Metsä Groups rörelseresultat för 2012 exklusive poster av engångskaraktär 252 miljoner euro

Metsä Groups bokslutskommuniké 2012, pressmeddelande 7.2.2013


Resultat för år 2012
Omsättningen var 5 001 miljoner euro (1–12/2011: 5 346 miljoner euro).
– Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 252 miljoner euro (314). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 237 miljoner euro (29).
– Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 149 miljoner euro (195). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 134 miljoner euro (-98).
– Kassaflödet från rörelsen var 440 miljoner euro (552).Resultat för oktober–december 2012
Omsättningen var 1 228 miljoner euro (10−12/2011: 1 223).
– Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 71 miljoner euro (3). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 77 miljoner euro (-200).
– Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 43 miljoner euro (-21). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 49 miljoner euro (-228).Händelser under sista kvartalet 2012
– Biokraftverket i anslutning till Metsä Boards bruk i Kyro, som ägs av Pohjolan Voima och Leppäkosken Sähkö, invigdes.
– Biovärmeverket, som byggdes i anslutning till Metsä Woods Kerto-fabrik i Lojo, blev klart i slutet av året.
– Metsäliitto Osuuskunta emitterade ett masskuldebrevslån på 175 miljoner euro.
– Massapriserna visade en svag uppgång.
– Beroende på säsongen var leveransmängderna för falskartong lägre än under föregående kvartal. Medelpriset på kraftliner steg.
– Lönsamheten för mjuk- och matlagningspapper förbättrades jämfört med både föregående år och föregående kvartal.Händelser efter räkenskapsperioden
– Fabriksområdet i Alizay, Frankrike, med befintliga anläggningar och byggnader såldes till Conseil General de l’Eurelle för 22 miljoner euro.
– Vicehäradshövding Esa Kaikkonen utnämndes till branschdirektör för Metsä Wood från och med 5.2.2013.”Vårt resultat för 2012 var tillfredsställande med hänsyn till rådande marknadsförhållanden. Vårt rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förbättrades stadigt från det ena kvartalet till det andra.

De viktigaste händelserna under det gångna året var bland annat lanseringen av den nya företagsidentiteten, det fördjupade partnerskapet med det japanska företaget Itochu inom massa samt den strategiska granskning av pappersverksamheten som blev klar under våren. Dessa är viktiga milstolpar för koncernens framtid.

Vi fortsatte våra utvecklingsinvesteringar för att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten och produktiviteten i våra produktionsanläggningar. De investeringar i bioenergi som gjorts i Finland ökar användningen av förnybara bränslen i våra produktionsanläggningar samt förbättrar vår energieffektivitet och miljöprestanda avsevärt.

Det allmänna marknadsläget är fortfarande instabilt, och den ständigt ökande regleringen nationellt och på EU-nivå innebär nya utmaningar för de finländska exportföretagens verksamhet. Tack vare de val som vi har gjort kan Metsä Group dock se framtiden an från en stark grund.”

Koncernchef Kari Jordan, Metsä Group
Metsä Group

Resultaträkning
 
2012
1–12
2011
1–12
2012
10–12
2011
10–12
Omsättning 5 001 5 346 1 228 1 223
  Övriga rörelseintäkter 77 95 25 32
  Rörelsekostnader -4 591 -5 058 -1 124 -1 366
  Avskrivningar och nedskrivningar -249 -354 -52 -89
Rörelseresultat 237 29 77 -200
  Resultatandelar i intressebolag 5 4 0 -1
  Kursdifferenser 2 2 1 0
  Övriga finansintäkter & -kostnader -110 -133 -29 -27
Resultat före skatt 134 -98 49 -228
  Inkomstskatt -32 -59 2 22
Periodens resultat 103 -157 51 -206


 

Lönsamhet
 
2012
1–12
2011
1–12
2012
10–12
2011
10–12
Rörelseresultat, milj. euro 237 29 77 -200
  - ” -, exklusive engångsposter 252 314 71 3
  - ” -, % av omsättningen 5,0 5,9 5,8 0,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,6 1,1 7,9 -20,6
  - ” -, exklusive engångsposter 7,0 8,5 7,3 0,7
Avkastning på eget kapital, % 6,1 -9,9 10,9 -51,9
   - ” -, exklusive engångsposter 6,9 8,6 9,6 0,1
         
Finansiell position 2012
31.12
2011
31.12
2012
30.9
2011
30.9
Soliditet, % 35,4 28,3 34,4 31,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 84 131 89 113
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 1 590 1 953 1 648 1 895


 

Affärsområden

Omsättning och rörelseresultat
1–12/2012
(milj. euro)
 
Virkes-anskaffning   
Trä-
produkt-industri
 
 
Massa
Kartong
och
papper
Mjuk- och matlagnings-papper
Omsättning 1 515 904 1 274 2 108 982
 Övriga rörelseintäkter 10 10 10 194 16
 Rörelsekostnader -1 502 -866 -1 077 -1 982 -922
 Avskrivningar & nedskrivningar -3 -31 -57 -100 -43
Rörelseresultat 20 17 150 220 33
 Engångsposter - 2 -2 -146 7
Rörelseresultat exkl. engångsposter 20 19 148 74 40
- % av omsättningen 1,3 2,1 11,6 3,5 4,0
Utsikter för den närmaste tiden

År 2013 ligger virkesbeställningarna från Metsä Forests kunder på normal nivå. Efterfrågan på virke fortsätter att vara stabil för alla virkesslag.

På marknaden för sågade trävaror håller balansen att bli bättre tack vare minskade lager hos leverantörer och kunder. Försäljningen av både plywood och Kerto-produkter förväntas utvecklas i positiv riktning under de närmaste månaderna.

Prisnivåerna för massa på de olika marknadsområdena har stabiliserat sig och delvis visat en uppgång under början av året. Den positiva utvecklingen stärks av den låga nivån på producenternas barrmassalager, förseningen av projekten med tilläggskapacitet och investeringarna i Kina i produktionskapaciteten för mjukpapper.

Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper förväntas öka ytterligare på samtliga marknader. Metsä Tissues särskilda tyngdpunktsområden 2013 är bland annat Polen och Ryssland. Utvecklingen av rörelseresultatet påverkas framför allt av förändringarna i energi- och råvarupriserna samt av den lokala tillgången på returpapper.

Leveransvolymerna för falskartong och kraftliner förväntas öka något under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. På basen av genomförda förhandlingar gällande årskontrakt kommer leveranserna av falskartong att öka under år 2013 jämfört med år 2012, men några större förändringar i priserna är inte att vänta. När det gäller priset för kraftliner förväntas inga större förändringar under de närmaste månaderna.

Leveransvolymerna för obestruket finpapper förväntas under första kvartalet 2013 öka något jämfört med föregående kvartal. Leveransvolymerna för Metsä Boards massa förväntas vara på samma nivå som under föregående kvartal. När det gäller obestruket finpapper finns inga tecken på större prisförändringar. Marknadsläget för bestruket papper har försämrats ytterligare i början av året, och leveransvolymerna samt priserna förväntas sjunka något under första halvåret.

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli en aning bättre under första kvartalet 2013 jämfört med det sista kvartalet 2012.


Nytt offentlighetsförfarande
Metsä Group har övergått till att tillämpa det nya offentlighetsförfarande som är möjligt enligt Finansinspektionens Standard 5.2.b. Detta meddelande är en sammanfattning av Metsä Groups bokslutskommuniké för år 2012. Bokslutskommunikén inklusive tabeller finns som bilaga i pdf-format till detta pressmeddelande och på koncernens webbplats www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation

Mer information:
Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4260
Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn 010 465 4541, 050 522 0924www.metsagroup.fi

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 125 000 finska skogsägare.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera

Dokument & länkar