Metsäliittokoncernens delårsrapport januari - juni 2004


            
--------------------------------------------------------------------------------
| (siffrorna är   |    Omsättning    |   |    Rörelsevinst    |
| oreviderade)    |            |   |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj.e       | I-II/0 | I-II/ | I-IV/ |    | I-II/0 | I-II/0 | I-IV/0 |
|          |   4 |  03 |  03 |   |   4 |   3 |   3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metsäliitto    |  604 |  579 | 1 154 |    |  10,8 |  9,6 |  25,5 |
| Osuuskunta     |    |    |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Thomesto      |  197 |  204 |  375 |    |  1,5 |  4,8 |  7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Biowatti      |   34 |  28 |  55 |    |  -0,1 |  1,4 |  4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finnforest     |  999 |  919 | 1 791 |    |  16,0 |  19,8 |  8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metsä Tissue *   |  336 |  334 |  669 |    |  12,6 |  20,0 |  48,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - interna poster |  -332 | -326 | -638 |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |     |     |    |     |     |     |
| Totalt       | 1 838 | 1 404 | 2 737 |   |  40,8 |  35,6 |  46,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |     |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |     |     |    |     |     |     |
| M-real       | 2 715 | 3 102 | 6 044 |   | -19,1 |  82,2 |  73,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga  & interna |  -209 | -229 | - 463 |    |  33,5 |  13,3 |  30,8 |
| poster       |    |    |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |     |     |    |     |     |     |
| METSÄLIITTOKONCERN | 4 344 | 4 277 | 8 318 |   |  55,2 | 131,1 | 151,1 |
| EN         |    |    |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
 * siffrorna för år 2003 ingår i M-real                     
Metsäliitto Osuuskunta ökade sin omsättning med 4 procent till 604 miljoner euro
(579). Rörelsevinsten ökade med 12 procent till 10,8 miljoner euro (9,6).    
Träförädlingskoncernen Finnforest redovisar en omsättning på 999 miljoner euro 
(919) och ett rörelseresultat om 16,0 miljoner euro (19,8). Metsä Tissue    
redovisar en omsättning på 336 miljoner euro (334) och ett rörelseresultat på  
12,6 miljoner euro (20,0). Metsä Tissues jämförbara resultat är på nivå med   
fjolårsresultatet.                               

M-real redovisar en omsättning på 2 715 miljoner euro (3 102) och en      
rörelseförlust på 19,1 miljoner euro (+82,2). Lägre försäljningspriser och en  
stärkt eurokurs har dragit ned lönsamheten.                   

Metsäliittokoncernen redovisar för perioden januari-juni en omsättning på 4 344 
miljoner euro (4 277), vilket är cirka 1,6 procent mera än för motsvarande   
period i fjol. Rörelsevinsten uppgår till 55,2 miljoner euro (131,1). Resultatet
inkluderar en reavinst på 19 miljoner euro som uppkom i samband med Metsä    
Tissue-affären. Före extraordinära poster redovisar Metsäliittokoncernen en   
förlust på 35,1 miljoner euro (+60,0). Avkastningen på sysselsatt kapital var  
under det första halvåret 1,8 procent (4,2). Soliditeten var i slutet av    
redovisningsperioden 34,5 procent (31.12.2003: 35,0 %).             

Framtidsutsikter                                

De största riskerna i den globala ekonomin är förknippade med uthålligheten i  
uppgången i USA och Asien. Den stigande trenden för råvarupriserna t.ex. på olja
och stål, utgör också ett hot mot tillväxten. Raset i dollarkursen i relation  
till euron och andra stora valutor avstannade i februari. Under årets första  
hälft har dollarn stärkts med cirka fyra procent.                

"För tillfället antar vi att efterfrågan på papper kommer att tillta inom den  
närmaste framtiden. Även om papperspriserna skulle stiga något under det andra 
halvåret, kommer det genomsnittliga exportpriset på årsbasis inte att nå upp  
till årsgenomsnittet för 2003. Säsongvariationerna gör att resultatet för    
perioden juli-september sannolikt blir något bättre än resultatet för det andra 
kvartalet. Någon avgörande förbättring i lönsamheten är inte att vänta under de 
närmaste månaderna” konstaterar koncernchef Antti Oksanen.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera