Metsäliittokoncernens rörelsevinst för januari-september exklusive poster av engångskaraktär ökade med 56 % till 270 miljoner euro


            
Metsäliittokoncernen Press meddelande 25.10.2007                
                                         
Resultatet för januari-september                        
- Omsättning 6 604 miljoner euro (6 919 milj. euro). Den jämförbara omsättningen
ökade med 7 procent från motsvarande period 2006.                
- Rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär ökade med 56 procent till 
270 miljoner euro (173 milj. euro). Rörelsevinsten inklusive poster av     
engångskaraktär steg till 203 miljoner euro (139 milj. euro).          
- Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 96 miljoner 
euro (32 milj. euro).                              
                                         
Resultatet för juli-september                          
- Omsättning 2 178 miljoner euro (2 246 milj. euro). Den jämförbara omsättningen
ökade med 8 procent från motsvarande period 2006.                
- Rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär ökade med 43 procent till 
93 miljoner euro (65 milj. euro). Rörelsevinsten inklusive poster av      
engångskaraktär steg till 98 miljoner euro (68 milj. euro).           
- Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 30 miljoner 
euro (11 milj. euro).                              
                                         
Händelser under årets tredje kvartal                      
- M-real sålde pappersgrossistgruppen Map Merchant Group till Sequana Capitals 
dotterbolag Antalis. Den totala köpeskillingen uppgår till 382 miljoner euro och
M-real förväntas redovisa en försäljningsvinst på cirka 80 miljoner euro för  
affären. EU-kommissionen har godkänt affären i den 24 oktober.         
- Byggarbetena vid Metsä-Botnias massafabrik i Uruguay är tekniskt i det    
närmaste slutförda. Igångkörningen kommer att äga rum så snart som       
miljömyndigheten i Uruguay ger sitt klartecken för fabriken.          
- Metsäliittos nya organisation för virkesanskaffning startade sin operativa  
verksamhet i början av september.                        
                                         
"Trots den svåra verksamhetsmiljön förbättrades Metsäliittokoncernens resultat 
klart från fjolåret, vilket är ett bevis på att det hårda saneringsarbetet ger 
resultat. Som en följd av företagsförsäljningar och saneringsåtgärder kommer  
koncernens personal vid årsskiftet att ha minskat med 9 000 personer inom ett  
lopp av 18 månader. Detta talar sitt tydliga språk om hur drastisk förändringen 
har varit. På grund av säsongsbetonade faktorer blir årets sista kvartal svagare
än det föregående kvartalet. Det hårda strategiarbete som syftar till att    
förvandla koncernen till en ny typ av skogsindustriföretag fortsätter både under
årets sista kvartal och under det kommande året."                
                                         
Koncernchef Kari Jordan, Metsäliittokoncernen                  
                                         
                                         
Metsäliittokoncernen                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning         | 2007 |  2006 |  2007 |  2006 |  2006 |
| (milj.euro)           |  1-9 |  1-9 |  QIII |  QIII |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning           | 6 604 | 6 919 | 2 178 | 2 246 |  9 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Övriga rörelseintäkter    |  100 |  129 |   37 |   40 |   175 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Rörelsekostnader       |  -6 | -6 533 | -2 008 | -2 092 | -8 761 |
|                 |  143 |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Avskrivningar och       | -358 |  -376 |  -109 |  -126 |  -707 |
| nedskrivningar         |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat         |  203 |  139 |   98 |   68 |   -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Resultatandelar i       |   5 |   4 |   2 |   2 |    6 |
| intressebolag          |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Kursdifferenser        |  -4 |   6 |   -1 |   4 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Övriga finansintäkter &    | -176 |  -151 |  -64 |  -60 |  -212 |
| -kostnader           |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt       |  28 |   -2 |   35 |   14 |  -222 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Inkomstskatt         |  -65 |  -46 |  -18 |  -21 |   -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat       |  -37 |  -48 |   17 |   7 |  -259 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
                                         
                                         
Metsäliittokoncernen                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal           |  2007 |  2006 |  2007 |  2006 |  2006 |
|                |  1-9 |  1-9 |  QIII |  QIII |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat, Me      |  203 |  139 |   98 |   68 |   -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   - " -, exklusive      |  270 |  173 |   93 |   65 |   254 |
| engångsposter         |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på sysselsatt   |  4,8 |  3,2 |  6,5 |   4,4 |   0,1 |
| kapital, %          |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    - " -, exklusive      |  6,2 |  3,9 |  6,1 |   4,2 |   4,4 |
| engångsposter         |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på eget kapital, % |  -2,1 |  -2,4 |  2,9 |  -1,1 |  -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    - " -, exklusive      |  1,7 |  -0,7 |  2,0 |  -1,5 |   0,7 |
| engångsposter         |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, %         |  27,8 |  29,7 |  27,8 |  29,7 |  28,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skuldsättningsgrad, %     |  160 |  145 |  160 |   145 |   150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande nettoskuld, Me  | 3 633 | 3 787 | 3 633 |  3 787 |  3 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar, Me    |  318 |  552 |  124 |   163 |   744 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personal i slutet av perioden | 23 325 | 28 762 | 23 325 | 28 762 | 25 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
                                         
Affärsområden                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning och     |      |      |      | Papper | Mjuk- och |
| rörelseresultat     | Virkes- | Träprodu |      | och  | matlag-  |
| 1-9/2007        | anskaffn | kt-   | Massa  | karton | ningspapp |
| (milj. euro)      | ing   | industri | *)   | g   | er    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning       |  1 243 |  1 078 |  1 028 | 4 158 |    632 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga rörelseintäkter |    11 |    8 |   14 |  213 |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rörelsekostnader    |  -1 218 |   -964 |  -805 | -3 974 |   -579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Avskrivningar &    |    -4 |   -34 |   -77 |  -253 |    -37 |
| nedskrivningar     |     |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat     |    32 |    88 |   160 |  144 |    22 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
*) 100 %. Av massaindustrins siffror konsoliderar Metsäliittokoncernen 53 %.  
                                         
Delårsrapporten är oreviderad                          
                                         
METSÄLIITTOKONCERNEN                              
                                         
DELÅRSRAPPORT 1.1.-30.9.2007                            
                                         
Omsättning och resultat                             
För perioden januari-september redovisar Metsäliittokoncernen en omsättning på 
6 604 miljoner euro (6 919). Som en följd av sålda och nedlagda         
affärsverksamheter minskade omsättningen med 4,6 procent från motsvarande period
förra året. Den jämförbara omsättningen ökade med cirka 7 procent.       
                                         
Rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär var 270 miljoner euro (173). 
Posterna av engångskaraktär var netto -67 miljoner euro (-34), varav -62    
miljoner euro (0) redovisades under årets första kvartal, -11 miljoner euro   
(-37) under årets andra kvartal  och +6 miljoner euro (+3) under årets tredje  
kvartal. De största engångsposterna under tredje kvartalet var en minskning av 
kostnadsavsättningen för nedläggning av bruket i Sittingbourne med 7 miljoner  
euro och en kostnadsavsättning på 2,5 miljoner euro i samband med nedläggning av
förädlingsbruket på Kanarieöarna före slutet av året. Största delen av de    
genomförda engångsposterna under året består av kostnadsavsättningar i samband 
med M-reals resultatförbättringsprogram.                    
                                         
Rörelsevinsten inklusive poster av engångskaraktär var 203 miljoner euro (139). 
                                         
Metsäliittokoncernens nettofinansieringskostnader i förhållande till      
omsättningen var 2,6 procent (2,1) under perioden januari-september. De     
finansiella intäkterna var 24 miljoner euro (17), andelarna i intressebolagen 5 
miljoner euro (4) och de finansiella kostnaderna 200 miljoner euro (168). De  
finansiella kursdifferenserna uppgick till -4 miljoner euro (+6). I slutet av  
september var eurokursen för US-dollarn 12,0 procent och för engelska pundet 2,8
procent lägre än i slutet av september föregående år. I genomsnitt försvagades 
dollarn med 7,9 procent och pundet med 0,1 procent.               
                                         
Resultatet exklusive poster av engångskaraktär och före skatt var 96 miljoner  
euro (32) och inklusive poster av engångskaraktär 28 miljoner euro (-2).    
Skatterna, inklusive förändringen i uppskjuten skatteskuld, utgjorde 65 miljoner
euro (46).                                   
                                         
Resultatet för perioden var -37 miljoner euro (-48), varav +50 miljoner euro  
(+27) är hänförligt till moderföretagets ägare och -87 miljoner euro (-75) till 
minoriteten.                                  
                                         
Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital var 4,8 procent (3,2) och    
avkastningen på eget kapital -2,1 procent (-2,4). Exklusive poster av      
engångskaraktär var avkastningen på sysselsatt kapital 6,2 procent (3,9) och  
avkastningen på eget kapital 1,7 procent (-0,7).                
                                         
Balans och finansiering                             
I slutet av september var Metsäliittokoncernens likviditet totalt 1,4 miljarder 
euro (31.12.2006: 2,0) varav 0,2 miljarder euro (0,2) i likvida medel och    
placeringar och 1,2 miljarder euro (1,8) i bindande kreditfaciliteter redovisade
utanför balansräkningen. För sina kortfristiga finansieringsbehov har koncernen 
dessutom tillgång till icke-bindande inhemska och utländska           
företagscertifikatprogram och kreditlimiter för sammanlagt cirka 0,6 miljarder 
euro.                                      
                                         
I september var koncernens soliditet 27,8 procent och skuldsättningsgrad 160  
procent (31.12.2006: 28,0 % och 150 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick  
till 3 633 miljoner euro (31.12.2006: 3 527). I slutet av perioden var     
soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 53,0 procent och     
skuldsättningsgraden 37 procent (31.12.2006: 51,7 % och 23 %).         
                                         
Medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskunta ökade i januari-september med ett
nettobelopp på 16,5 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet ökade med   
6,9 miljoner euro, A-insatserna i tilläggsandelskapitalet med 9,5 miljoner euro 
och B-insatserna med 0,1 miljoner euro. Antalet medlemmar i Metsäliitto     
Osuuskunta var i slutet av september 131 157 (31.12.2006: 131 139).       
                                         
Personal                                    
Under perioden var antalet anställda i koncernen i medeltal 24 389 personer   
(29 388). Personalminskningen beror både på företagsförsäljningar och på    
genomförda saneringsåtgärder. I slutet av september var antalet anställda 23 325
(28 762). I slutet av perioden sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta
3 185 personer (3 185).                             
                                         
Investeringar och företagsförvärv                        
Under perioden januari-september investerade Metsäliittokoncernen 318 miljoner 
euro (552) i anläggningstillgångar och företagsförvärv. Andelen av Metsä-Botnias
totalinvesteringar som motsvarar Metsäliittos ägarandel uppgick under perioden 
till 168 miljoner euro (218).                          
                                         
Investeringar i anläggningstillgångar                      
Ombyggnaden av blekeriet på Metsä-Botnias fabrik i Raumo igångkördes i juni.  
Målet med investeringen är att förbättra massakvaliteten och          
kostnadseffektiviteten samt öka fabrikens produktionskapacitet.         
                                         
I maj meddelade M-real att man använder sin köprätt för gaskombikraftverket i  
Kyröskoski samt för de landområden där Kyröskoski-fabrikerna ligger. Affären på 
cirka 13 miljoner euro genomfördes den 1.7.2007.                
                                         
Metsäliittos Träproduktindustri beslutade i februari att i Suolahti bygga en  
förädlingslinje för björkplywood i Suolahti, vilken kommer att köras igång i  
början av 2008. Enheten kommer att sysselsätta cirka 20 personer och kostnaden 
för projektet har beräknats till 15 miljoner euro.               
                                         
Företagsförvärv                                 
I juli sålde M-real pappersgrossistgruppen Map Merchant Group till Antalis. Den 
totala köpeskillingen uppgår till 382 miljoner euro och M-real förväntas    
redovisa en försäljningsvinst på cirka 80 miljoner euro för affären. Med    
anledning av affären beräknas M-reals skuldsättningsgrad sjunka med cirka    
20 procentenheter. Den har även en avgörande betydelse för hela         
Metsäliittokoncernens skuldsättningsgrad. EU-kommissionen har godkänt affären i 
den 24 oktober.                                 
                                         
Den 31.5.2007 sålde M-real hela aktiestocken i dotterbolaget Takon Kotelotehdas 
Oy till Pyroll Oy. I början av juni sålde M-real hela aktiestocken i      
dotterbolaget M-real Petöfi Nyomda Kft till STI Group i Tyskland. Den totala  
skuldfria köpeskillingen för försäljning av dessa förpackningsfabriker i Finland
och Ungern var cirka 35 miljoner euro. I resultatet för andra kvartalet     
redovisades en förlust på cirka 2 miljoner euro för affärerna.         
                                         
Metsäliitto Osuuskunta sålde i maj 18,3 procent av aktierna i Neomarkka Abp till
huvudägaren Reka Corporation. Köpeskillingen uppgick till 10,45 miljoner euro  
och försäljningsvinsten till cirka 0,6 miljoner euro.              
                                         
Metsä-Botnias ryska dotterbolag Svir Timber köpte i februari två ryska     
drivningsföretag. Affären förstärker virkesanskaffningen för Svir Timbers    
sågverk samt Metsä-Botnias långsiktiga strategi i Ryssland.           
                                         
Massabruksprojektet i Uruguay                          
Bygg- och installationsarbetena vid massabruket i Uruguay är tekniskt i det   
närmaste slutförda. Bruket beräknades ursprungligen bli igångkörningsklart före 
slutet av årets tredje kvartal. Kostnadsberäkningen för detta bruk som ska   
producera en miljon ton blekt eukalyptusmassa uppgår till 1,2 miljarder US   
dollar.                                     
                                         
Den kommersiella produktionen på bruket kan starta när miljömyndigheten i    
Uruguay har gett sitt klartecken. Tillståndsprocessen befinner sig för     
närvarande i sitt slutskede.                          
                                         
Affärsområden                                  
                                         
Virkesanskaffning                                
Virkesanskaffningen redovisar för januari-september en omsättning på 1 243   
miljoner euro (1 082) och en rörelsevinst på 32 miljoner euro (30). I      
rörelsevinsten ingår realisationsvinster för anläggningstillgångar på cirka   
3 miljoner euro (4). För virkesanskaffningen i Finland redovisas en omsättning 
på 864 miljoner euro (859) och en rörelsevinst på 21 miljoner euro (17).    
                                         
Organisationen för den virkesanskaffningen i Finland har förnyats.       
Anskaffningsdistrikten förstärktes och de tidigare virkesanskaffningsområdena  
lades ner. Man har redan arbetat enligt den nya modellen sedan den 1.9.2007 och 
den nya organisationen kommer att fungera i sin planerade form före årsslutet. 
                                         
Virkesanskaffningen i Finland startade bra under hösten, men i likhet med    
vårsäsongen var utbudet mestadels timmer. Skogsindustrins inköpsvolym från   
privata skogar ökade under januari-september till cirka 41 miljoner kubikmeter, 
vilket är cirka 16 miljoner kubikmeter mer än i fjol.              
                                         
Metsäliittos anskaffningsmål för 2007 höjdes efter sommaren till drygt     
18 miljoner kubikmeter. I januari-september var virkesanskaffningarna klart   
bättre än planerat. Efter sommaren vände prisnivån för tallstockar ner och   
prisutvecklingen för massaved stabiliserades.                   
                                         
I Ryssland infördes de nya exporttullarna för virke i början av juli.      
Tullförfarandena har varierat under hela tredje kvartalet. Avverkningarna    
startade normalt efter sommaren, men leveransvolymerna till Finland blev klart 
mindre än i fjol. Metsäliittos import från Ryssland uppgick i januari-september 
till 1,4 miljoner kubikmeter (2,0).                       
                                         
Virkeshandeln i Baltikum överhettades under våren och prisnivån var fortfarande 
hög i början av hösten. I Sverige ökade virkeshandeln på grund av den positiva 
prisutvecklingen och stormskadorna i södra Sverige. I Centraleuropa innebar   
stormskadorna mer virke på marknaden under våren och sommaren, men i början av 
hösten började bristen på färskt virke redan märkas.               
                                         
På grund av de ändrade tullförfarandena i Ryssland och bristen på maskiner har 
leveransläget varit svårt framför allt för massaved. Virkesförsörjningen till  
bruken har kunnat skötas, men tillfälligt har man varit tvungen att importera  
virke till de finska bruken från stormskadeområdena i Sverige och Tyskland. Inom
produktionen har det krävts vissa specialåtgärder, bland annat genom att    
tidigarelägga serviceuppehåll. Leveranserna till bruken uppgick inom      
Metsäliittos hela verksamhetsområde till 27,5 miljoner kubikmeter (26,7) under 
januari-september.                               
                                         
Träproduktindustri                               
Metsäliittos Träproduktindustri redovisar en omsättning på 1 078 miljoner euro 
(1 563) och en rörelsevinst på 88 miljoner euro (61). Den minskade omsättningen 
beror framför allt på försäljning av Moelven Industrier ASA, vars omsättning  
under motsvarande period i fjol var cirka 600 miljoner euro. Den jämförbara   
omsättningen inom Träproduktindustrin ökade med 16 procent under perioden.   
                                         
Efterfrågan på produkterna är fortfarande god och försäljningspriserna har ökat 
inom samtliga produktgrupper. Utvecklingen beror på en stark tillväxt inom den 
europeiska ekonomin och byggbranschen. Metsäliittos Träproduktindustri har   
dessutom lyckats rikta sitt produktsortiment mot mer krävande och lönsamma   
slutanvändarsegment.                              
                                         
Genomförandet av de pågående investerings- och kostnadseffektivitetsprogrammen 
fortsatte under det tredje kvartalet. Förädlingslinjen för björkplywood körs  
igång enligt tidplan under första kvartalet 2008.                
                                         
I år har timmerpriset i Finland ökat så mycket att priskonkurrenskraften    
gentemot de utländska aktörerna avsevärt försämrats. Av denna anledning har man 
varit tvungen att informera om kommande MBL-förhandlingar på två sågverk.    
                                         
Massa                                      
Massaindustrin redovisade en omsättning på 1 028 miljoner euro (971) och en   
rörelsevinst på 160 miljoner euro (152). Omsättningen och rörelsevinsten ökade 
tack vare den starka prisutvecklingen på massa. I utländsk valuta var      
marknadspriserna för barrmassa i snitt 18 procent högre än under motsvarande  
period föregående år. Genomsnittspriserna för lövmassa steg med 9 procent.   
                                         
Massapriset har stadigt stigit under året. I januari var priset för barrmassa i 
Europa USD 730 och för lövmassa USD 670. Motsvarande siffror i september var USD
830 för barrmassa och USD 720 för lövmassa.                   
                                         
De viktigaste resultatförsämrande faktorerna var den svaga dollarn gentemot   
euron samt de stigande råvarupriserna.                     
                                         
Massamarknaden har varit stabil under hela året och efterfrågan har varit god. 
Massalagren i hela leveranskedjan har varierat mellan låga och normala nivåer. 
Virkesbristen i Finland, Ryssland och Indonesien har orsakat störningar i    
massaproduktionen, varför många massabruk tvingats införa extra driftstopp.   
                                         
Av massaindustrins rörelsevinst ingår 30 procent (Q3/06: 39 %) i M-reals    
resultat. Av massaindustrin konsolideras 53 procent i Metsäliittokoncernens   
bokslut.                                    
                                         
Papper och kartong                               
Pappers- och kartongindustrin uppvisade en omsättning på 4 158 miljoner euro  
(4 186). Rörelsevinsten exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 77   
miljoner euro (31). Lönsamheten förbättrades bland annat av genomförda     
kostnadsbesparingar, men med dagens utsikter överstiger kostnadsökningarna för 
hela 2007 de besparingar som uppnåtts med hjälp av besparingsprogrammen.    
                                         
Det genomsnittliga försäljningspriset för obestruket papper ökade med 9 procent,
men var ungefär en procent lägre än föregående år för bestruket finpapper. Även 
försäljningspriset för journalpapper var lägre än i fjol.            
                                         
Lönsamheten för kartong förbättrades framför allt av de större         
leveransvolymerna, emedan försäljningspriset för falskartong i euro var lägre än
föregående år. Lönsamheten för papper och kartong försämrades, förutom av den  
svagare dollarn, även av de ökade råvarukostnaderna.              
                                         
Från början av året har M-real bokfört poster av engångskaraktär till netto   
+67 miljoner euro (-56). Från försäljningen av Metsä-Botnia-aktier till     
Metsäliitto Osuuskunta redovisades under första kvartalet 135 miljoner euro som 
engångsintäkt. Undet det första kvartalet redovisades dessutom 62 miljoner euro 
som engångskostnader. De största posterna var kostnadsavsättningen på      
14 miljoner euro för att slutföra nedläggningen av Sittingbourne-bruket och på 
29 miljoner euro för att slutföra nedläggningen av Wifsta-bruket. Dessutom   
redovisades 16 miljoner euro som nedskrivningsförluster. Under årets andra   
kvartal redovisade M-real totalt 13 miljoner euro som engångskostnader, varav  
11 miljoner euro är kostnadsavsättningar och nedskrivningar av         
anläggningstillgångar i anslutning till resultatförbättringsprogrammet i de   
finska enheterna samt 2 miljoner euro försäljningsförlust för försäljning av  
förpackningsfabrikerna. Under tredje kvartalet minskade kostnadsavsättningen för
nedläggningen av Sittingbourne-bruket med 7 miljoner euro.           
                                         
Rörelsevinsten inklusive poster av engångskaraktär var 144 miljoner euro (-25). 
Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 119 miljoner euro (96), 
andelarna i intressebolagens resultat 0 miljoner euro (0) och de finansiella  
kursdifferenserna -5 miljoner euro (+4).                    
                                         
Resultatet före skatt var 20 miljoner euro (-117), resultatet per aktie -0,01  
euro (-0,40) och avkastningen på sysselsatt kapital 4,6 procent (-0,2).     
Resultatet exklusive poster av engångskaraktär var -47 miljoner euro (-61),   
resultatet per aktie -0,25 euro (-0,23) och avkastningen på sysselsatt kapital 
2,6 procent (1,4).                               
                                         
Soliditeten i slutet av september var 32,7 procent och skuldsättningsgraden 117 
procent (31.12.2006: 30,9 % och 126 %).                     
                                         
Mjuk- och matlagningspapper                           
Omsättningen för Mjuk- och matlagningspapper uppgick till 632 miljoner euro   
(578) och rörelsevinsten till 22 miljoner euro (14). Ökningen av den jämförbara 
omsättningen uppgick i januari-september till cirka 4 procent. Ökningen berodde 
på de höjda genomsnittspriserna och på det ändrade produktsortimentet. I    
rörelsevinsten ingår en engångskostnad på 2,5 miljoner euro i anslutning till  
nedläggningen av förädlingsenheten på Kanarieöarna före årsslutet.       
                                         
Höjningen av massa- och returfiberpriset medförde en tilläggskostnad på circa 10
miljoner euro i jämförelse med motsvarande period i fjol. Även priserna för el 
och olja har varit högre än föregående år. Med en ökad försäljning av egna   
varumärken och prishöjningar kunde man dock kompensera effekterna av de höjda  
råvarupriserna.                                 
                                         
På den nordiska mjukpappersmarknaden har Metsä Tissues egna varumärken, Lambi  
och Serla, ökat sin försäljning med drygt 10 procent från motsvarande period i 
fjol. Varumärkena Katrin, Mola och Tento uppvisar också god tillväxt i     
Centraleuropa.                                 
                                         
Händelser efter rapportperioden                         
Den 12.10.2007 sålde M-real sitt tyska specialpappersbruk Zanders Reflex till  
Arjowiggins Group. M-real redovisar en försäljningsförlust på cirka 20 miljoner 
euro för affären. Affären har ingen större betydelse för M-reals rörelsevinst  
exklusive poster av engångskaraktär. Affären beräknas bli klar i slutet av 2007 
och ingå i redovisningen av resultatet för årets sista kvartal. Affären kräver 
ett godkännande från konkurrensmyndigheterna.                  
                                         
Risker och osäkerhetsmoment                           
Eftersom framtidsutsikterna i denna delårsrapport baserar sig på planer och   
antaganden med utgångspunkt i nuläget, innehåller de risker och osäkerhetsmoment
som gör att det faktiska utfallet kan avvika från resultatförväntningarna. I  
Metsäliittokoncernens Årsredovisning 2006 finns mer information om de      
riskfaktorer som är förknippade med företagets verksamhet.           
                                         
Utsikter                                    
Efterfrågan på virke är god i Finland och prisnivån ligger högre än någonsin,  
framför allt på massaved. På grund av de låga lagernivåerna och         
leveransproblemen från Ryssland kommer virkesförsörjningen till de bruk som   
använder massaved att bli svår. Vädret kommer att ha en avgörande betydelse för 
hur uppdraget lyckas.                              
                                         
Inom Träproduktindustrin kommer de förhöjda lagernivåerna på sågade trävaror att
innebära en prispress mot slutet av året. Även de höjda priserna för timmer   
kommer att ha en negativ effekt på resultatet för årets sista kvartal. I de   
övriga produktgrupperna är framtidsutsikterna övervägande positiva.       
                                         
Utsikterna inom massamarknaden är fortfarande positiva och resultatet för i år 
kommer i stort att ligga på samma nivå som i fjol. Balansen mellan utbud och  
efterfrågan på massa 2008 kommer att påverkas av den nya lövmassakapacitet som 
kommer till marknaden och av den sporadiska bristen på råvara.         
                                         
Efterfrågan och prisutvecklingen på kontorspapper och förpackningskartong kommer
att fortsätta positivt även under årets sista kvartal. Mot slutet av året och i 
början av nästa år borde det finnas möjligheter till prishöjningar för     
journalpapper. Man kommer även att försöka höja priserna för bestruket finpapper
under årets sista kvartal.                           
                                         
Metsä Tissues försäljning beräknas under årets sista kvartal vara något bättre 
än under föregående kvartal. Lönsamheten tyngs dock av de ökade         
råvarukostnaderna. En särskild utmaning under resten av året blir att      
säkerställa tillgången till nödvändiga returfiberkvaliteter i Centraleuropa.  
                                         
Metsäliittokoncernens rörelsevinst före poster av engångskaraktär beräknas för 
hela året vara bättre än i fjol. På grund av ökade virkeskostnader, dollarns  
kurs och säsongbetonade faktorer beräknas rörelsevinsten före poster av     
engångskaraktär för årets sista kvartal bli sämre än för det tredje kvartalet. 
                                         
Esbo 25.10.2007                                 
                                         
Metsäliittokoncernen                              
Styrelsen                                    
                                         
Tilläggsuppgifter:                               
Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, Metsäliittokoncernen, tfn +358 10 469 4260   
Kommunikationsdirektör Lauri Peltola, Metsäliittokoncernen, tfn +358 50 570 5606
                                         
Oreviderad                                   
                                         
                                         
METSÄLIITTOKONCERNEN                              
                                                                                
                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning      | 2007 | 2006 |  För- | 2007 | 2006 |  2006 |
| (milj. euro)        |  1-9 |  1-9 | ändrin |  Q3 |  Q3 |  1-12 |
|              |    |    |   g |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning         | 6 604 | 6 919 |  -315 | 2 178 | 2 246 | 9 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga rörelseintäkter  |  100 |  129 |  -29 |  37 |  40 |  175 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Material och tjänster   |  -4 |  -4 |  -43 |  -1 |  -1 | -6 037 |
|              |  331 |  288 |    |  439 |  390 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Personalkostnader     | -935 |  -1 |  146 | -287 | -337 | -1 451 |
|              |    |  081 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga rörelsekostnader  | -877 |  -1 |  287 | -282 | -365 | -1 273 |
|              |    |  164 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Avskrivningar och     | -358 | -376 |   18 | -109 | -126 |  -707 |
| nedskrivningar       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat      |  203 |  139 |   64 |  98 |  68 |  -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Resultatandelar i     |   5 |   4 |   1 |   2 |   2 |   6 |
| intressebolag       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kursdifferenser      |  -4 |   6 |  -10 |  -1 |   4 |   6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga finansiella    |  24 |  17 |   7 |  -1 |   3 |   23 |
| intäkter          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga finansiella    | -200 | -168 |  -32 |  -63 |  -63 |  -235 |
| kostnader         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt    |  28 |  -2 |   30 |  35 |  14 |  -222 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Inkomstskatt       |  -65 |  -46 |  -19 |  -18 |  -21 |  -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat     |  -37 |  -48 |   11 |  17 |  -7 |  -259 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförlig till       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderföretagets ägare   |  50 |  27 |   23 |  21 |  13 |  -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel      |  -87 |  -75 |  -12 |  -4 |  -20 |  -234 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |  -37 |  -48 |   11 |  17 |  -7 |  -259 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
                                         
Oreviderad                                   
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                |  2007 |  2006 |   2006 |
|                       |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR                  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Immateriella tillgångar           |   596 |   859 |    617 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Materiella tillgångar            |  4 104 |  4 208 |   4 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiska tillgångar            |   80 |   51 |    71 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Andelar i intresse- och övriga företag   |   197 |   200 |    197 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande fordringar           |   39 |   54 |    52 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Skattefordringar              |   77 |   82 |    77 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga icke-räntebärande fordringar     |    3 |    8 |    13 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  5 096 |  5 463 |   5 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omsättningstillgångar            |  1 247 |  1 140 |   1 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande fordringar           |    7 |    7 |    145 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Icke-räntebärande fordringar        |  1 661 |  1 672 |   1 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kassa och banktillgodohavande        |   164 |   153 |    246 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  3 079 |  2 972 |   3 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar som innehas för försäljning    |   33 |   376 |    103 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR                  |  8 208 |  8 811 |   8 431 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital                 |  1 315 |  1 343 |   1 289 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel               |   960 |  1 269 |   1 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital totalt             |  2 275 |  2 612 |   2 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uppskjuten skatteskuld           |   376 |   429 |    382 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pensionsåtaganden              |   229 |   249 |    238 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Avsättningar                |   77 |   73 |    91 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga icke-räntebärande skulder      |   65 |   75 |    56 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande skulder            |  3 313 |  3 256 |   3 455 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  4 060 |  4 082 |   4 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Icke-räntebärande skulder          |  1 333 |  1 217 |   1 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Räntebärande skulder            |   527 |   670 |    512 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  1 860 |  1 887 |   1 826 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder totalt                |  5 920 |  5 970 |   6 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder som hänför sig till tillgångar    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| som innehas för försäljning         |   12 |   229 |    30 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER           |  8 208 |  8 811 |   8 431 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
Oreviderad                                   
                                         
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |    | Fond  |     | Balan |     |     |
| Förändring i eget  |     | Öve | för  | Omräk- | -   | Minori |     |
| kapital       | Andel | r- | verkli | nings- | serad | -   |     |
|           | s-  | kur | gt   | differ | e   | tets- | Total |
|           | kapit | s- | värde | ens  | vinst | andel | t   |
|           | all  | fon | och  |    | -   |    |    |
|           |    | d  | övriga |    | medel |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital    |  558 | 32 |   42 |   6 |  690 | 1 317 | 2 646 |
| 1.1.2006      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferens |     |    |     |   -5 |     |     |  -5 |
| er         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betald       |     |    |     |     |  -37 |  -24 |  -61 |
| andelsränta/dividen |    |   |    |    |    |    |    |
| d          |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning av      |  20 |    |   7 |     |     |     |  27 |
| andelskapital    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inverkan av     |     |    |     |     |     |     |   0 |
| finansinstrument  |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring mellan  |     |    |   1 |   -3 |   2 |     |   0 |
| posterna      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i    |     |    |     |     |     |   54 |  54 |
| minoritetsintresse |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig förändring  |     |    |     |     |   2 |   -3 |  -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat |     |    |     |     |  27 |  -75 |  -48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital    |  578 | 32 |   50 |   -2 |  684 | 1 269 | 2 612 |
| 30.9.2006      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital    |  577 | 30 |   48 |   6 |  628 | 1 064 | 2 353 |
| 1.1.2007      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferens |     |    |     |   -7 |     |   -5 |  -12 |
| er         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betald       |     |    |     |     |  -33 |  -13 |  -46 |
| andelsränta/dividen |    |   |    |    |    |    |    |
| d          |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning av      |  16 |    |     |     |     |     |  16 |
| andelskapital    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inverkan av     |     |    |     |     |     |     |   0 |
| finansinstrument  |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring mellan  |     |    |   4 |     |  -4 |     |   0 |
| posterna      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i    |     |    |     |     |     |   4 |   4 |
| minoritetsintresse |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig förändring  |     |    |     |     |  -1 |   -3 |  -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat |     |    |     |     |  50 |  -87 |  -37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital    |  593 | 30 |   52 |   -1 |  641 |  960 | 2 275 |
| 30.9.2007      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
                                         
Oreviderad                                   
                                         
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |  2007 |  2006 |   2006 |
| Kassaflödesanalys               |   1-9 |   1-9 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från rörelsen           |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens resultat         |   -37 |   -48 |   -259 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Summa korrektivposter            |   565 |   520 |   898 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Förändring av rörelsekapital        |  -200 |   48 |   193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa kassaflöde från rörelsen        |   328 |   520 |   833 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Finansiella kostnader, netto        |  -174 |  -164 |   -189 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Betalda skatter               |   -60 |   -39 |   -54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från rörelsen         |   94 |   317 |   590 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringskassaflöde            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Förvärv av företag              |   -10 |  -139 |   -136 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Förvärv av anläggningstillgångar       |  -308 |  -414 |   -608 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Avyttringar och andra            |   93 |   54 |    69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från investeringar      |  -224 |  -499 |   -675 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde från finansiering         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ökning av eget kapital            |   21 |   97 |    98 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Förändring av långfristiga lån och      |      |      |      |
|  andra finansiella poster           |   78 |   117 |   102 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Utdelningar                 |   -51 |   -62 |   -62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från finansiering       |   48 |   152 |   138 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av likvida medel          |   -83 |   -30 |    53 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ingående likvida medel            |   246 |   194 |   194 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Förändring av likvida medel         |   -83 |   -30 |    53 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Likvida medel i tillgångar som        |      |      |      |
|  innehas för försäljning           |    1 |   -11 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utgående likvida medel            |   164 |   153 |   246 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                           
Oreviderad                                   
AFFÄRSSEGMENT                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsumentförpackningar   | I-III/ | I-III/0 | QIII/07 | QIII/06 | I-IV/06 |
|               |   07 |    6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning         |  709 |   730 |   231 |   236 |   971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA           |  141 |   122 |   56 |   44 |   154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar &       |  -65 |   -68 |   -21 |   -23 |   -96 |
| nedskrivningar       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat       |   76 |   54 |   35 |   21 |   58 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Papper           | I-III/ | I-III/0 | QIII/07 | QIII/06 | I-IV/06 |
|               |   07 |    6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning         | 2 251 |  2 340 |   740 |   767 |  3 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA           |  164 |   151 |   82 |   70 |   172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar &       |  -170 |  -191 |   -53 |   -63 |  -388 |
| nedskrivningar       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat       |   -7 |   -40 |   29 |    7 |  -216 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| MAP Merchant Group     | I-III/ | I-III/0 | QIII/07 | QIII/06 | I-IV/06 |
|               |   07 |    6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning         | 1 079 |  1 061 |   351 |   342 |  1 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA           |   22 |   22 |    7 |    5 |   27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar &       |   -3 |   -5 |   -1 |   -2 |   -69 |
| nedskrivningar       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat       |   19 |   17 |    6 |    3 |   -42 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Träprodukter        | I-III/ | I-III/0 | QIII/07 | QIII/06 | I-IV/06 |
|               |   07 |    6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning         | 1 078 |  1 563 |   338 |   499 |  2 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA           |  122 |   113 |   31 |   38 |   173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar &       |  -34 |   -52 |   -11 |   -17 |   -66 |
| nedskrivningar       |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat       |   88 |   61 |   20 |   21 |   107 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
EBITDA = Resultat före avskrivningar och nedskrivningar             
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                |     |      |      |      |      |
| Övrig verksamhet      | I-III/ | I-III/0 | QIII/07 | QIII/06 | I-IV/06 |
|               |   07 |    6 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat       |   26 |   46 |    8 |   16 |   71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| fördelat på         |     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Virkesanskaffning    |   32 |   30 |    9 |    6 |   44 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Mjuk- och        |   22 |   14 |    8 |    7 |   19 |
| matlagningspapper      |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Övriga samt       |  -27 |    2 |   -10 |    3 |    8 |
| koncernposter        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
Av massaindustrins (Metsä-Botnia) rörelseresultat inkluderar M-real 30 procent 
(2006: 39 %) och Metsäliitto 23 procent (2006: 14 %) i segmenten        
Konsumentförpackningar och Papper.                       
Produktion                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 enheter        | I-III/ | I-III/ | QIII/07 | QIII/06 |  I-IV/06 |
|               |   07 |   06 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Papper, t          | 2 986 | 3 119 |   975 |  1 023 |  4 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartong, t         |  916 |  842 |   303 |   273 |  1 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sågvara, m3         | 1 433 | 3 008 |   387 |   827 |  3 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förädling av sågvara, m3  |  469 |  911 |   134 |   282 |  1 179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Engineered Wood -produkter, |  652 |  707 |   212 |   221 |   935 |
| m3             |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Massa & CTMP, t (M-real)  | 1 279 | 1 305 |   455 |   443 |  1 754 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Massa, t (Metsä-Botnia)   | 2 023 | 1 866 |   677 |   622 |  2 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
Oreviderad                                   
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|              | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Kvartalsuppgifter    | QIII | QII |  QI |  QIV | QIII |  QII |  QI |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning       |    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsumentförpackningar | 231 | 242 | 236 |  241 |  236 |  237 |  257 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Papper         | 740 | 732 | 779 |  778 |  767 |  772 |  801 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  MAP Merchant Group   | 351 | 349 | 379 |  376 |  342 |  354 |  365 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Träprodukter      | 338 | 386 | 354 |  482 |  499 |  555 |  510 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övriga & intern    | 518 | 473 | 496 |  475 |  402 |  396 |  425 |
| omsättning       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning totalt    |  2 |  2 |  2 | 2 352 | 2 246 | 2 314 | 2 358 |
|             | 178 | 182 | 244 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat     |    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konsumentförpackningar |  35 |  12 |  29 |   5 |  21 |   5 |  27 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Papper         |  29 |  -7 | -29 | -176 |   7 |  -64 |  17 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  MAP Merchant Group   |  6 |  6 |  7 |  -59 |   3 |   7 |   7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Träprodukter      |  20 |  41 |  27 |  46 |  21 |  26 |  14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Övrig verksamhet    |  8 |  18 |  1 |  24 |  16 |  14 |  17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat totalt |  98 |  70 |  35 | -160 |  68 |  -11 |  82 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    - % av omsättningen | 4,5 | 3,2 | 1,6 | -6,8 |  3,0 | -0,5 |  3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Resultatandelar i   |    |    |    |     |     |     |     |
|  intressebolag     |  2 |  1 |  2 |   2 |   2 |   2 |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kursdifferenser    |  -1 |  2 |  -5 |   0 |   4 |  -6 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga fin.intäkter &  | -64 | -49 | -62 |  -62 |  -60 |  -45 |  -45 |
| -kostnader       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt   |  35 |  24 | -30 | -220 |  14 |  -60 |  45 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Inkomstskatt      | -18 | -29 | -19 |   9 |  -21 |  -1 |  -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat   |  17 |  -5 | -49 | -211 |  -7 |  -61 |  20 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
                                         
Oreviderad                                   
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring i                |      |      |       |
| materiella anläggningstillgångar      | I-III/07 | I-III/06 |  I-IV/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bokvärde i början av perioden       |  4 197 |  4 256 |   4 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Företagsförvärv              |    3 |    82 |    92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar               |   299 |   494 |    693 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar                |   -144 |   -241 |   -600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar      |   -325 |   -367 |   -530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar som innehas för försäljning   |    - |    - |    -28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferens och andra ändringar  |    74 |   -15 |    315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bokvärde i slutet av perioden       |  4 104 |  4 208 |   4 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |       |       |       |
| Ansvarsförbindelser           |  QIII/07 |  QIII/06 |   QIV/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| För egen skuld (incl. leasingansvar)  |    341 |    329 |    408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| För intresseföretag           |     2 |     3 |     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| För övriga               |     2 |    19 |     3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                 |    345 |    351 |    416 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |      |      |
| Investeringsåtaganden i           |      |      |      |
| anläggningstillgångar            | QIII/07 | QIII/06 |  QIV/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betalningar under 1 år           |    61 |   171 |   195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Senare års betalningar           |    7 |    37 |    20 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |          |          |
| Öppna derivatkontrakt          |     QIII/07 |     QIV/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat               |      1 824 |      2 377 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat              |      2 946 |      3 838 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga derivat              |       204 |       173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                  |      4 974 |      6 387 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                         
Marknadsvärdet av de öppna derivatkontrakten var vid periodens slut 24 miljoner 
euro (31.12.2006: -4 Me). Bruttovärdet av de öppna derivatkontrakten innehåller 
också slutna kontrakt till ett värde om 299 miljoner euro (31.12.2006: 871 Me). 
                                         
Redovisningsprinciper                              
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt enligt de  
redovisningsprinciper som presenteras i Metsäliittokoncernens årsredovisning  
2006.                                      
Skatterna baserar sig på resultatet för perioden.                
                                         
Nya och förändrade standarder                          
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och den därmed förbundna IAS 1   
'Utformning av finansiella rapporter - Upplysningar om kapital' trädde i kraft 
1.1.2007. Den omarbetade standarden innehåller nya krav på noter om finansiella 
instrument, men inverkar inte på klassificiering eller värdering av finansiella 
instrument.

Om oss

Metsä Groupwww.metsagroup.com Metsä Group är en föregångare inom bioekonomin och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa och kartong av färsk träfiber samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Groups omsättning 2016 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda är cirka 9 300. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsä Groups moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Prenumerera

Dokument & länkar