Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2010

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2010, pressmeddelande 10.2.2011

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2010 exklusive poster av engångskaraktär 547 miljoner euro
Rörelseresultatet oktober–december exklusive poster av engångskaraktär 142 miljoner euro

Resultat för år 2010

 • Omsättningen var 5 377 miljoner euro (2009: 4 837 milj. euro).
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 547 miljoner euro (-75). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 497 miljoner euro (-169).
 • Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 411 miljoner euro (-224). Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var 345 miljoner euro (-329). 

Resultat för oktober–december 2010

 • Omsättningen var 1 391 miljoner euro (10–12/2009: 1 190 milj. euro).
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 142 milj. euro (44). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 82 milj. euro (18).
 • Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 112 milj. euro (8). Inklusive engångsposter var resultatet före skatt 52 milj. euro (-18).

 Händelser under sista kvartalet 2010

 • Metsä Tissue startade ett 30 miljoner euros investeringsprogram på Dürenfabriken i Tyskland och uppgav vidare att bolaget kommer att investera 7 miljoner euro för att utöka förädlingskapaciteten vid pappersbruket i Mänttä.
 • M-real meddelade att bolaget investerar 26 miljoner euro för att höja kapaciteten för falskartong och produkter i arkform vid Simpelefabriken, och 16 miljoner euro för att modernisera bestrykningsanläggningen i Kemiart Liners-fabriken.
 • Metsäliitto Osuuskunta undertecknade ett kreditavtal på 425 miljoner euro. Lånet ersatte ett syndikerat lån på 560 miljoner euro som skulle ha förfallit i mars 2011.
 • Nya produktionsrekord uppnåddes på Metsä-Botnias fabriker i Äänekoski, Joutseno och Raumo. De tidigare rekorden var från 2006 och 2007. 

”Vi gjorde ett starkt resultat år 2010. Vi lyckades dra fördel av de förbättrade konjunkturerna och planmässigt arbeta vidare på vårt interna utvecklingsprogram. Omstruktureringen, som började redan år 2005, och fokus på våra styrkor har visat sig vara välvalda vägar. Metsäliittokoncernen har goda förutsättningar inför framtiden.” 

Koncernchef Kari Jordan, Metsäliittokoncernen
Metsäliittokoncernen

 

Metsäliittokoncernen 

Resultaträkning
(Kvarvarande verksamhet)
2010
1–12
2009
1–12
2010
Q4
2009
Q4
2008
1–12
Omsättning 5 377 4 837 1 391 1 190 6 434
 Övriga rörelseintäkter 142 353 44 237 239
 Rörelsekostnader -4 686 -4 858 -1 225 -1 185 -6 189
 Avskrivningar och nedskrivningar -336 -501 -129 -224 -482
Rörelseresultat 497 -169 82 18 2
 Resultatandelar i intressebolag -15 -16 -1 -4 6
 Kursdifferenser -7 2 -1 2 19
 Övriga finansintäkter & -kostnader -129 -147 -27 -34 -260
Resultat före skatt 345 -329 52 -18 -233
 Inkomstskatt -131 10 -29 -9 60
Resultat från kvarvarande verksamhet 214 -318 23 -27 -172


Metsäliittokoncernen

 

Lönsamhet
(Kvarvarande verksamhet)
2010
1–12
2009
1–12
2010
Q4
2009
Q4
2008
1–12
Rörelseresultat, milj. euro 497 -169 82 18 2
 -- ” --, exklusive engångsposter 547 -75 142 44 45
 -- ” -- % av omsättningen 10,2 -1,6 10,2 3,7 0,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8 -3,3 8,0 1,2 0,5
 -- ” --, exklusive engångsposter 13,4 -1,4 13,9 3,7 1,3
Avkastning på eget kapital, % 13,9 -20,0 5,7 -8,0 -8,4
  -- ” --, exklusive engångsposter 18,2 -13,4 20,2 -0,3 -6,4
           
Finansiell position 2010
31.12
2009
31.12.
2010
30.9
2009
30.9.
2008
31.12.
Soliditet, % 29,7 24,5 28,1 23,9 26,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 116 157 123 180 149
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 1 939 2 203 1 985 2 363 2 666

 

Affärsområden 

Omsättning och rörelseresultat 1–12/2010
(milj. euro)
 
Virkes-anskaffning 
 
Träprodukt-industri
 
Massa
Kartong och papper Mjuk- och matlagnings-papper
Omsättning 1 353 902 1 365 2 605 938
 Övriga rörelseintäkter 14 17 22 108 10
 Rörelsekostnader -1 342 -851 -943 -2 401 -854
 Avskrivningar & nedskrivningar -4 -45 -63 -166 -44
Rörelseresultat 21 23 381 146 50
 Engångsposter 0 5 -2 27 9
Rörelseresultat efter engångsposter  
21
 
28
 
379
 
173
 
59


 

METSÄLIITTOKONCERNEN

 

BOKSLUT 2010             

 

Omsättning och resultat 2010

För år 2010 redovisar Metsäliittokoncernen en omsättning på 5 377 miljoner euro (2009: 4 837 milj. euro). I siffrorna för jämförelseåret ingår bland annat Metsä-Botnias verksamhet i Uruguay fram till den 4 december 2009 och andelen av Vapo Oy fram till den 24 juni 2009. Med beaktande av nämnda avyttringar samt av ändringen i Metsä-Botnias konsolidering från och med den 8 december 2009 var Metsäliittokoncernens jämförbara omsättningsökning ca 20 procent. 

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 547 miljoner euro (-75). Poster av engångskaraktär uppgick till -50 miljoner euro (-94) netto, varav intäkterna utgjorde 58 miljoner euro (203) och kostnaderna 108 miljoner euro (297). 

Bland intäkterna av engångskaraktär hängde de största posterna (sammanlagt 42 miljoner euro) samman med återföringar av nedskrivningsförluster och minskningar av tidigare gjorda kostnadsavsättningar. Som realisationsvinster av engångskaraktär bokfördes sammanlagt 14 miljoner euro, och som övriga intäkter 2 miljoner euro. 

Bland kostnaderna av engångskaraktär hängde de största posterna (sammanlagt 70 miljoner euro) samman med nedskrivningsförluster och nedskrivningar i anknytning till anläggningstillgångar och goodwill. Som kostnadsavsättningar för omstruktureringen av funktionerna bokfördes 33 miljoner euro. Övriga engångskostnader uppgick till totalt 5 miljoner euro. 

Metsäliittokoncernens rörelseresultat inklusive engångsposter var 497 miljoner euro (-169). 

De finansiella intäkterna uppgick till 5 miljoner euro (26) och de finansiella kostnaderna till 135 miljoner euro (173). De finansiella kursdifferenserna var -7 miljoner euro (2). Under året stärktes den amerikanska dollarn i förhållande till euro i genomsnitt med 5 procent, det brittiska pundet med 4 procent och den svenska kronan med 10 procent. Dollarn och pundet har förbättrat skogsindustriprodukternas prisnivå och koncernens konkurrensställning. 

Andelarna i intresseföretagens resultat var -15 miljoner euro (-16). I resultatet ingår en nedskrivningsförlust av engångskaraktär på 16 miljoner euro för M-reals innehav i Myllykoski Paper Oy. I resultatet för jämförelseåret ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som avser försäljningen av Myllykoski Papers Sunila-aktier. 

Räkenskapsperiodens resultat före skatt var 345 miljoner euro (-329) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till -131 miljoner euro (10). Resultatet för kvarvarande verksamheter var 214 miljoner euro (-318), resultatet för avvecklade verksamheter 0 miljoner euro (-23) och periodens resultat 214 miljoner euro (-342).

 Avkastningen på sysselsatt kapital i koncernens kvarvarande verksamheter var 11,8 procent (-3,3) och avkastningen på eget kapital 13,9 procent (-20,0). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var 13,4 procent (-1,4) och avkastningen på eget kapital 18,2 procent (-13,4).
 

Omsättning och rörelseresultat för oktober–december

För årets sista kvartal redovisar Metsäliittokoncernen en omsättning på 1 391 miljoner euro (Q3/2010: 1 345 miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 142 miljoner euro (155) och inklusive poster av engångskaraktär 82 miljoner euro (170). Att rörelseresultatet var svagare jämfört med föregående kvartal berodde närmast på säsongrelaterade omständigheter. 

Poster av engångskaraktär var under oktober–december -60 miljoner euro netto. De största engångsposterna var följande: 

 • -54 miljoner euro i nedskrivningsförluster för anläggningstillgångar inom kartong- och pappersindustrin
 • 9 miljoner euro i återföring av nedskrivningsförlust för anläggningstillgångar inom kartong- och pappersindustrin
 • -9 miljoner euro i nedskrivningsförluster för goodwill och anläggningstillgångar inom träproduktindustrin
 • -6 miljoner euro i övriga nettoengångsposter.

Nedskrivningarna minskar Metsäliittokoncernens årliga avskrivningar med ca 5 miljoner euro från och med år 2011. 
 

Balansräkning och finansiering

Vid utgången av december var Metsäliittokoncernen totala likviditet 1 054 miljoner euro (1 357). Likviditeten bestod av 440 miljoner euro (558) i likvida medel och placeringar och 614 miljoner euro (799) i bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För de kortfristiga finansieringsbehoven hade koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter på cirka 0,5 miljarder euro. 

M-real utnyttjade i januari 2010 sin rätt att i förtid lösa in en del av masskuldebrevslånet som skulle ha förfallit till betalning den 15 december 2010 och vars nominella belopp före inlösningen var cirka 340 miljoner euro. Nominella värdet på den andel som återinlöstes var 250 miljoner euro. 

Under sommaren och hösten genomfördes ett flertal finansieringsarrangemang. M-real lyfte pensionslån på 135 miljoner euro och återbetalat återstående 90 miljoner euro av ovan nämnda masskuldebrevslån. I december lyfte M-real ytterligare pensionslån på 31 miljoner euro. Under sommaren lyfte Metsäliitto Osuuskunta ArPL-återlåning på 65 miljoner euro och betalade tillbaka 150 miljoner av sitt masskuldebrevslån. I september lyfte Metsäliitto dessutom 175 miljoner euro i placeringslån från pensionsbolag med fem års maturitet. Metsä-Botnia amorterade lån på 160 miljoner euro under året. 

I augusti höjde Standard & Poor's och i september höjde Moody's Investors Service M-reals kreditvärdering. Höjningarnas positiva inverkan på de finansiella kostnaderna är sammanlagt ca 2 miljoner euro per år. 

I december undertecknade Metsäliitto Osuuskunta ett syndikerat kreditavtal på 425 miljoner euro. Lånet förfaller i april 2014. I arrangemanget medverkar sju banker. Lånet ersatte ett syndikerat lån på 560 miljoner euro som skulle ha förfallit i mars 2011. Omstruktureringen av lånen förlängde avsevärt lånens genomsnittliga maturitet. 

Vid utgången av året var koncernens soliditet 29,7 procent och nettoskuldsättningsgraden 116 procent (24,5 % och 157 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 939 miljoner euro (2 203). Vid utgången av december var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 58,6 procent och nettoskuldsättningsgraden 45 procent (57,2 % och 50 %). 

Medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskunta ökade under årets med 51,9 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet ökade med 5,8 miljoner euro och A-tilläggsandelskapitalet med 8,2 miljoner euro. B-tilläggskapitalet ökade med 23,4 miljoner euro och C-tilläggsandelskapitalet med 14,5 miljoner euro. Enligt de meddelanden som mottagits fram till utgången av år 2010 förfaller 21,8 miljoner euro (58,2) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning den 1 juli 2011. I slutet av december hade Metsäliitto Osuuskunta 126 382 medlemmar (127 158). 

År 2010 var förändringen i det verkliga värdet av de placeringar som kan säljas ca
30 miljoner euro, främst beroende på att det verkliga värdet på aktierna i Pohjolan Voima Oy ökade (-103). Förändringen i det verkliga värdet beror på en förändring i medelvärdet för futurnoteringarna för rullande 12 månader på elbörsen Nord Pool, som används vid värderingen.
 

Kapitalprogram

Metsäliitto meddelade i januari att företaget inleder ett kapitalprogram vars syfte är att förstärka det egna kapitalet för att motsvara den aktuella och framtida affärsstrukturen. De medel som samlas in ska i huvudsak användas för finansiering av nya affärsverksamheter. 

Som en del av programmet emitterade Metsäliitto i februari en ny C-tilläggsandel som innehåller en möjlighet att utöver andelsränta få tilläggsavkastning i kontant betalning, vars storlek beror på kursutvecklingen för M-real Oyj:s B-aktie på Helsingfors Börs. 

Teckningstiden för C-tilläggsandelar gick ut 31.12.2010. Av de 30 miljoner stycken emitterade C-tilläggsandelarna tecknades ca 14,5 miljoner stycken. 
 

Personal

Koncernens personalstyrka uppgick under år 2010 till i genomsnitt 13 168 personer (14 534). I slutet av december var antalet koncernanställda 12 820 (13 592). I slutet av december var personalstyrkan i moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 2 495 personer (31.12.2009: 2 248). 

I början av år 2010 övergick koncernen till rapportering av personalstyrkan i form av FTE (Full Time Equivalent). Antalet personer, NOE (Number of Employees), som angavs tidigare visade det antal personer som är anställda, medan FTE mäter närvaron, dvs. anger det antal anställda som är i arbete. Jämförelsetalen har ändrats så att de motsvarar den nya praxisen. 
 

Investeringar

År 2010 uppgick Metsäliittokoncernens investeringar i anläggningstillgångar till 138 miljoner euro (152). För företags- och aktieförvärv användes 21 miljoner euro (496). 

Styrelsen för Metsä-Botnia beslöt i februari 2010 att en helt ny kausticeringsanläggning och ett nytt vattenverk byggs vid fabriken i Kemi. Den totala investeringen uppgår till cirka 40 miljoner euro och de nya anläggningarna tas i drift i slutet av detta år. 

Ombyggnaden av pappersmaskin 10 vid Metsä Tissues pappersbruk i Mänttä slutfördes i april. Målsättningen med investeringen, som uppgick till cirka 6 miljoner euro, är att förbättra produktkvaliteten, minska vattenförbrukningen och sänka energibehovet. 

M-real utnyttjade sin option och köpte den fabriksfastighet som tillhörde det tidigare pappersbruket i Kangas inklusive markområden av Sappi. Köpesumman var 13 miljoner euro. Fastighetsköpet ingick i det avtal mellan M-real och Sappi som slutligen reglerade de olösta faktorer som återstod efter M-reals försäljning av affärsområdet Graphic Papers år 2008. Jyväskylä stad beslöt i september att utnyttja sin lagstadgade förköpsrätt och lösa in fabriksfastigheten i Kangas av M-real för samma köpesumma, dvs. 13 miljoner euro. 

Metsä Tissue meddelade i oktober att företaget ökar förädlingskapaciteten för storkonsumentprodukter vid fabriken i Mänttä. Storleken på investeringen är 7 miljoner euro och bedömningen är att den slutförs under första kvartalet 2012. 

I oktober meddelade M-real att företaget investerar 26 miljoner euro i en utbyggnad av den årliga falskartongkapaciteten i fabriken i Simpele med cirka 80 000 ton. Samtidigt utvidgas fabrikens kapacitet för produkter i arkform. M-real meddelade vidare att företaget investerar i en modernisering av bestrykningen i fabriken Kemiart Liners. Den totala investeringen uppskattas uppgå till cirka 16 miljoner euro. Båda investeringarna kommer att genomföras i år.

I oktober undertecknade M-real och Metsä Tissue ett avtal om partiell försäljning av M-reals fabrik i Reflex till Metsä Tissue för cirka 10 miljoner euro. Avtalet omfattade pappersmaskin 5 med tillhörande fastigheter och vissa tillgångsposter ingående i fabriksområdets infrastruktur. Metsä Tissue kommer att använda pappersmaskinen för tillverkning av matlagningspapper.

 I november meddelade Metsä Tissue att bolaget startar ett investeringsprogram på närmare 30 miljoner euro vid fabriken i Düren, Tyskland. Fabriken specialiserar sig på att tillverka baknings- och matlagningspapper under märket SAGA. 
 

Effektivisering av affärsverksamheten

Metsäliittos nya organisation för virkesanskaffning startade verksamheten i början av året. Virkesanskaffningen har indelats i fyra olika affärslinjer: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träbaserad energi och Skogsvårdstjänster. 

Försäljningen av Träproduktindustrins lamellträfabrik i Rumänien till Holzindustrie Schweighofers rumänska dotterbolag slutfördes i februari. 

I maj offentliggjorde Metsä Tissue en utvecklingsplan för verksamheten i Polen. Syftet med planen är att befästa företagets ställning på marknaden i Polen, öka produktionskapaciteten och stärka utbudet av produkter, varumärken och tjänster. Pappersproduktionen i Polen ska koncentrerats till företagets bruk i Krapkowice och papperstillverkningen vid bruket i Konstancin-Jeziorna läggas ned före utgången av år 2012. 

I juni sålde Metsä-Botnia till en köpare i Asien delar av den gamla utrustningen i massafabriken i Kaskö, vilken lades ned i mars 2009. Nedmonteringen av den utrustning som ingick i affären inleddes i början av augusti. 

I juli meddelade M-real att massafabriken i Alizay i Frankrike läggs ned slutgiltigt eftersom affärsekonomiska förutsättningar saknas för fortsatt verksamhet. 

Metsäliittos Träproduktindustri ingick i juli avtal om försäljning av maskinerna och utrustningen vid sågverket i Soinlahti till Anaika Wood Ltd Oy. I avtalet ingår även ett långsiktigt virkesanskaffningsavtal mellan Metsäliittos Virkesanskaffning och Anaika Wood. De byggnader och den mark som ingår i den totala såganläggningen såldes till Teollisuuskylä Oy i Idensalmi. Metsäliitto lade ned sågens verksamhet i början av år 2009. 

M-real meddelade i september att företaget i syfte att förbättra lönsamheten flyttar produktionen av specialpapper i Simpele till fabriken i Gohrsmühle i Tyskland och att lägga ned pappersmaskinen i Simpele. Pappersmaskinen stänges i slutet av 2010. 

I augusti meddelade Metsä Tissue att produktionen i PM7 i fabriken i Mänttä fortsätter, men att hela den övriga Baking & Cooking-produktionen med tillhörande förädlingsverksamhet koncentreras till Tyskland. Vidare beslöt man att lägga ned den äldre maskinen PM5 i fabriken i Mänttä, senast sommaren 2011. Som ett resultat av samarbetsförhandlingar minskar antalet anställda i Mänttä med 117 personer. 
 

Affärsområden
 

Virkesanskaffning

År 2010 redovisade Virkesanskaffning en omsättning på 1 353 miljoner euro (1 101) och ett rörelseresultat på 21 miljoner euro (-9). Den finländska virkesanskaffningens andel var 925 miljoner euro (828) av omsättningen och 10 miljoner euro (-14) av rörelseresultatet. Rörelseresultatet inkluderar inga väsentliga engångsposter (-21). Den största orsaken till att omsättningen och rörelseresultatet ökade var de betydligt större leveransvolymerna jämfört med året innan. 

Efter en lugn period i början av året aktiverades virkeshandeln i maj. Den snabba ökningen av virkesutbudet i mellersta och östra Finland till följd av stormarna på sensommaren stimulerade handeln även på andra håll i landet.

Metsäliitto flyttade en stor mängd avverkningsutrustning till de stormdrabbade områdena. Största delen av virket i de stormskadade områden som Metsäliitto hade köpt avverkades under hösten. I slutet av året erbjöds virke särskilt av dem som ville utnyttja skatteförmånen på 25 procent, vilken gick ut vid årsskiftet. 

Metsäliittos Virkesanskaffning levererade cirka 29 miljoner kubikmeter virkesråvara till sina kunder (24). Under året köpte Metsäliitto totalt 14 miljoner kubikmeter virke (9) från finska privatskogar. Från Ryssland importerade Metsäliitto främst lövträmassaved och flis om sammanlagt 1,5 miljoner kubikmeter (1,1). 

Metsäliittos virkesanskaffning omorganiserades i början av året till fyra affärslinjer: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träbaserad energi och Skogsvårdstjänster. I egenskap av träenergileverantör nådde Metsäliitto en stabil position under översiktsåret och levererade till ca 60 anläggningar i olika delar av Finland. Leveranserna bestod av biprodukter från Metsäliittokoncernens produktionsanläggningar och skogsenergi på sammanlagt 2,1 miljoner kubikmeter. 

Metsäliitto förbättrade medlemsservicen genom att ta i bruk servicepaketet Skogskorgen. Skogskorgen omfattar alla tjänster från det att man börjar äga skog till att man genomför generationsväxling. Individuella skogsplaner är en helt ny tjänst som infördes i det här sammanhanget. 
 

Träproduktindustri

Metsäliittos Träproduktindustri redovisade en omsättning på 902 miljoner euro (806) och ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 28 miljoner euro (-41). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 23 miljoner euro (-47). 

Marknadsläget för träproduktindustrin förbättrades under året. På våren återhämtade sig byggmarknaden särskilt i Norden och i Tyskland, vilket stärkte efterfrågan på Kertoträ och andra produkter i kundsegmentet för byggande. Av säsongsartade skäl sjönk efterfrågan mot slutet av året. Om man bortser från Tyskland var byggnadsvolymen alltjämt låg i Mellaneuropa och särskilt i Storbritannien hade regeringens sparåtgärder och den ringa omfattningen på byggverksamheten en negativ effekt på efterfrågan. 

I början av året började priserna på sågvaruprodukter stiga även om efterfrågan var relativt lam under hela året. I slutet av året minskade efterfrågan ytterligare och i november meddelade Träproduktindustrin att sågverksamheten begränsas vid alla sågverk på grund av överproduktion och svag efterfrågan. 

Inom transportmedelsindustrin repade marknaden sig under det tredje kvartalet, vilket återspeglades positivt i efterfrågan på björkfaner. Efterfrågan på specialprodukter och skräddarsydda komponenter inom snickeriindustrin var alltjämt god. 

Konsument- och detaljhandelns totala försäljning höll sig på samma låga nivå som år 2009. När det gäller de enskilda marknadsområdena var säljresultatet svagt särskilt i Storbritannien. Detaljhandeln satsade på att förbättra lönsamheten snarare än att söka tillväxt. 

Interna effektiviseringsåtgärder bidrog till Träproduktindustrins förbättrade resultatutveckling. Åtgärderna för att spara in på kostnader kommer att fortsätta även under 2011. 
 

Massa

Metsä-Botnia redovisade en omsättning på 1 365 miljoner euro (886) och ett rörelseresultat på 382 miljoner euro (-107). I rörelseresultatet ingår intäkter av engångskaraktär på 2 miljoner euro (-77). Den påtagliga förbättringen av omsättningen och rörelseresultatet jämfört med föregående år var en följd av marknadens återhämtning och de kraftigt höjda massapriserna. 

Metsä-Botnia producerade 2 173 000 ton massa (1 959 000) och de totala leveranserna uppgick till 2 176 000 ton (2 058 000). 

Utbud och efterfrågan var i balans år 2010. Under det första halvåret begränsades utbudet av massa av bristen på trä i Indonesien och i de sydliga staterna i USA. I februari inträffade en kraftig jordbävning i Chile. Den stoppade massaindustrin i landet nästan helt och hållet för ett par månader. 

I juni kulminerade massapriserna: 980 amerikanska dollar per ton för barrmassa och 920 dollar per ton för lövmassa, då priserna i början av året hade varit 860 dollar respektive 760 dollar. På hösten sjönk priserna något. I december var priset på barrmassa 950 dollar och på lövmassa 850 dollar i Europa. 

Massaindustrin (Metsä-Botnia) ingår som dotterbolag i Metsäliittokoncernens bokslut sedan 8.12.2009. Före det integrerades 53 procent av Metsä-Botnia proportionerligt (M-real 30 % och Metsäliitto 23 %). 

Metsä-Botnia har behandlat verksamheten i Uruguay som avvecklad verksamhet enligt standarden IFRS 5. Verksamheten i Uruguay ingår således inte i siffrorna för omsättningen och rörelseresultatet ovan. 
 

Kartong och papper

Omsättningen för Kartong- och pappersindustrin var 2 605 miljoner euro (2 432) och rörelseresultatet exklusive engångsposter 173 miljoner euro (-150). Den jämförbara omsättningen ökade med 19 procent. 

Poster av engångskaraktär som redovisats i rörelseresultatet uppgick till -27 miljoner euro (-117) netto. Nedskrivningsförluster för anläggningstillgångar och olika kostnadsavsättningar uppgick till 70 miljoner euro. Återföringar av nedskrivningsförluster för anläggningstillgångar och kostnadsavsättningar samt försäljningsvinster uppgick till 43 miljoner euro. 

Rörelseresultatet förbättrades till följd av höjda priser på kartong och papper, ökade leveransvolymer, kostnadsbesparingsåtgärder och ett högre pris på massa. Rörelseresultatet försämrades på grund av den stärkta svenska kronan i förhållande till euro, investeringsstoppet i Husum och hamnstrejken i Finland. Rörelseresultat innehåller en realisationsvinst på 8 miljoner euro från försäljningen av aktier i Sappi. Denna vinst upptas bland övriga rörelseintäkter. 

Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 146 miljoner euro (-267). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 65 miljoner euro (80), andelarna av intresseföretagens resultat -24 miljoner euro (-16) och de bokförda finansiella kursdifferenserna -9 miljoner euro (5). 

I resultatet från intresseföretagen ingår en nedskrivningsförlust av engångskaraktär på 16 miljoner euro för M-reals innehav i Myllykoski Paper Oy. I resultatet för jämförelseåret ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som avser försäljningen av Myllykoski Papers Sunila-aktier. 

Räkenskapsperiodens resultat före skatt var 48 miljoner euro (-358), resultatet per aktie (kvarvarande verksamheter) 0,09 euro (-1,02) och avkastningen på sysselsatt kapital 5,7 procent (-8,9). Resultatet exklusive poster av engångskaraktär före skatt var 92 miljoner euro (-230), resultatet per aktie 0,23 euro (-0,66) och avkastningen på sysselsatt kapital 7,6 procent (-4,5). 

I slutet av december var M-reals soliditet 32,1 procent och nettoskuldsättningsgrad 83 procent (29,6 % och 84 %). I vissa av M-reals låneavtal har bolagets nettoskuldsättningsgrad begränsats till 120 procent och bolagets soliditet till 30 procent. En beräkning enligt definitionerna i låneavtalen visar en nettoskuldsättningsgrad på cirka 64 procent i slutet av året och en soliditet på cirka 38 procent.
 

Mjuk- och matlagningspapper

Omsättningen för mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissue uppgick till 938 miljoner euro (890) och rörelseresultatet före engångsposter till 59 miljoner euro (93). Rörelsevinsten inklusive engångsposter var 50 miljoner euro (93). Till ökningen i omsättningen bidrog större säljvolymer (+2 %) samt valutakursändringar och prishöjningar (+3 %). Försäljningen av Metsä Tissue egna produktmärken steg med
9 procent jämfört med föregående år och efterfrågan särskilt på Lambi, Katrin och Serla utvecklades positivt. 

Rörelseresultatet påverkades negativt av bl.a. de kraftigt höjda råvarukostnaderna. Priset på massa var i genomsnitt 40 procent högre och priset på returpapper i Mellan- och Östeuropa till och med det dubbla jämfört med året innan. Affärsverksamheten försvårades även på grund av de exceptionella väderförhållandena samt av stuvarnas strejk i Finland och pappersarbetarnas strejk i Sverige. 

Bland poster av engångskaraktär redovisades 7 miljoner euro i nedskrivningar och kostnadsavsättningar i anknytning till utvecklingsprojektet i Polen och 2 miljoner euro i anknytning till omstruktureringarna vid fabriken i Mänttä. 

Metsä Tissue offentliggjorde två strategiska utvecklingsprogram under året. Av M-real köpte bolaget pappersmaskin 5 och relaterade anläggningstillgångar vid Dürenfabriken i Tyskland. I och med att produktionen och förädlingen kommer närmare huvudmarknaderna förbättras tillgången till produkterna. Därtill uppkommer synergieffekter med det befintliga fabriks- och distributionsnätet i Tyskland. Affären gör det möjligt att utveckla nya produkter och produktgrupper, och att nå tillväxt inom verksamheten för baknings- och matlagningspapper. 

Det andra utvecklingsprogrammet siktar på att effektivisera och stärka funktionerna i Polen. Metsä Tissue har satt som mål att förbättra produktkvaliteten och utbudet av tjänster i Polen.

 Vid fabriken i Pauliström i Sverige togs två maskiner som tillverkar servetter i bruk. Dessa höjer leveranssäkerheten tillsammans med linjerna i Tyskland. 

Projektet med att förnya pappersmaskin 10 vid Mänttä bruk slutfördes på våren. Investeringen förbättrade kvaliteten på produkterna Lambi, Serla och Katrin, och höjde energieffektiviteten. Därtill meddelade Metsä Tissue att bolaget höjer förädlingskapaciteten för Away-from-Home-produkterna i syfte att stödja tillväxtmålen för Katrin-varumärket. Projektet beräknas vara slutfört i början av år 2012. 
 

Belöning av ledningen

Styrelsen för Metsäliitto Osuuskunta fattade i december ett beslut om ett nytt aktiebaserat incitamentssystem för ledningen. Systemet syftar till att sammanföra ägarnas och ledningens mål när det gäller att höja värdet på Metsäliittokoncernen samt att engagera ledningen i att verkställa koncernens gemensamma strategi och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt, innehavsbaserat bonussystem. 

Systemet omfattar tre intjäningsperioder på tre år vardera: kalenderåren 2011–2013, 2012–2014 och 2013–2015. Styrelsen beslutar om intjäningskriterierna och vilka mål som ska ställas för dem i början av varje period. Eventuell bonus för intjäningsperioden 2011–2013 grundar sig på Metsäliittokoncernens (M-real-koncernens för de personer som hör till M-real) soliditet och på utvecklingen hos avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) och rörelsevinsten (EBIT). Efter varje intjäningsperiod följer en period på två år, under vilken de personer som omfattas av incitamentsprogrammet inte får överföra eller sälja aktierna. 

Eventuell bonus för intjäningsperioden 2011–2013 utbetalas år 2014 dels som aktier i B-serien i M-real och dels som kontant ersättning. Med kontantandelen täcker man skatter och skatteliknande avgifter med anledning av bonusen. 

Till en början omfattar systemet 52 personer och i denna siffra är medlemmarna i koncernens ledningsgrupp medräknade. Den totala bonusen för den första intjäningsperioden ska motsvara högst värdet på ungefär 4,7 miljoner stycken
B-seriens aktier i M-real inklusive den andel som ska betalas i form av pengar. 

Ledamöterna i Metsäliittokoncernens ledningsgrupp etablerade ett bolag vid namn Metsäliitto Management Oy under det tredje kvartalet. Genom bolaget har företagsledningen placerat egna medel till ett belopp av 3 850 000 euro i B-aktier i
M-real. Dessutom har en del av bolagets placeringar i B-aktier i M-real finansierats genom ett lån på 15 400 000 euro från Metsäliitto Osuuskunta som beviljades i augusti. Ledningen bär själv ägarrisken för sina placeringar i systemet. Syftet med arrangemanget är att uppmuntra ledamöterna i ledningsgruppen att köpa och inneha B-aktier i M-real och därigenom att höja aktieägarvärdet i Metsäliittokoncernen på lång sikt och att främja koncernens strategiska mål. 

Metsäliitto Management Oy har grundats enbart för att administrera Metsäliittokoncernens aktiebelöningssystem. Metsäliitto Osuuskunta har med stöd av avtal rätt att utöva sin bestämmanderätt i bolaget och beslutsfattandet. Metsäliitto Management Oy:s resultaträkning och balansräkning har konsoliderats med koncernbokslutet ända från arrangemangets början. 
 

Händelser efter räkenskapsperioden

I januari meddelade M-real att bolaget startar ett nytt resultatförbättringsprogram för år 2011. Programmet fokuserar på att förbättra lönsamheten hos pappersaffärsverksamheterna samt sänka de rörliga kostnaderna inom samtliga affärsområden. Investeringarna i kartong i Simpele och Kemi, vilka offentliggjordes tidigare, samt nedläggningen av specialpappersproduktionen i Simpele ingår i det nya resultatförbättringsprogrammet. 

Man bedömer att de planerade åtgärderna kommer att förbättra M-reals årliga rörelseresultat med 70 miljoner euro och slår fullt ut från och med år 2012. Den resultatförbättrande effekten för år 2011 uppskattas till ca 30 miljoner euro. 

I februari 2011 Metsä-Botnia beslöt att utveckla Joutseno massafabriks energiproduktion och bygga en förgasningsanläggning för bark i anslutning till fabriken. Investeringen uppgår till totalt ca 20 miljoner euro. Anläggningen ersätter användningen av naturgas och fabriken blir koldioxidneutral vid normalproduktion. 

M-real meddelade om planer på att öka den årliga kapaciteten med sammanlagt ca 70 000 ton för falskartong vid bruken i Äänekoski och Kyröskoski. Investeringarnas totala värde uppgår till cirka 30 miljoner euro. Efter de planerade investeringarna stiger den årliga produktionskapaciteten i Kyröskoski till 190 000 ton och i Äänekoski till 240 000 ton. Investeringen i Kyröskoski skulle genomföras i slutet av år 2011 och investeringen i Äänekoski under våren år 2012. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer

De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna bokslutskommuniké bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsäliittokoncernens resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling. 

De risker som berör företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsäliittokoncernens årsredovisning för år 2009.
 

Utsikter för den närmaste framtiden

Virkesförbrukningen vid koncernens produktionsanläggningar uppskattas vara på en normal nivå under år 2011. Metsäliitto köper allt slags virke från stämplingsposter för sommaravverkning och som leveransvirke levererat till vägkanten. Det finns efterfrågan särskilt på björk- och tallmassaved samt björktimmer. Nu när skattelättnaderna har upphört torde virkeshandeln starta i lugnt tempo. 

När det gäller den totala efterfrågan på träprodukter väntas ingen nämnvärd förändring under innevarande år. På grund av den försämrade lönsamheten för sågprodukter kommer året att medföra utmaningar, men det operativa resultatet förväntas dock hållas på samma nivå som år 2010. 

I början av år 2011 var utbudet och efterfrågan på massa i en bra balans. Producenternas massalager uppvisar normal omfattning och kundernas massalager varierar mellan normal och låg nivå. Under året kommer vissa tidigare nedlagda massafabriker att startas upp, men det handlar inte om någon egentlig ny marknadskapacitet för massa. 

Efterfrågan på och märkesförsäljningen av mjuk- och matlagningspapper bedöms fortsätta stabil. Konsumenternas växande miljömedvetenhet och ansvarsfull konsumtion är bestående trender. Det höga priset på massa och returpapper, höjda energikostnader och växande indirekta skatter sätter tryck på kostnaderna. 

Efterfrågeläget på kartong förväntas bli fortsatt gynnsamt under de närmaste månaderna. Prisnivån för M-reals falskartong och liner är 10 procent högre än i början av 2010 som en följd av de höjningar som gjorts i Europa. 

Efterfrågan på obestruket finpapper torde fortsätta som förut. I Europa har M-real meddelat om prisförhöjningar om 6–8 procent för obestruket finpapper. De nya priserna träder i kraft i mars 2011. Efterfrågan på specialpapper förväntas vara fortsatt stabil och prisnivån oförändrad. 

Tecken på ekonomins återhämtning började synas under det tredje kvartalet 2009 och denna utveckling fortsatte under räkenskapsåret 2010. Den stigande pristrenden för nästan samtliga produkter, högre kapacitetsutnyttjande som en följd av förbättrad efterfrågan samt interna resultatförbättringsåtgärder bidrog till Metsäliittokoncernens starka positiva rörelseresultat. 

För årets första kvartal uppskattar Metsäliittokoncernen, att rörelseresultatet utan engångsposter kommer att hålla sig på en ungefär samma nivå som under det förra kvartalet. 
 

Förslag till andelsränta

Styrelsen i Metsäliitto Osuuskunta har beslutat att för förvaltningsrådet föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 5,5 procent för år 2010 (5,5 % för år 2009). På A-insatserna i tilläggskapitalet har styrelsen föreslagit en ränta på 5,0 procent (5,0) och på B- och C-insatserna i tilläggskapitalet en ränta på 4,5 procent (4,5). 

Styrelsens förslag behandlas i mars av förvaltningsrådet i Metsäliitto Osuuskunta som i sin tur gör en framställan om beloppet av andelsräntan till fullmäktige för beslut i maj. 

 

Esbo, den 10 februari 2011 

Metsäliittokoncernen

Styrelsen

 

 

Mer information:

Ekonomidirektör Vesa-Pekka Takala, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4260
Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541


 

Oreviderad

METSÄLIITTOKONCERNEN

Förkortad rapport över totalresultat
(milj. euro)
2010
1–12
2009
1–12
För--
ändring
2010
Q4
2009
Q4
2008
1–12
Kvarvarande verksamhet            
Omsättning 5 377 4 837 541 1 391 1 190 6 434
Övriga rörelseintäkter 142 353 -211 44 237 239
Rörelsekostnader -4 686 -4 858 172 -1 255 -1 185 -6 189
Avskrivningar och nedskrivningar -336 -501 165 -129 -224 -482
Rörelseresultat 497 -169 666 82 18 2
Resultatandelar i intresseföretag -15 -16 0 -1 -4 6
Kursdifferenser -7 2 -10 -1 2 19
Övriga finansintäkter och -kostnader -129 -147 17 -27 -34 -260
Periodens resultat före skatt 345 -329 674 52 -18 -233
Inkomstskatt -131 10 -141 -29 -9 60
Periodens resultat från kvarvarande
verksamhet
 
214
 
-318
 
533
 
23
 
-27
 
-172
             
Avvecklad verksamhet            
Periodens resultat från avvecklad
verksamhet
 
0
 
-23
 
23
 
0
 
-9
 
-338
Periodens resultat 214 -342 556 23 -36 -511
             
 
Övrigt totalresultat
           
Kassaflödessäkringar 19 35 -15 13 11 -55
Finansiella tillgångar som kan säljas 30 -103 133 -7 -2 97
Omräkningsdifferenser 25 -15 39 7 10 13
Övriga poster 0 0 0 0 0 -1
Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat -7 23 -30 -1 0 -16
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 67 -60 127 12 18 39
             
Periodens totalresultat 281 -402 683 36 -18 -472
             
             
Periodens resultat hänförligt till:            
Moderföretagets medlemmar 170 -116 286 31 24 -213
Innehav utan bestämmande inflytande 44 -226 270 -8 -60 -297
  214 -342 556 23 -36 -511
             
Periodens totalresultat hänförligt till:            
Moderföretagets medlemmar 204 -150 353 37 28 -199
Innehav utan bestämmande inflytande 77 -252 329 -1 -46 -272
  281 -402 683 36 -18 -472

 

Oreviderad 

Rapport över finansiell ställning 2010
31.12.
2009
31.12.
TILLGÅNGAR    
Långfristiga    
Goodwill 503 493
Övriga immateriella tillgångar 242 245
Materiella tillgångar 2 281 2 428
Biologiska tillgångar 8 7
Andelar i intresseföretag 80 98
Finansiella tillgångar som kan säljas 338 356
Övriga finansiella tillgångar 18 12
Uppskjuten skattefordran 63 58
  3 534 3 697
Kortfristiga    
Omsättningstillgångar 798 669
Kundfordringar och övriga fordringar 892 797
Kassa och banktillgodohavande 440 558
  2 131 2 024
Tillgångar som innehas för försäljning 8 9
Tillgångar totalt 5 672 5 730
     
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
 
 
 
Eget kapital    
Eget kapital 1 154 927
Innehav utan bestämmande inflytande 524 471
  1 678 1 399
Långfristiga skulder    
Uppskjuten skatteskuld 409 382
Pensionsåtaganden 115 122
Avsättningar 48 76
Finansieringsskulder 1 927 1 976
Övriga skulder 36 134
  2 534 2 689
Kortfristiga skulder    
Avsättningar 19 52
Kortfristiga finansieringsskulder 471 798
Leverantörsskulder och övriga skulder 969 787
  1 460 1 637
Skulder som hänför sig till tillgångar    
som innehas för försäljning 0 6
Skulder totalt 3 994 4 331
Eget kapital och skulder totalt 5 672 5 730

Från kundfordringar och övriga fordringar har de långfristiga derivatfordringarnas andel överförts till övriga finansiella tillgångar (31.12.2009: 2 Me). Från leverantörsskulder och övriga skulder har de långfristiga derivatskuldernas andel överförts till övriga skulder (31.12.2009: 19 Me).

 

Oreviderad

                                                                 Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

Rapport över förändring i eget kapital 
Milj. euro
 
 
 
Andelskapital
 
 
Över
kursfond
 
 
Om
räkningsdifferens
 
Fond för
verkligt
värde &
övriga
 
Balanserade
vinst
medel
 
 
 
 
Totalt
Innehav utan bestämmande inflytande  
 
 
 
Totalt
Eget kapital 1.1.2009 585 30 -5 165 329 1 104 682 1 786
Periodens resultat         -116 -116 -226 -342
Övrigt totalresultat                
 Kassaflödessäkringar       17   17 18 35
 Finansiella tillgångar som kan säljas       -53   -53 -50 -103
 Omräkningsdifferenser     -10     -10 -15 -15
 Övriga poster                
 Skatt hänförlig till poster i övrigt
 totalresultat
     
3
 
10
   
12
 
11
 
23
Övrigt totalresultat     -7 -27 0 -34 -26 -60
Periodens totalresultat     -7 -27 -116 -150 -252 -402
                 
Transaktioner med ägarna                
 Betalda andelsräntor och dividender         -29 -29 -1 -30
 Förändring i andelskapital -101         -101   -101
 Förändring i överkursfond                
 Överförts från fritt till bundet kapital                
 Affärsstruktureringar     20 82   102 44 146
Eget kapital 31.12.2009 484 30 9 221 184 927 471 1 399
                 
                 
Eget kapital 1.1.2010 484 30 9 221 184 927 471 1 399
Periodens resultat         170 170 44 214
Övrigt totalresultat                
 Kassaflödessäkringar       11   11 8 19
 Finansiella tillgångar som kan säljas       12   12 18 30
 Omräkningsdifferenser     14     14 10 25
 Övriga poster                
 Skatt hänförlig till poster i övrigt
 totalresultat
     
2
 
-6
   
-5
 
-3
 
-7
Övrigt totalresultat     16 18 0 34 33 67
Periodens totalresultat     16 18 170 204 77 281
                 
Transaktioner med ägarna                
 Betalda andelsräntor och dividender         -27 -27 -4 -31
 Förändring i andelskapital 55         55   55
 Förändring i överkursfond   1       1   1
 Överförts från fritt till bundet kapital       9 -9 0   0
 Affärsstruktureringar     1     1 1 2
 Anskaffade andelar av innehavare                
 utan bestämmande inflytande         -6 -6 -22 -28
Eget kapital 31.12.2010 539 31 25 247 312 1 154 524 1 678

Oreviderad                                   

 

Rapport över kassaflöden 2010
1–12
2009
1–12
Periodens resultat 214 -342
Summa korrektivposter 495 469
Förändring av rörelsekapital -136 231
Summa kassaflöde från rörelsen 573 359
Finansiella kostnader, netto -163 -84
Betalda skatter -100 0
Nettokassaflöde från rörelsen 310 275
     
     
Företagsförvärv -21 -496
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar  
-138
 
-152
Avyttringar och andra poster 89 940
Nettokassaflöde från investeringar -70 291
     
Förändring av andelskapital 52 -57
Förändring av övrigt eget kapital 4  
Förändring av långfristiga lån och
övriga finansiella poster
 
-376
 
-530
Betalda andelsräntor och dividender -40 -40
Nettokassaflöde från finansiering -360 -626
     
Förändring av likvida medel -120 -60
     
Ingående likvida medel 558 619
Omräkningsdifferens 3 -1
Förändring av likvida medel -120 -60
Likvida medel i tillgångar
som innehas för försäljning
 
0
 
-1
Utgående likvida medel 440 558

 

Oreviderad

SEGMENT

Virkesanskaffning 1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 1 353 1 101 365 292
EBITDA 25 -5 5 -16
 -- ” --, exkl. engångsposter 25 16 5 5
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -4 -1 -1
Rörelseresultat 21 -9 4 -17
 -- ” --, exkl. engångsposter 21 12 4 4
Investeringar 3 2 1 1
Personal i slutet av perioden 1 078 945 1 078 945

  

Träproduktindustri 1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 902 806 224 193
EBITDA 67 -2 20 7
 -- ” --, exkl. engångsposter 63 -2 21 7
Avskrivningar och nedskrivningar -45 -45 -18 -16
Rörelseresultat 23 -47 2 -9
 -- ” --, exkl. engångsposter 28 -41 12 -3
Investeringar 16 10 4 3
Personal i slutet av perioden 2 677 3 110 2 677 3 110

  

Massaindustri 1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 1 365 1 195 365 297
EBITDA 444 366 115 378
 -- ” --, exkl. engångsposter 453 71 116 67
Avskrivningar och nedskrivningar -63 -173 -18 -23
Rörelseresultat 381 193 98 355
 -- ” --, exkl. engångsposter 379 -43 99 44
Investeringar 14 53 6 7
Personal i slutet av perioden 881 1 106 881 1 106

Massaindustrin (Metsä-Botnia) har sedan den 8 december 2009 integrerats som ett dotterföretag i Metsäliittokoncernens bokslut. Före det integrerades 53 % av Metsä-Botnia proportionerligt

(M-real 30 % och Metsäliitto 23 %).
 

Kartong- och pappersindustri 1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 2 605 2 432 665 606
EBITDA 312 88 74 132
 -- ” --, exkl. engångsposter 305 44 71 51
Avskrivningar och nedskrivningar -166 -356 -77 -185
Rörelseresultat 146 -267 -4 -52
 -- ” --, exkl. engångsposter 173 -150 37 7
Investeringar 66 73 18 18
Personal i slutet av perioden 4 538 4 903 4 538 4 903

 

Oreviderad 

 

Mjuk- och matlagningspapper 1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 938 890 246 229
EBITDA 94 135 24 31
 -- ” --, exkl. engångsposter 99 135 24 31
Avskrivningar och nedskrivningar -44 -42 -10 -11
Rörelseresultat 50 93 14 21
 -- ” --, exkl. engångsposter 59 93 14 21
Investeringar 49 35 31 17
Personal i slutet av perioden 3 198 3 150 3 198 3 150

 

 

 
Övrig verksamhet
1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 3 170 1 4
EBITDA -7 69 -1 21
 -- ” --, exkl. engångsposter -6 21 -1 0
Avskrivningar och nedskrivningar -2 -11 0 0
Rörelseresultat -9 59 -1 20
 -- ” --, exkl. engångsposter -7 11 -1 -1
Investeringar 23 516 1 493
Personal i slutet av perioden 448 378 448 378

I övrig verksamhet ingår bl.a. Vapo-koncernen (49,9 %) t.o.m. 24.6.2009 samt Metsäliitto Management Oy och Metsäliittos koncern- och holdingfunktioner. 

 

Intern försäljning och elimineringar  
1–12/10
 
1–12/09
 
Q4/10
 
Q4/09
Omsättning -1 790 -1 758 -475 -431
EBITDA -101 -319 -26 -313
 -- ” --, exkl. engångsposter -94 -40 -20 -40
Avskrivningar och nedskrivningar -13 129 -4 12
Rörelseresultat -114 -190 -30 -300
 -- ” --, exkl. engångsposter -107 45 -24 -27

  

 

Metsäliittokoncernen 1–12/10 1–12/09 Q4/10 Q4/09
Omsättning 5 377 4 837 1 391 1 190
EBITDA 833 332 211 242
 -- ” --, exkl. engångsposter 846 246 217 121
Avskrivningar och nedskrivningar -336 -501 -129 -224
Rörelseresultat 497 -169 82 18
 -- ” --, exkl. engångsposter 547 -75 142 44
Investeringar 159 648 34 533
Personal i slutet av perioden 12 820 13 592 12 820 13 592

EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar

Oreviderad

 

 

Kvartalsuppgifter 2010
QIV
2010
QIII
2010
QII
2010
QI
2009
QIV
2009
QIII
2009
QII
2009
QI
Omsättning                
 Virkesanskaffning 365 318 337 333 292 232 251 327
 Träproduktindustri 224 231 256 192 193 188 224 202
 Massaindustri 365 344 368 288 297 313 282 303
 Kartong- och pappersindustri 665 662 676 602 606 618 585 623
 Mjuk- och matlagningspapper 246 236 231 225 229 226 217 218
 Övrig verksamhet 1 1 2 0 4 3 72 92
 Intern försäljning och elim. -475 -446 -454 -415 -431 -425 -418 -487
Omsättning totalt 1 391 1 345 1 416 1 224 1 190 1 155 1 213 1 278
                 
Rörelseresultat                
 Virkesanskaffning 4 3 8 7 -17 -1 4 5
 Träproduktindustri 2 11 11 -2 -9 -3 -10 -25
 Massaindustri 98 114 112 57 355 2 -42 -122
 Kartong- och pappersindustri -4 66 35 49 -52 -24 -73 -117
 Mjuk- och matlagningspapper 14 11 5 19 21 31 22 19
 Övrig verksamhet -1 -3 -2 -2 20 2 27 10
 Elimineringar -30 -32 -29 -23 -300 0 16 94
Rörelseresultat totalt 82 170 141 105 18 7 -56 -137
 -- % av omsättningen 5,9 12,6 10,0 8,6 1,5 0,6 -4,6 -10,7
                 
Resultatandelar i intresseföretag -1 -1 -7 -6 -4 -1 -8 -2
Kursdifferenser -1 -6 2 -2 2 4 -1 -2
Övriga finansintäkter & kostnader -27 -35 -34 -34 -34 -63 -30 -20
Periodens resultat före skatt 52 128 102 64 -18 -53 -95 -163
Inkomstskatt -29 -39 -40 -24 -9 -6 7 19
Periodens resultat från
kvarvarande verksamhet
 
23
 
89
 
62
 
40
 
-27
 
-59
 
-88
 
-144
Periodens resultat från                
avvecklad verksamhet 0 0 0 0 -9 -2 -3 -10
Periodens resultat 23 89 62 40 -36 -61 -91 -153

 

 

Rörelseresultat exkl. engångsposter 2010
QIV
2010
QIII
2010
QII
2010  QI 2009
QIV
2009
QIII
2009
QII
2009
QI
 Virkesanskaffning 4 3 8 7 4 -1 4 5
 Träproduktindustri 12 5 11 0 -3 -3 -10 -25
 Massaindustri 99 114 110 57 44 2 -42 -47
 Kartong- och pappersindustri 37 54 43 39 7 -22 -70 -65
 Mjuk- och matlagningspapper 14 13 12 19 21 31 22 19
 Övrig verksamhet & elim. -24 -34 -31 -25 -28 3 35 46
Rörelseresultat totalt 142 155 154 96 44 9 -61 -67

 
Förvärvade affärsverksamheter

Metsäliittos Träproduktindustri ökade 30.11.2010 sitt innehav i Kumpuniemen Voima Oy från 33,33 procent till 53,97 procent och fick därmed bestämmanderätten. Kumpuniemen Voima Oy producerar el och värme med träbränsle för Träproduktindustrins plywoodfabrik i Suolahti och den omkringliggande tätorten. Det tidigare innehavet har värderats till verkligt pris vid anskaffningstidpunkten och differensen mellan bokföringsvärdet och det verkliga värdet, 0,4 miljoner euro, har redovisats resultatpåverkande bland övriga rörelseintäkter. Den andel som tillhör ägare utan bestämmande inflytande har värderats till ett belopp som motsvarar dessa ägares innehavs relativa andel av de nettotillgångar som kan specificeras för förvärvsobjektet. 

Oy Metsä-Botnia Ab:s dotterbolag köpte affärsverksamheten av sin agent i Italien 31.8.2010. 

Ledningen bedömer att effekterna av Kumpuniemen Voima Oy:s och den italienska agentens affärsverksamheter på Metsäliittokoncernens omsättning eller rörelseresultat för perioden 1.1–31.12.2010 skulle ha varit ringa, om förvärven hade genomförts 1.1.2010.
 

 

Förvärvade affärsenheter totalt 2010
Milj. euro Bokförda värden
Kundrelationer (ingår i immateriella tillgångar) 0
Materiella anläggningstillgångar 5
Kundfordringar och övriga fordringar 1
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 7
   
Latent skatteskuld 0
Finansieringsskulder 4
Leverantörsskulder och övriga skulder 1
Skulder totalt 5
   
Nettotillgångar 2
   
Tidigare ägd andel uppskattad till gängse värde 1
Innehav utan bestämmande inflytande enligt  
proportionell andel av specificerad nettoskuld 1
   
Anskaffad andel av nettotillgångarna 1
Anskaffningskostnad 1
Goodwill 0
   
Kontant betald köpeskilling 1
Det förvärvade dotterföretagets likvida medel -1
Inverkan på kassaflödet 0

Vid sammanslagningen fastställdes det verkliga värdet av kundrelationerna utifrån den uppskattade varaktigheten och de diskonterade nettokassaflödena. De övriga posternas bokvärden överensstämmer till stor del med de verkliga värdena.

 
Oreviderad

 

Förändring i
materiella anläggningstillgångar
 
2010
 
2009
Bokvärde i början av perioden 2 428 2 958
Förvärvade affärsverksamheter 5 472
Investeringar 135 143
Minskningar -23 -772
Tillgångar som innehas för försäljning -6 -3
Avskrivningar och nedskrivningar -314 -449
Omräkningsdifferens och andra förändringar 56 78
Bokvärde i slutet av perioden 2 281 2 428

 

Tillgångar som innehas för försäljning innehåller 2010 en del av de gamla anläggningarna från Metsä-Botnias massafabrik i Kaskö, som lades ner år 2009, och de materiella anläggningstillgångarna vid lamellträfabriken i Rumänien som ingick i Metsäliittos Träproduktindustri 2009. 

Avskrivningar och nedskrivningar innehåller 5 miljoner euro i nedskrivning på goodwill som gjorts med utgångspunkt i en nedskrivningsprövning av affärsverksamheten med byggnadsprodukter inom Träproduktindustrin. Därtill redovisas 4 miljoner i nedskrivning av Träproduktindustrins sågverk i Karihaara. 

Avskrivningar och nedskrivningar innehåller därtill 8 miljoner euro i partiell återföring av en nedskrivningsförlust som redovisats i samband med nedläggningen av pappersmaskin 2 vid M-reals pappersbruk i Kangas. Återföringen grundar sig på den köpeskilling som överenskommits för maskinen. Vidare innehåller Avskrivningar och nedskrivningar 3 miljoner euro i återföring av en nedskrivningsförlust som redovisats tidigare för maskiner vid M-reals Zandersbruk i Reflex. Denna återföring grundar sig på att delar av bruket såldes till Metsä Tissue. Avskrivningar och nedskrivningar innehåller också 9 miljoner euro i återföring av en nedskrivningsförlust i anknytning till M-reals Office Papers-affärsverksamhet och 28 miljoner euro i nedskrivning av M-reals Speciality Papers-affärsverksamhet utifrån nedskrivningsprövning. Därtill redovisades 15 miljoner euro i nedskrivning av M-reals Market Pulp and Energy-affärsverksamhet vid bruket i Hallein som en extra avskrivning på byggnader som tagits ur produktionsmässigt bruk samt 11 miljoner euro i nedskrivning av M-reals Consumer Packaging-affärsverksamhet i anslutning till nedläggningen av pappersmaskinen i Simpele. 

Slutligen omfattar Avskrivningar och nedskrivningar 11 miljoner euro i partiell återföring av en nedskrivningsförlust i samband med nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö mot grundval av en avtalad tillgångsaffär samt 4 miljoner euro i nedskrivning av omstruktureringen av Metsä Tissues funktioner i Polen.

 

 

 
Ansvarsförbindelser
 
2010
 
2009
För egen skuld (inkl. leasingansvar) 698 456
För intresseföretag 4 6
För övriga 4 4
Totalt 706 466

 

 

 
Öppna derivatkontrakt
 
2010
 
2009
Räntederivat 1 003 831
Valutaderivat 1 660 1 766
Övriga derivat 127 254
Totalt 2 790 2 850

Marknadsvärdet av de öppna derivatkontrakten var vid periodens slut -20 miljoner euro (2009: -28 milj. euro). Bruttovärdet av de öppna derivatkontrakten innehåller också slutna kontrakt till ett värde om 522 miljoner euro (2009: 537 milj. euro). 

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt enligt de redovisningsprinciper som presenteras i Metsäliittokoncernens årsredovisning 2009. 

 

 

 
Formler för beräkning av nyckeltal
   
 
 
Avkastning på sysselsatt kapital (%)
 
=
 
(Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet + räntekostnader, nettokursdifferenser och övriga finansiella kostnader) per
(Balansomslutning - räntefria skulder
(medeltal))
 
Avkastning på eget kapital (%)
 
=
 
(Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet - inkomstskatt) per
(Eget kapital (medeltal))
 
Soliditet (%)
 
=
 
(Eget kapital) per
(Balansomslutning - erhållna förskott)
 
Nettoskuldsättningsgrad (%)
 
=
 
(Räntebärande skulder - likvida medel - räntebärande fordringar) per
(Eget kapital)

  

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera