regering presenterade, vilken framför allt drabbade skogsindustrin. Driftsäkerheten har blivit en viktig faktor när det gäller att överväga nya investeringar.

Jag är nöjd med att bioekonomin har blivit ett centralt diskussionsämne i Finland och att skogarnas roll som landets viktigaste naturtillgång börjar få den uppmärksamhet som den förtjänar. För att Finland ska komma ut ur det osäkra ekonomiska läget och den allmänna negativa spiralen kunna vändas behövs djärva åtgärder och nya tänkesätt. Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski möter denna utmaning på ett utmärkt sätt. Grundstenen för bioproduktfabriken lades i oktober och det målmedvetna arbetet fortsätter fram till hösten 2017, då fabriken körs igång. Även investeringsprogrammet för bruket i Husum i Sverige fortsätter enligt planerna. Under årets sista kvartal installeras en ny falskartongmaskin på fabriken och två pappersmaskiner stängs.

De åtgärder som Finlands regering har presenterat för att förbättra landets konkurrenskraftsproblem är ur exportindustrins synvinkel oundvikliga och går i rätt riktning. Det allmänna ekonomiska läget är fortsatt pressat. Kostsamma åsiktsyttringar försvårar läget ytterligare.”

Koncernchef Kari Jordan
 

Metsä Group

  2015 2014 2015 2014 2014
Förkortad resultaträkning, milj. euro 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Omsättning 3 810,6 3 722,8 1 225,2 1 203,6 4 970,3
Övriga rörelseintäkter 78,8 141,2 10,6 16,9 170,3
Rörelsekostnader -3 277,5 -3 342,3 -1 032,4 -1 054,5 -4 447,5
Avskrivningar och nedskrivningar -197,9 -188,9 -61,4 -63,1 -276,2
Rörelseresultat 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9
Resultat från intresse- och samriskföretag 8,5 14,5 -0,8 -0,9 16,4
Kursdifferenser -3,8 -1,2 -0,6 -0,0 2,7
Övriga finansiella intäkter och kostnader -63,7 -83,7 -20,0 -22,6 -106,1
Periodens resultat före skatt 355,0 262,3 120,7 79,4 329,9
Inkomstskatt -91,4 -58,6 -38,4 -17,4 -69,7
Periodens resultat 263,6 203,7 82,3 62,0 260,3

 

 

  2015 2014 2015 2014 2014
Lönsamhet 1–9 1–9 7–9 7–9 1–12
Rörelseresultat, milj. euro 413,9 332,7 142,0 102,9 416,9
- ” -, exklusive poster av engångskaraktär 414,7 300,9 149,0 104,3 418,1
- ” -, % av omsättningen 10,9 8,1 12,2 8,7 8,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,2 12,0 13,9 10,6 11,1
- ” -, exklusive poster av engångskaraktär 14,2 11,1 14,6 10,7 11,4
Avkastning på eget kapital, % 16,0 13,6 14,2 12,4 13,0
- ” -, exklusive poster av engångskaraktär 16,2 12,0 15,4 12,6 13,4

 

 

  2015 2014 2015 2014 2014
Finansiell position 30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Soliditet, % 42,7 38,5 41,9 37,9 37,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 29 62 34 70 46
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 682 1 258 779 1 389 938Affärsområden

 

Omsättning och rörelseresultat
1–9/2015, milj. euro
Virkesanskaffning och skogstjänster Trä-produkter Massa Kartong Mjuk- och matlagningspapper
Omsättning 1 153,2 664,3 1 071,1 1 545,3 751,9
Övriga rörelseintäkter 6,2 4,4 12,9 37,8 2,9
Rörelsekostnader -1 134,0 -643,7 -778,0 -1 339,7 -706,4
Avskrivningar och nedskrivningar -2,7 -23,6 -49,3 -78,5 -30,8
Rörelseresultat 22,7 1,4 256,7 164,9 17,7
Poster av engångskaraktär - 22,5 - -20,1 18,9
Rörelseresultat exklusive poster
av engångskaraktär
22,7 23,9 256,7 144,8 36,6
- " -, % av omsättningen 2,0 3,6 24,0 9,4 4,9Utsikter för den närmaste tiden

Efterfrågan på avverkningsobjekt och grot som ska drivas under barmarkstiden är fortsatt stabil. Försäljningen av skogsvårdstjänster beräknas fortsätta att öka.

Omsättningen för träproduktindsutrin förväntas minska något under årets sista kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. På grund av överskott är konkurrensen för sågade trävaror fortsatt hård och Metsä Wood fortsättar med produktionsbegränsningarna vid sågverken under oktober–december. Efterfrågan på övriga träprodukter är fortsatt stabil.

Den globala efterfrågan på barrmassa förväntas fortsätta att öka måttfullt. Under fjärde kvartalet förväntas kapacitetsutnyttjandet vid Metsä Fibres bruk hålla sig på samma nivå som under tredje kvartalet.

Under sista kvartalet förväntas leveransvolymerna och priserna för kartong vara på samma nivå som under föregående kvartal. Metsä Board har meddelat om höjning av priserna för falskartong i Europa från och med 1.12.2015.

Produktionsstoppet i anslutning till installationen av den nya kartongmaskinen i Husum beräknas ha en inverkan om cirka 12 miljoner euro på Metsä Boards rörelseresultat för sista kvartalet.

Efterfrågan på mjukpappersmarknaden förväntas vara fortsatt stabil på samtliga marknadsområden och öka framför allt i östra Centraleuropa.

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas under det sista kvartalet 2015 försämras jämfört med tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet försämras på grund av driftstoppet i anknytning till Husums investeringsprogram och på grund av massabrukens driftstopp för underhåll.


Offentlighetsförfarande

Metsä Group tillämpar det offentlighetsförfarande som är möjligt enligt Finansinspektionens Standard 5.2b. Detta meddelande är en sammanfattning av Metsä Groups delårsrapport för januari–september 2015. Delårsrapporten inklusive tabeller finns som bilaga i pdf-format till detta pressmeddelande och på Metsä Groups webbplats www.metsagroup.fi   


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Mer information:
Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4260
Juha Laine, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4541www.metsagroup.fi 

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter tillverkas av förnybart nordligt trä från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Metsä Groups fokus ligger på mjuk- och matlagningspapper, nyfiberkartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Utgångspunkter för koncernens förstklassiga produkterna är förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Group hade år 2014 en omsättning på 5 miljarder euro och koncernen sysselsätter cirka 9 800 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 120 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera

Dokument & länkar