Metsäliittokoncernen delårsrapport 1-6/2011

Metsäliittokoncernen delårsrapport 1-6/2011, pressmeddelande 4.8.2011 


Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Resultat för första halvåret 2011
– Omsättningen var 2 806 miljoner euro (1–6/2010: 2 641 miljoner euro).
– Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 249 miljoner euro (250). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 185 miljoner euro (246).
– Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 181 miljoner euro (185). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 113 miljoner euro (165). 


Resultat för det andra kvartalet 2011
– Omsättningen var 1 403 miljoner euro (4–6/2010: 1 416 miljoner euro)
– Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 119 miljoner euro (154). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 51 miljoner euro (141).
– Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 95 miljoner euro (130). Resultatet före skatt och inklusive poster av engångskaraktär var 24 miljoner euro (102).


Händelser under andra kvartalet 2011
– Metsä Tissue tillkännagav sitt stora investeringsprogram i Polen.
– Metsä-Botnia löste in 6,7 procent av sina egna aktier av UPM-Kymmene Abp.
– Årskapaciteten hos M-reals falskartongfabrik i Simpele höjdes med 80 000 ton.
– M-real meddelade att man tänker sälja massabruket i Hallein i Österrike.
– M-real träffade avtal om avyttring av sin ägarandel på 35 procent i Myllykoski Paper Oy.
– M-real tillkännagav sina planer för att eliminera förlusterna vid bruken i Gohrsmühle och Reflex i Tyskland och vid massabruket i Alizay i Frankrike.


”Vi fortsatte att förstärka våra affärsverksamheter genom planerade investeringar och företagsarrangemang. Lyckade prisökningar och interna effektiviseringsåtgärder minskade kostnadsökningarnas negativa effekter på koncernens resultat. Försämrat marknadsläge för papper och massa och generell ekonomisk osäkerhet försämrar resultatutsikterna för det tredje kvartalet.”

Koncernchef Kari Jordan, MetsäliittokoncernenMetsäliittokoncernen
 

Resultaträkning
(Kvarvarande verksamhet)
2011
1–6
2010
1–6
2011
Q2
2010
Q2
2010
1–12
Omsättning 2 806 2 641 1 403 1 416 5 377
 Övriga rörelseintäkter 49 47 20 16 142
 Rörelsekostnader -2 482 -2 304 -1 255 -1 231 -4 686
 Avskrivningar och nedskrivningar -189 -138 -117 -60 -336
Rörelseresultat 185 246 51 141 497
 Resultatandelar i intressebolag 3 -13 3 -7 -15
 Kursdifferenser 0 0 1 2 -7
 Övriga finansintäkter & -kostnader -75 -68 -31 -34 -129
Resultat före skatt 113 165 24 102 345
 Inkomstskatt -60 -63 -33 -40 -131
Resultat från kvarvarande verksamhet 53 102 -9 62 214Metsäliittokoncernen
 

Lönsamhet
(Kvarvarande verksamhet)
2011
1–6
2010
1–6
2011
Q2
2010
Q2
2010
1–12
Rörelseresultat, milj. euro 185 246 51 141 497
 - ” -, exklusive engångsposter 249 250 119 154 547
 - ” -, % av omsättningen 8,9 9,5 8,5 10,9 10,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,4 11,4 5,5 13,4 11,8
 - ” -, exklusive engångsposter 12,8 12,4 12,5 16,2 13,4
Avkastning på eget kapital, % 6,3 13,7 -2,2 16,3 13,9
 - ” -, exklusive engångsposter 14,4 16,4 14,5 23,8 18,2
           
Finansiell position 2011
30.6
2010
30.6
2011
31.3
2010
31.3
2010
31.12
Soliditet, % 30,9 27,6 30,4 27,1 29,7
Nettoskuldsättningsgrad, % 121 135 112 151 116
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 2 051 2 109 1 933 2 241 1 939


 Affärsområden
 

Omsättning och
rörelseresultat 1–6/2011
(milj. euro)
Virkes-anskaffning  Trä-produkt-industri  
Massa
Kartong och papper Mjuk- och matlagnings-papper
Omsättning 770 502 678 1 345 478
 Övriga rörelseintäkter 4 3 11 37 5
 Rörelsekostnader -758 -476 -476 -1 257 -453
 Avskrivningar & nedskrivningar -1 -16 -32 -111 -20
Rörelseresultat 15 13 181 14 10
 Engångsposter - - 4 61 -
Rörelseresultat exkl. engångsposter 15 13 185 75 10
- % av omsättningen 1,9 2,6 27,2 5,6 2,1

 

 

 

                      Delårsrapporten är oreviderad


DELÅRSRAPPORT 1.1–30.6.2011 


Omsättning och resultat
Metsäliittokoncernens omsättning i januari–juni var 2 806 miljoner euro (1–6/2010: 2 641 miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 249 miljoner euro (250), dvs. 8,9 procent av omsättningen (9,5). 

Engångsposterna uppgick till netto -64 miljoner euro, varav intäkterna var 11 miljoner euro och kostnaderna 75 miljoner euro. Engångsintäkterna hänför sig huvudsakligen till försäljning av markområden. Av engångskostnaderna hänför sig 49 miljoner euro till försäljningen av M-reals massabruk i Hallein och 22 miljoner till nedskrivningarna och avsättningarna av pappersbruken i Gohrsmühle och Reflex. 

Omsättningen för årets andra kvartal var 1 403 miljoner euro (4-6/2010: 1 416). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 119 miljoner euro (154), dvs. 8,5 procent av omsättningen (10,9). Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 51 miljoner euro (141).

Under januari–juni var rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär 185 miljoner euro (246). De finansiella intäkterna uppgick till 5 miljoner euro (3) och de finansiella kostnaderna till 80 miljoner euro (71). I de finansiella kostnaderna under första kvartalet ingick utdelningar på cirka 9 miljoner euro för aktier som omfattades av inlösningsskyldigheten av Metsä-Botnias aktier.

Andelen i intresseföretagens resultat var 3 miljoner euro (-13). I siffran ingår en nedskrivningsförlust av engångskaraktär på 4 miljoner euro (16) i samband med försäljningen av M-reals ägarandel på 35 procent och kapitallånet i Myllykoski Paper Oy.

Periodens resultat före skatt var 113 miljoner euro (165) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 60 miljoner euro (63). Resultatet för perioden var 53 miljoner euro (102). 

Exklusive poster av engångskaraktär var koncernens avkastning på sysselsatt kapital 12,8 procent (12,4) och avkastningen på eget kapital 14,4 procent (16,4). Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive poster av engångskaraktär var 9,4 procent (11,4) och avkastningen på eget kapital 6,3 procent (13,7).


Balans och finansiering
I slutet av juni var Metsäliittokoncernens likviditet totalt 852 miljoner euro (31.12.2010: 1 054). Av detta var 301 miljoner euro (440) likvida medel och placeringar och 551 miljoner euro (614) bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För de kortfristiga finansieringsbehoven hade koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter på cirka 0,5 miljarder euro.

I slutet av juni var koncernens soliditet 30,9 procent och nettoskuldsättningsgraden 121 procent (31.12.2010: 29,7 % och 116 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 2 051 miljoner euro (31.12.2010: 1 939). 

I slutet av juni var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 62,3 procent och nettoskuldsättningsgraden 37 procent (31.12.2010: 58,6 % och 45 %).

Medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital ökade under januari–juni med 43,0 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet ökade med 2,9 miljoner euro. A-insatserna i tilläggsandelskapitalet ökade med 29,6 miljoner euro och B-insatserna med 10,5 miljoner euro. Den 1 juli 2011 förföll 14,0 miljoner euro (1.7.2010: 35,6 miljoner euro) till återbetalning.

M-reals bolagsstämma fattade beslut om nedsättning av moderbolagets överkursfond enligt balansräkningen 31.12.2010, som ingår i bundet kapital, genom att överföra fondens tillgångar på cirka 664 miljoner euro till företagets fond för fritt eget kapital. Nedsättningen av överkursfonden sker utan vederlag och påverkar inte antalet aktier i företaget, de rättigheter som aktierna för med sig eller aktieägarnas relativa ägande. Nedsättningen träder i kraft efter det att borgenärsskyddsförfarandet enligt aktiebolagslagen vunnit laga kraft, vilket förväntas vara slutfört i augusti 2011. Nedsättningen förbättrar bolagets förutsättningar för vinstutdelning i framtiden.


Personal
Under första halvåret sysselsatte koncernen i genomsnitt 13 229 personer (1–6/2010: 13 098). I slutet av juni sysselsatte koncernen 13 581 personer (31.12.2010: 12 820). I slutet av juni sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 2 965 personer (31.12.2010: 2 495). 


Medlemmar
Vid periodens slut hade Metsäliitto Osuuskunta 125 586 medlemmar (31.12.2010: 126 382). Från och med början av året har 947 nya medlemmar anslutit sig till andelslaget, medan 1 743 medlemmar har avgått.


Investeringar
Metsäliittokoncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 102 miljoner euro (42).

Metsä-Botnias pågående investeringar fortsätter enligt planerna. De nya kausticeringsanläggningarna och vattenverken vid fabriken i Kemi tas i drift under årets sista kvartal. Byggarbetena har startat i Joutseno för en förgasningsanläggning för bark, som effektiviserar användningen av bioenergi. Den nya anläggningen tas i drift före utgången av 2012.

Investeringen i utbyggnaden av M-reals falskartongfabrik i Simpele blev klar. Genom investeringen ökade fabrikens årskapacitet med 80 000 ton. Dessutom har M-real meddelat att man planerar en investering på cirka 30 miljoner euro för att öka den årliga kapaciteten för falskartong med totalt cirka 70 000 ton vid Äänekoski och Kyrofors bruk. Investeringen i Kyrofors förverkligas i slutet av 2011 och i Äänekoski i våren 2012.

Metsä Tissue startade ett omfattande investeringsprogram i Polen. Inom ramen för det treåriga programmet kommer man bland annat att bygga två nya mjukpappersmaskiner och en förädlingslinje för bruket i Krapkowice, bygga om en pappersmaskin och utveckla infrastrukturen. Investeringsprogrammet har ett sammanlagt värde på cirka 60 miljoner euro. Programmet gör det möjligt att öka Metsä Tissues årliga produktionskapacitet av mjukpapper i Polen med 35 000 ton.


Nya ägarandelar i Metsä-Botnia
Metsä-Botnia löste in sina egna aktier av UPM enligt det delägaravtal som Metsä-Botnias delägare ingick år 2009. Antalet inlösta aktier motsvarade 6,7 procent av bolagets hela aktiestock och inlösenpriset var cirka 140 miljoner euro. Transaktionen trädde i kraft den 30 juni 2011.

Efter inlösen äger Metsäliitto Osuuskunta 56,8 procent, M-real 32,2 procent och UPM 11,0 procent av Metsä-Botnia. Arrangemanget har ingen större inverkan på Metsäliittokoncernens viktigaste nyckeltal.

I detta sammanhang tilldelade UPM Metsäliittokoncernen en köpoption på sina aktier i Metsä-Botnia. Optionen är giltig i två år. Utnyttjas optionen har man avtalat om ett aktiepris på cirka 150 miljoner euro.


Strukturförändring
I juni undertecknade M-real ett avtal om försäljning av M-real Hallein GmbH:s hela aktiestock till Schweighofer Group. I avtalet ingår massabruket, biokraftverket, pappersfabriken, som lades ner 2009, och markområdet runt fabriken i Hallein. Arrangemanget förutsätter ett godkännande av de österrikiska konkurrensmyndigheterna, vilket förväntas bli klart under årets tredje kvartal.

I maj meddelade M-real att man avser att sälja den tyska fabriken i Gohrsmühle i sin helhet eller delvis enligt Paper Park-konceptet. Samtidigt startade M-real processen för att lägga ner produktionen av obestruket finpapper och olönsamma specialpapper vid fabriken i Gohrsmühle, ifall försäljningsalternativen inte förverkligas. Om nedläggningarna genomförs koncentrerar sig M-real på tillverkning av gjutbelagda etikett- och packmaterial (Chromolux) i Gohrsmühle. M-real planerar även att lägga ned den återstående affärsverksamheten, det vill säga förädlingen av självkopierande papper, på pappersbruket i Reflex.

I maj inledde M-real en öppen försäljningsprocess, under vilken man strävar efter att hitta potentiella köpare för pappersbruket i Alizay. Processen pågår som längst till slutet av september 2011. Om M-real inte lyckas sälja pappersbruket i Alizay under den överenskomna tiden, planerar man att lägga ner fabriken.

De planerade åtgärderna vid Alizay, Gohrsmühle och Reflex, som offentliggjordes i maj, bedöms preliminärt innebära en negativ resultateffekt av engångskaraktär på totalt cirka 170 miljoner euro. De uppskattade direkta nettokostnaderna är 50 miljoner euro. Uppskattningarna om de ekonomiska effekterna är preliminära och preciseras då de slutgiltiga besluten om åtgärderna har fattats. Under det andra kvartalet bokfördes 22 miljoner euro som kostnader av engångskaraktär i anslutning till nedskrivningar och avsättningar för pappersbruken Gohrsmühle och Reflex.


Affärsområden

Virkesanskaffning
Omsättningen inom Virkesanskaffning under januari–juni var 770 miljoner euro (1–6/2010: 670) och rörelseresultatet var 15 miljoner euro (15). I rörelseresultatet ingår inga poster av engångskaraktär. Den finländska virkesanskaffningens andel av omsättningen var 521 miljoner euro (463) och av rörelseresultatet 9 miljoner euro (8).

Omsättningen under andra kvartalet var 394 miljoner euro (4–6/2010: 337) och rörelseresultatet 7 miljoner euro (8).

Virkeshandeln inleddes trögt under årets början men återhämtade sig i maj. Metsäliittos inköpsvolym från privata skogar under andra kvartalet låg nästan på den målsatta nivån. Avverkningsförhållandena var goda och vinterbestånden avverkades enligt planerna. Även virkesleveranserna gick enligt planerna. Under första halvåret var leveransvolymen från Metsäliittos Virkesanskaffning till produktionsanläggningarna 15,5 miljoner kubikmeter (14,7).

I Ryssland var virkesutbudet stort. Virkesvolymen från statliga skogar i Baltikum var stabil under början av året och dessutom fick virkeshandeln från privata skogar en bra början. Även i Sverige återhämtade sig virkeshandeln under andra kvartalet. 

Utvecklingen av Metsäliittos medlemstjänster fortsatte. I juni tillkännagavs en ny medlemstjänst för de medlemmar som är berättigade till bonus: en nätbutik som öppnas till hösten. 

Resultatet av andelslagets fullmäktigeval publicerades i maj. Den fyraåriga mandatperioden för fullmäktige och distriktsråden började 1 juli.


Träproduktindustri
Under januari–juni var omsättningen inom Metsäliittos Träproduktindustri 502 miljoner euro (1–6/2010: 448) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär 13 miljoner euro (11). Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 13 miljoner euro (10).

Omsättningen under andra kvartalet var 264 miljoner euro (4–6/2010: 256) och rörelseresultatet exklusive engångsposter 8 miljoner euro (11).

Under första halvåret ökade affärsverksamheten inom samtliga kundsegment i jämförelse med motsvarande period i fjol. Tack vare de interna åtgärderna höll sig lönsamheten på en relativt bra nivå.

Marknadsbalansen för sågade trävaror var fortfarande negativ under andra kvartalet. Även inom vidareförädlade produkter var det ekonomiska läget fortfarande osäkert och konsumenternas sparvilja minskade efterfrågan. 

Investeringarna i vidareförädlade produkter och fokuseringen på olika industrisegment förbättrade lönsamheten för EWP-produkterna i jämförelse med föregående år. Även lönsamheten för byggprodukterna ökade, även om försäljningen under andra kvartalet var sämre än förväntat. 


Massa
Under första halvåret ökade Metsä-Botnias omsättning med 3 procent jämfört med motsvarande period i fjol och uppgick till 678 miljoner euro (1–6/2010: 656). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 185 miljoner euro (167). Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 181 miljoner euro (169). 

Den sedan länge gynnsamma utvecklingen av massapriset höll fortfarande Metsä-Botnias lönsamhet på en bra nivå. Under första halvåret låg marknadspriserna för barrvedsmassa i utländsk valuta i snitt 9 procent högre än under motsvarande period föregående år. Genomsnittspriserna på lövvedsmassa steg med 5 procent. 

Omsättningen för årets andra kvartal var 339 miljoner euro (4–6/2010: 368). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 89 miljoner euro (110). 

Efterfrågan och utbudet på barrvedsmassa var huvudsakligen i balans under andra kvartalet, men i slutet av perioden ökade leverantörernas massalager när utbudet översteg efterfrågan. Kundernas lagernivåer på lövvedsmassa var höga framför allt på den asiatiska marknaden.

Kapacitetsutnyttjandet i Metsä-Botnias fabriker var huvudsakligen högt under andra kvartalet och som en följd av detta överskreds produktionsmålen i början av perioden. På grund av processproblem minskade dock kapacitetsutnyttjandet i slutet av perioden. På grund av den cirka två månader långa arbetsmarknadskonflikten flyttades de årliga driftstoppen, som planerats för våren, till hösten.


Kartong och papper
Pappers- och kartongindustri redovisade under januari–juni en omsättning på 1 345 miljoner euro (1–6/2010: 1 278). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 75 miljoner euro (82).

Rörelseresultatet försämrades av prishöjningarna för virke, kemikalier och energi. Dessutom hade den förstärkta svenska kronan och den försvagade amerikanska dollarn gentemot euron en negativ effekt. Rörelseresultatet förbättrades av de klart högre genomsnittliga säljpriserna jämfört med året innan. 

Omsättningen under andra kvartalet var 660 miljoner euro (4–6/2010: 676) och rörelseresultatet 32 miljoner euro (43).

Engångsposterna under januari–juni uppgick till netto -61 miljoner euro, varav intäkterna var 10 miljoner euro och kostnaderna 71 miljoner euro. Engångsintäkterna hänförde sig till försäljning av markområden. Av engångskostnaderna hänför sig 49 miljoner euro till försäljningen av M-reals massabruk i Hallein och 22 miljoner till nedskrivningarna och avsättningarna av pappersbruken i Gohrsmühle och Reflex.

Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 14 miljoner euro (84). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 34 miljoner euro (33) och de bokförda finansiella kursdifferenserna 2 miljoner euro (-6). 

Andelen i intresseföretagens resultat var -4 miljoner euro (-20). I siffran ingår en nedskrivningsförlust av engångskaraktär på 4 miljoner euro (16) i samband med försäljningen av M-reals ägarandel på 35 procent och kapitallånet i Myllykoski Paper Oy.

Resultatet före skatt exklusive engångsposter var 44 miljoner euro (39), resultatet per aktie 0,11 euro (0,08) och avkastningen på sysselsatt kapital 7,2 procent (2,9). Resultatet inklusive poster av engångskaraktär före skatt var -22 miljoner euro (25), resultatet per aktie -0,09 euro (0,03) och avkastningen på sysselsatt kapital 1,4 procent (6,1).

I slutet av juni var M-reals soliditet 33,9 procent och nettoskuldsättningsgraden 84 procent (31.12.2010: 32,1 % och 83 %). I vissa av M-reals låneavtal har bolagets skuldsättningsgrad begränsats till 120 procent och soliditeten till 30 procent. En beräkning enligt definitionerna i låneavtalen visar en skuldsättningsgrad på cirka 64 procent i slutet av juni och en soliditet på cirka 40 procent.

M-real Oyj:s egen delårsrapport publicerades 4 augusti 2011 kl. 12.00.


Mjuk- och matlagningspapper
Omsättningen under januari–juni för mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissue uppgick till 478 miljoner euro (456). Den ökade omsättningen berodde framför allt på försäljningsstrukturen och valutakursändringarna. Försäljningen av egna produktmärken ökade med 10 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 10 miljoner euro (31). Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 10 miljoner euro (24). Prisökningarna för massa, returfiber och övriga råvaror samt för energi fortsatte och som en följd av detta blev rörelseresultatet sämre än under motsvarande period föregående år. Även tilläggskostnaderna i samband med produktionsstarten vid Dürenfabriken i Tyskland minskade rörelseresultatet.

Omsättningen under andra kvartalet var 237 miljoner euro (4–6/2010: 231) och rörelseresultatet 3 miljoner euro (12).

Metsä Tissues investeringsprogram vid Dürenfabriken fortsätter enligt planerna. Ombyggnaden av PM5 och produktionslokalerna har avslutats och förädlingslinjerna har startats. Fabriken specialiserar sig helt på tillverkning av baknings- och matlagningspapper, som ska marknadsföras under varumärket SAGA.

Metsä Tissues treåriga investeringsprogram vid bruket Krapkowice i Polen har kommit till byggskedet. I programmet, som publicerades i april, ingår bland annat uppförande av två nya pappersmaskiner och en förädlingslinje, ombyggnad av en pappersmaskin samt utveckling av infrastrukturen.

I juni undertecknade Metsä Tissue med ensamrätt ett licensavtal med Georgia-Pacific. Licensavtalet ger Metsä Tissue rätt att tillverka, sälja och marknadsföra Lotus-mjukpappersprodukter för konsumenterna i Ryssland. Affären kommer att genomföras i slutet av tredje kvartalet. Försäljningen av konsumentprodukterna Lotus i Ryssland var i fjol cirka 20 miljoner euro.

Lambi lanserade i Finland en toalettpapperskvalitet med ny embossing och en mjukare och tjockare papperskvalitet. Katrin lanserade det nya plastfria sittunderlaget Green Spa, som är det första biologiskt helt nedbrytbara sittunderlaget och som även beviljats det nordiska Svanenmärket. Dessutom förnyades Molas och Tentos produktkvaliteter.


Händelser efter räkenskapsperioden
M-reals förhandlingar om försäljningen av affärsverksamheten Premium Papers till det tyska Papierwerke Lenk AG:s systerbolag avbröts tills vidare i början av juli. Parterna utvärderar möjligheterna att fortsätta förhandlingarna senare. M-real utreder även andra alternativ för avyttring av affärsverksamheten Premium Papers.

Utredningsarbetet med Metsäliittos och Vapos planerade biodieselfabrik framskrider. Som placeringsort för biodieselfabriken undersöktes preliminärt fyra olika alternativ, och för två av dessa genomfördes också en miljökonsekvensbedömning. I takt med att utredningsarbetet har framskridit har Ajos i Kemi kommit fram som en möjlig placeringsort. Området var inte med bland de redan utvärderade alternativen, och därför inleds nu en separat miljökonsekvensbedömning för området.

Fördelarna med det anläggningskoncept som nu utreds är att det kan dupliceras och att det är oberoende av den övriga industriproduktionen i området. Ajos i Kemi visade sig vara en fördelaktig placeringsort i undersökningarna på grund av de logistiska fördelarna med hänsyn till både råvaran och slutprodukterna.

Metsäliittos och Vapos pågående biodieselprojekt är ett av tre projekt som Arbets- och näringsministeriet i Finland har lämnat in till Europeiska kommissionen för ansökan om NER300-finansiering från EU. För projektberedningen svarar projektet Forest BtL, som ägs av Vapo och Metsäliitto.


Risker och osäkerhetsfaktorer
De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna delårsrapport bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsäliittokoncernens resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling.

I mars väckte Forststyrelsen skadeståndstalan hos Helsingfors tingsrätt, enligt vilken den kräver solidarisk ersättning av Metsäliitto, UPM och Stora Enso på maximalt cirka 340 miljoner euro på grund av otillåtet prissamarbete på råvirkesmarknaden. Talan hänför sig till marknadsdomstolens beslut av den 3 december 2009, enligt vilket de nämnda företagen hade gjort sig skyldiga till ett brott mot lagen om konkurrensbegränsningar. Metsäliitto anser skadeståndstalan vara ogrundad och har inte redovisat avsättningar för detta ändamål.

De risker som berör företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsäliittokoncernens årsredovisning för år 2010.


Utsikter för den närmaste tiden
Virkesanvändningen i koncernens produktionsanläggningar bedöms fortsätta på normal nivå under tredje kvartalet. Metsäliitto köper aktivt alla virkesslag. Tyngdpunkten för de finska virkesköpen under juli och augusti ligger på sommarbestånden.

Inom Träproduktindustri försämras resultatutsikterna för tredje kvartalet av de stigande råvarupriserna och av utmaningen att överföra motsvarande prishöjningar till slutprodukterna. Kostnadshanteringen förblir ett centralt tema, och det kan vara nödvändigt att anpassa sågverksamheten.

På massamarknaden förväntas säsongbetonad försämring och priserna förväntas börja sjunka något. Dessutom kommer underhållsstoppen under hösten att minska kapacitetsutnyttjandet i fabrikerna i slutet av året.

Efterfrågan på falskartong och kraftliner ser ut att fortsätta i positiv riktning. Orderstocken för M-reals falskartong har normaliserats efter de avvikande höga nivåerna i slutet av föregående år och början av detta år. I april lyckades M-real höja priserna på kraftliner och tillkännagav i maj en prishöjning på 7–9 procent på falskartong för nya avtal. På kort sikt påverkas lönsamheten för M-reals pappersverksamheter av åtgärderna, offentliggjorda i maj, för att eliminera Alizay fabrikens och affärsområdet Speciality Papers förluster. Därtill ansträngs resultatet av de försvagade marknadsutsikterna för alla papperskvaliteter.

Efterfrågan på obestruket finpapper och specialpapper förväntas fortsätta på den nuvarande relativt låga nivån. I juni meddelade
M-real om en prishöjning på 5–8 procent på kontorspapper, som träder i kraft i september. Prisnivån på specialpapper lär fortsätta på nuvarande nivå.

Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper förväntas fortfarande vara stabil och försäljning av varumärkesprodukterna förväntas fortsätta öka. Resultatförbättringsåtgärderna fortsätter och de ökade produktionskostnaderna och övriga tilläggskostnader kommer att kompenseras med höjda försäljningspriser.

Under de senaste veckorna har man i USA och Europa kunnat se tecken på en avtagande ekonomisk tillväxt, vilken också försvagar marknadsutsikterna för papper och massa.

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär för tredje kvartalet 2011 förväntas vara klart sämre än för andra kvartalet. Orsakerna till detta är det försämrade marknadsläget för papper och massa, Metsä-Botnias investerings- och underhållsstopp samt de planerade åtgärderna för M-reals fabrik i Alizay och i affärsområdet Speciality Papers.


Esbo 4.8.2011


Metsäliittokoncernen

Styrelsen


Mer information:
Ekonomidirektör Vesa-Pekka Takala, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4260
Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541


 

Oreviderad
 

METSÄLIITTOKONCERNEN

 

Förkortad rapport över totalresultat
(milj. euro)
2011
1–6
2010
1–6
För-ändring 2011
Q2
2010
Q2
2010
1–12
Kvarvarande verksamhet            
Omsättning 2 806 2 641 166 1 403 1 416 5 377
Övriga rörelseintäkter 49 47 2 20 16 142
Rörelsekostnader -2 482 -2 304 -178 -1 255 -1 231 -4 686
Avskrivningar och nedskrivningar -189 -138 -51 -117 -60 -336
Rörelseresultat 185 246 -61 51 141 497
Resultatandelar i intresseföretag 3 -13 16 3 -7 -15
Kursdifferenser 0 0 0 1 2 -7
Övriga finansintäkter och -kostnader -75 -68 -7 -31 -34 -129
Periodens resultat före skatt 113 165 -52 24 102 345
Inkomstskatt -60 -63 3 -33 -40 -131
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 53 102 -49 -9 62 214
             
Avvecklad verksamhet            
Periodens resultat från avvecklad verksamhet 0 0 0 0 0 0
Periodens resultat 53 102 -49 -9 62 214
             
Övrigt totalresultat            
Kassaflödessäkringar -13 -1 -12 -11 -2 19
Finansiella tillgångar som kan säljas 8 24 -16 8 6 30
Omräkningsdifferenser -8 18 -26 -11 6 25
Övriga poster 0 0 0 -2 -3 0
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 0 -1 2 1 1 -7
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -13 40 -53 -15 8 67
             
Periodens totalresultat 41 142 -102 -25 70 281
             
             
Periodens resultat hänförligt till:            
Moderföretagets medlemmar 33 79 -46 19 57 170
Innehav utan bestämmande inflytande 21 23 -3 -29 5 44
  53 102 -49 -9 62 214
             
Periodens totalresultat hänförligt till:            
Moderföretagets medlemmar 25 103 -78 9 61 204
Innehav utan bestämmande inflytande 16 39 -23 -34 9 77
  41 142 -102 -25 70 281

 

Oreviderad

Rapport över finansiell ställning 2011
30.6.
2010
30.6.
2010
31.12.
TILLGÅNGAR      
Långfristiga      
Goodwill 531 502 503
Övriga immateriella tillgångar 246 250 242
Materiella tillgångar 2 157 2 344 2 281
Biologiska tillgångar 9 8 8
Andelar i intresseföretag 77 84 80
Finansiella tillgångar som kan säljas 346 370 338
Övriga finansiella tillgångar 15 13 18
Uppskjuten skattefordran 59 64 63
  3 440 3 635 3 534
Kortfristiga      
Omsättningstillgångar 811 708 798
Kundfordringar och övriga fordringar 880 923 892
Kassa och banktillgodohavande 301 401 440
  1 993 2 032 2 131
Tillgångar som innehas för försäljning 71 21 8
       
Tillgångar totalt 5 504 5 688 5 672
       
   
 
 
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
     
Eget kapital 1 209 1 056 1 154
Innehav utan bestämmande inflytande 488 507 524
  1 697 1 563 1 678
Långfristiga skulder      
Uppskjuten skatteskuld 405 395 409
Pensionsåtaganden 109 115 115
Avsättningar 37 82 48
Finansieringsskulder 1 875 1 563 1 927
Övriga skulder 21 36 36
  2 447 2 191 2 534
Kortfristiga skulder      
Avsättningar 24 27 19
Kortfristiga finansieringsskulder 488 964 471
Leverantörsskulder och övriga skulder 809 943 969
  1 321 1 934 1 460
Skulder som hänför sig till tillgångar som innehas
för försäljning
 
39
 
-
 
-
Skulder totalt 3 807 4 125 3 994
Eget kapital och skulder totalt 5 504 5 688 5 672

 

Oreviderad

                                                                 Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Rapport över förändring i eget kapital 
Milj. euro
 
 
 
Andels-
kapital
 
 
Över-
kurs-
fond
 
 
Om-
räknings-
differens
 
Fond för
verkligt
värde &
övriga
 
Balan-
serade
vinst-
medel
 
 
 
 
Totalt
Innehav utan bestäm-mande inflytande  
 
 
 
Totalt
Eget kapital 1.1.2010 484 30 9 221 184 927 471 1 399
Periodens resultat         79 79 23 102
Övrigt totalresultat                
 Kassaflödessäkringar       4   4 -4 -1
 Finansiella tillgångar som kan säljas       10   10 14 24
 Omräkningsdifferenser     12     12 6 18
 Övriga poster         0 0 0 0
 Skatt hänförlig till poster i övrigt
 totalresultat
     
2
 
-4
   
-1
 
0
 
-1
Övrigt totalresultat     14 10 0 26 16 40
Periodens totalresultat     14 10 79 103 39 142
                 
Transaktioner med ägarna                
 Betalda andelsräntor och dividender         -32 -32 -4 -35
 Förändring i andelskapital 57         57   57
 Förändring i överkursfond                
 Överförts från fritt till bundet kapital                
 Affärsstruktureringar             0 0
Eget kapital 30.6.2010 541 30 23 240 222 1 056 507 1 563
                 
                 
Eget kapital 1.1.2011 539 31 25 247 312 1 154 524 1 678
Periodens resultat         33 33 21 53
Övrigt totalresultat                
 Kassaflödessäkringar       -8   -8 -5 -13
 Finansiella tillgångar som kan säljas       3   3 4 8
 Omräkningsdifferenser     -4     -4 -4 -8
 Övriga poster         0 0 0 0
 Skatt hänförlig till poster i övrigt
 totalresultat
     
-1
 
1
   
0
 
0
 
0
Övrigt totalresultat     -5 -3 0 -8 -5 -13
Periodens totalresultat     -5 -3 33 25 16 41
                 
Transaktioner med ägarna                
 Betalda andelsräntor och dividender         -32 -32 -20 -52
 Förändring i andelskapital 43         43   43
 Förändring i överkursfond                
 Överförts från fritt till bundet kapital       1 -1 0   0
 Affärsstruktureringar     0     0   0
 Förändring i andelar av innehavare                
 utan bestämmande inflytande         19 19 -31 -13
Eget kapital 30.6.2011 582 31 21 245 330 1 209 488 1 697

Oreviderad                                             

 

Rapport över kassaflöden 2011
1–6
2010
1–6
2010
1–12
Periodens resultat 53 102 214
Summa korrektivposter 296 231 495
Förändring av rörelsekapital -75 -154 -136
Summa kassaflöde från rörelsen 274 179 573
Finansiella kostnader, netto -77 -81 -163
Betalda skatter -53 -16 -100
Nettokassaflöde från rörelsen 144 83 310
       
       
Företagsförvärv -103 0 0
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar  
-102
 
-42
 
-138
Avyttringar och andra poster 19 22 89
Nettokassaflöde från investeringar -185 -20 -49
       
Förändring av andelskapital 43 57 52
Förändring i andelar av
innehavare utan bestämmande inflytande
 
-41
 
-2
 
-17
Förändring av långfristiga lån och
övriga finansiella poster
 
-33
 
-238
 
-376
Betalda andelsräntor och dividender -66 -40 -40
Nettokassaflöde från finansiering -98 -222 -360
       
Förändring av likvida medel -139 -160 -120
       
Ingående likvida medel 440 558 558
Omräkningsdifferens -1 3 3
Förändring av likvida medel -139 -160 -120
Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning 1 0 0
Utgående likvida medel 301 401 440


 

SEGMENT

Virkesanskaffning 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 770 670 394 337 1 353
EBITDA 16 17 8 9 25
 - ” -, exkl. engångsposter 16 17 8 9 25
Avskrivningar och nedskrivningar -1 -2 -1 -1 -4
Rörelseresultat 15 15 7 8 21
 - ” -, exkl. engångsposter 15 15 7 8 21
- ” -, % av omsättningen 1,9 2,2 1,8 2,4 1,6
Investeringar 1 0 1 0 3
Personal i slutet av perioden 1 080 1 047 1 080 1 047 1 078


 

Träproduktindustri 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 502 448 264 256 902
EBITDA 30 28 16 20 67
 - ” -, exkl. engångsposter 30 29 16 20 63
Avskrivningar och nedskrivningar -17 -18 -8 -9 -45
Rörelseresultat 13 10 8 11 23
 - ” -, exkl. engångsposter 13 11 8 11 28
- ” -, % av omsättningen 2,6 2,5 3,1 4,4 3,1
Investeringar 5 7 3 3 16
Personal i slutet av perioden 3 100 2 773 3 100 2 773 2 703


  

Massaindustri 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 678 656 339 368 1 365
EBITDA 213 197 100 119 444
 - ” -, exkl. engångsposter 217 206 104 128 453
Avskrivningar och nedskrivningar -32 -28 -15 -7 -63
Rörelseresultat 181 169 85 112 381
 - ” -, exkl. engångsposter 185 167 89 110 379
- ” -, % av omsättningen 27,2 25,4 26,3 29,8 27,8
Investeringar 16 4 6 4 14
Personal i slutet av perioden 960 956 960 956 881


 

Kartong- och pappersindustri 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 1 345 1 278 660 676 2 605
EBITDA 125 143 47 61 312
 - ” -, exkl. engångsposter 136 149 62 77 305
Avskrivningar och nedskrivningar -111 -59 -80 -26 -166
Rörelseresultat 14 84 -32 35 146
 - ” -, exkl. engångsposter 75 82 32 43 173
- ” -, % av omsättningen 5,6 6,4 4,8 6,4 6,6
Investeringar 43 17 31 10 66
Personal i slutet av perioden 4 699 4 946 4 699 4 946 4 538

  

Mjuk- och matlagningspapper 1–6/11 1–-6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 478 456 237 231 938
EBITDA 30 49 13 19 94
 - ” -, exkl. engångsposter 30 52 13 23 99
Avskrivningar och nedskrivningar -20 -24 -10 -14 -44
Rörelseresultat 10 24 3 5 50
 - ” -, exkl. engångsposter 10 31 3 12 59
- ” -, % av omsättningen 2,1 6,9 1,4 5,3 6,3
Investeringar 31 11 22 7 49
Personal i slutet av perioden 3 286 3 254 3 286 3 254 3 198


  

Övrig verksamhet 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 2 2 1 2 3
EBITDA -3 -4 -2 -2 -7
 - ” -, exkl. engångsposter -3 -4 -2 -2 -6
Avskrivningar och nedskrivningar -1 -1 0 0 -2
Rörelseresultat -4 -5 -2 -2 -9
 - ” -, exkl. engångsposter -4 -5 -2 -2 -7
Investeringar 4 2 2 2 2
Personal i slutet av perioden 456 428 456 428 422

I övrig verksamhet ingår bl.a. Metsäliittos koncern- och holdingfunktioner.


 

Intern försäljning och elimineringar 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning -969 -869 -492 -454 -1 790
EBITDA -36 -45 -14 -26 -101
 - ” -, exkl. engångsposter -37 -45 -15 -26 -94
Avskrivningar och nedskrivningar -7 -6 -3 -3 -13
Rörelseresultat -43 -52 -17 -29 -114
 - ” -, exkl. engångsposter -44 -51 -18 -29 -107

 

 

Metsäliittokoncernen 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Omsättning 2 806 2 641 1 403 1 416 5 377
EBITDA 374 384 169 201 833
 - ” -, exkl. engångsposter 388 403 187 229 846
Avskrivningar och nedskrivningar -189 -138 -117 -60 -336
Rörelseresultat 185 246 51 141 497
 - ” -, exkl. engångsposter 249 250 119 154 547
- ” -, % av omsättningen 8,9 9,5 8,5 10,9 10,2
Investeringar 102 43 67 27 138
Personal i slutet av perioden 13 581 13 405 13 581 13 405 12 820

 EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 

Kvartalsuppgifter 2011
QII
2011
QI
2010
QIV
2010
QIII
2010
QII
2010
QI
Omsättning            
 Virkesanskaffning 394 376 365 318 337 333
 Träproduktindustri  264 238 224 231 256 192
 Massaindustri 339 340 365 344 368 288
 Kartong- och pappersindustri 660 685 665 662 676 602
 Mjuk- och matlagningspapper 237 241 246 236 231 225
 Övrig verksamhet 1 1 1 1 2 0
 Intern försäljning -492 -478 -475 -446 -454 -415
Omsättning totalt 1 403 1 403 1 391 1 345 1 416 1 224
             
Rörelseresultat            
 Virkesanskaffning 7 8 4 3 8 7
 Träproduktindustri 8 5 2 11 11 -2
 Massaindustri 85 96 98 114 112 57
 Kartong- och pappersindustri -32 46 -4 66 35 49
 Mjuk- och matlagningspapper 3 7 14 11 5 19
 Övrig verksamhet -2 -2 -1 -3 -2 -2
 Elimineringar -17 -26 -30 -32 -29 -23
Rörelseresultat totalt 51 133 82 170 141 105
 - % av omsättningen 3,7 9,5 5,9 12,6 10,0 8,6
             
Resultatandelar i intresseföretag 3 0 -1 -1 -7 -6
Kursdifferenser 1 -1 -1 -6 2 -2
Övriga finansintäkter & kostnader -31 -44 -27 -35 -34 -34
Periodens resultat före skatt 24 89 52 128 102 64
Inkomstskatt -33 -26 -29 -39 -40 -24
Periodens resultat från
kvarvarande verksamhet
 
-9
 
63
 
23
 
89
 
62
 
40
             
Periodens resultat från
avvecklad verksamhet
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
Periodens resultat -9 63 23 89 62 40

 

Rörelseresultat exkl. engångsposter  
QII/11
 
QI/11
 
QIV/10
 
QIII/10
 
QII/10
 
QI/10
Virkesanskaffning 7 8 4 3 8 7
Träproduktindustri 8 5 12 5 11 0
Massaindustri 89 96 99 114 110 57
Kartong- och pappersindustri 32 43 37 54 43 39
Mjuk- och matlagningspapper 3 7 14 13 12 19
Övrig verksamhet & elim. -20 -28 -24 -34 -31 -25
Rörelseresultat totalt 119 130 142 155 154 96
 - % av omsättningen 8,5 9,3 10,2 11,5 10,9 7,9

 
Förvärvade affärsverksamheter
Oy Metsä-Botnia Ab löste i juni in sina egna aktier för 143 miljoner euro av UPM-Kymmene Abp på ett sådant sätt att ägarstrukturen enligt ägaravtalet mellan de olika koncernerna efter arrangemanget uppnåddes. Inlösenpriset hade redovisats som skuld i samband med det ursprungliga förvärvet i december 2009. I och med att inlösenpriset avvek från det uppskattade priset har koncernen redovisat 31 miljoner euro som en goodwillökning. Till följd av arrangemanget har andelen innehavare utan bestämmande inflytande i Metsäliittokoncernen ökat med 1,3 procentenheter.

 

Förändring i
materiella anläggningstillgångar
 
Q1-II/11
 
QI-II/10
 
QI-IV/10
Bokvärde i början av perioden 2 281 2 428 2 428
Förvärvade affärsverksamheter - - 5
Investeringar 93 39 135
Minskningar -6 -5 -23
Tillgångar som innehas för försäljning -30 -19 -6
Avskrivningar och nedskrivningar -181 -129 -314
Omräkningsdifferens och andra förändringar -1 30 56
Bokvärde i slutet av perioden 2 157 2 344 2 281

I tillgångar som innehas för försäljning ingår i juni 2011 de materiella anläggningstillgångarna för M-real Hallein GmbH. De finansiella tillgångarna för försäljning innehåller i juni 2010 materiella anläggningstillgångar som avser delar av den gamla utrustningen vid Metsä-Botnias år 2009 nedlagda massabruk i Kaskö (11 miljoner euro) och PM 2 vid M-reals pappersbruk i Kangas (8 miljoner euro). I tillgångarna som innehas för försäljning ingår i december 2010 delar av den gamla utrustningen vid Metsä-Botnias massabruk i Kaskö, som lades ner 2009.

  

 
Ansvarsförbindelser
 
QII/11
 
QII/10
 
QIV/10
För egen skuld (inkl. leasingansvar) 724 610 717
För intresseföretag 4 6 4
För övriga 42 4 4
Totalt 770 620 724

  

 
Öppna derivatkontrakt
 
QII/11
 
QII/10
 
QIV/10
Räntederivat 1 067 886 1 003
Valutaderivat 1 284 1 708 1 660
Övriga derivat 123 260 127
Totalt 2 475 2 854 2 790

Marknadsvärdet av de öppna derivatkontrakten var vid sluten av juni -5 miljoner euro (12/10: -20 milj. euro). Bruttovärdet av de öppna derivatkontrakten innehåller också slutna kontrakt till ett värde om 324 miljoner euro (12/10: 522 milj. euro).

 

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt enligt de redovisningsprinciper som presenteras i Metsäliittokoncernens årsredovisning 2010.

 

 
Formler för beräkning av nyckeltal
   
 
 
Avkastning på sysselsatt kapital (%)
 
=
 
(Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet + räntekostnader, nettokursdifferenser och övriga finansiella kostnader) per
(Balansomslutning - räntefria skulder
(medeltal))
 
Avkastning på eget kapital (%)
 
=
 
(Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet - inkomstskatt) per
(Eget kapital (medeltal))
 
Soliditet (%)
 
=
 
(Eget kapital) per
(Balansomslutning - erhållna förskott)
 
Nettoskuldsättningsgrad (%)
 
=
 
(Räntebärande skulder - likvida medel - räntebärande fordringar) per
(Eget kapital)

  

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera

Dokument & länkar