Michelin solutions – innovativa vagnparkslösningar

Michelin solutions hjälper företag att sänka sina bränslekostnader.

Ända sedan starten, har Michelin varit en global partner inom mobilitet, konstruerat däck av god kvalitet och erbjudit sina kunder en lång rad tjänster.

Michelin solutions, som bildades 2012, är specialiserat på att förbättra effektiviteten för företag med vagnparker och att öka deras lönsamhet.

I Norden genomgår åkeribranschen en nedgång med en minskning av antalet ton/km på ca 3 procent 2012. Samtidigt har dieselbränsle blivit en av lastbilsägarnas största utgiftsposter.

Michelin solutions första erbjudande – EFFIFUEL™ – är en ny innovation för åkeribranschen som samtidigt utvidgar Michelins traditionella affärsmodell på ett betydande sätt.

EFFIFUEL™ levereras under märket MICHELIN® solutions och är ett erbjudande av typen ”nöjd eller pengarna tillbaka” som är riskfritt för lastbilsägarna. Det är också ett tydligt bevis på Michelins utfästelser att helhjärtat stödja en mer effektiv fri rörlighet.

Ända sedan företaget grundades, har Michelin arbetat för att öka den fria rörligheten. Förutom att producera bästa möjliga däck för alla typer av fordon – från cyklar till jumbojets – har koncernen också tagit fram olika tjänster till stöd för den fria rörligheten. Under historiens lopp har vi fått se många betydelsefulla exempel på dessa tjänster, som t.ex. kartor, guider, vägskyltar och reseplaneringstjänster. Michelin har också varit pionjärer när det gäller en mer effektiv mobilitet – det var Michelin som uppfann radialdäcket (1946) och Michelin var också först ut med det lättrullande däcket (1992). Michelin har alltid supportat försäljningen av sina däck med ett serviceerbjudande, som i vissa fall vuxit till att bli en avgörande försäljningsfaktor för däcken.

I dag presenterar Michelin produkt/service-lösningar.

Det var så det senaste företaget i koncernen, Michelin solutions, kom till. Det bildades för att konstruera, utveckla och marknadsföra innovativa lösningar som gäller mer än bara däck och är till fördel för vagnparker av lastbilar, bussar, personbilar, skåpbilar och schaktmaskiner.

Rent praktiskt betyder det här att det nya företaget utvecklar lösningar[1] inom flera olika områden, som t.ex. outsourcing av däckshanteringen, fordonsproduktivitet och bränslebesparing.

Michelin solutions syfte är att vara en engagerad partner som löser de större mobilitetsrelaterade problem som de som ansvarar för hela vagnparker ställs inför, bidra till deras tillväxt och dela det värde som skapas tillsammans med dem. Resultatet är ett avtal mellan kunden och Michelin solutions där det beskrivs vilka resurser som ska sättas in och vilka mål som ska nås.

Det här avtalet är möjligt tack vare:

-       Michelins erfarenheter av administration av hela vagnparker. I över 70 år har Michelin hjälpt företag med vagnparker, och över 500.000 fordon har dragit fördel av dess tjänster. 2001 inrättades en speciell avdelning: Michelin Fleet solutions.

-       Ett unikt ekosystem bestående av experter och partners – noga utvalda för sin expertis och sin tekniska kompetens på områden som t.ex. datormoln, telematik, elektronik, förarutbildning och vargnparksadministration. Denna roll som samordnare av olika system gör att Michelin solutions kan korta tiden för time to market (TTM) genom ett samlat utnyttjande av en hel uppsättning innovationer, som omfattar mer än bara däck. Accenture[2], Atos Worldline[3] och TyreCheck[4] är tre exempel på utvalda partners med vilka Michelin har tagit fram en unik, nätverksbaserad, global plattform av lösningar för att kunna hjälpa sina kunder på ett ännu effektivare sätt.

-       Ett partnerskap avsett att arbeta nära sina kunder via kunniga key account managers, vagnparksansvariga och revisorer, team för affärssupport och Michelin solutions hjälpcenter.

-       Global närvaro. Michelin solutions har varit igång i Europa sedan i maj 2013 och kommer att etablera sig i Nordamerika, Sydamerika och Kina 2014 - 2015. Michelin solutions har ett nätverk av servicepartners runt om i hela världen.

EFFIFUEL™: en första, innovativ lösning som finns tillgänglig nu
Genom lanseringen av EFFIFUEL™, den första lösningen för lastbilsflottor, samarbetar Michelin solutions med åkare för att få ner deras bränslekostnader för vagnparken. När det gäller transporter, precis som när det gäller mobilitet i allmänhet, är detta gemensamma åtagande en utveckling som erbjuder nya lösningar till en bransch som jagar lönsamhet och där efterfrågan på dess tjänster stadigt sjunkit de senaste åren p.g.a. den ekonomiska nergången i Europa. Med EFFIFUEL™ går Michelin in i en ny fas av produkt/service-systemet och utökar samtidigt denna nya affärsmodell ,som utvecklats från Michelin Fleet solutions.

Bränslet: den enklaste faktorn för att förbättra lönsamheten
EFFIFUEL™ står för Michelin solutions löfte till lastbilsåkerierna att hjälpa dem sänka sina bränslekostnader. Dessa svarar för en betydande del av deras driftskostnader.

  • Prognoser pekar på en årlig ökning av nettopriset för dieselbränsle med 3 till 4 procent under de närmaste åren. I Västeuropa steg priset för dieselbränsle vid pumpen med 4 procent per år under åren 2005 till 2012.
  • Bränslet står för nästan 30 procent av kostnaderna för vagnparkerna i Västeuropa och för upp till 40 procent för de i Centraleuropa. I Norden utgör bränslekostnaden en av de största utgiftsposterna för ett lastbilsåkeri.
  • För en lastbil som går 120.000 km/år, kan den månatliga bränslekostnaden ligga på samma nivå eller överstiga hela årskostnaden för däck.
  • I Västeuropa beräknas att den nettovinst som skapas av en långtradare, som är i drift hela året, ligger på ca 3.000 Euro.

Till oron i branschen ska också läggas juridiska restriktioner. I några länder kommer t.ex. ”miljöskatten” som läggs på lastbilar att baseras på CO2-utsläppen som ju står i direkt proportion till bränsleförbrukningen. En sänkning av förbrukningen är därför i allas intresse.

Den viktigaste indikatorn när det gäller denna gemensamma strategi för att förbättra effektiviteten kommer att vara den mängd CO2 som släpps ut per transporterat ton. Denna mängd står i direkt proportion till hur många liter diesel som förbrukas – 1 liter dieselbränsle motsvarar ett CO2-utsläpp på 2,65 kg.

Fallstudie: Vilka vinster kan ett lastbilsåkeri hoppas på att uppnå med EFFIFUELTM?
Bränslet svarar för ungefär 29 procent av driftskostnaden per kilometer för en 40 tons-långtradare som körs ca. 120.000 km/år.

Om samma typ av fordon körs 90.000 km/år på regionala vägar, svarar bränslet för 26 procent av driftskostnaden per kilometer. Även om körsträckan för ett fordon för regionala transporter ligger lägre, är de fasta kostnaderna oförändrade och antalet kilometer som körs utan last är vanligtvis större.

En sänkning av bränsleförbrukningen med 2,5 liter/100 km motsvarar årliga besparingar på:

  • 3.200 Euro för fjärrtransporter. Detta betyder att de totala ägarkostnaderna sänks med minst 2,1 procent och CO2-utsläppen med 8 ton.
  • 2.400 Euro för regionala transporter. Detta betyder att de totala ägarkostnaderna sänks med minst 1,9 procent och CO2-utsläppen med 6 ton.

Som ett resultat av detta kommer ett företag som har en nettomarginal på 2 procent se den siffran fördubblas, och ett företag som går jämnt upp bli lönsamt igen.

Dessa summor är beräknade på kostnaderna i västeuropeiska länder.

Baserat på kostnaderna i länder i östra Europa, med en bil som körs mer än 150.000 km/år och där lönerna ligger på 40 procent av de i Västeuropa, blir bränslebesparingen för en långtradare på 40 ton 4.200 Euro – en sänkning av de totala driftskostnaderna med 3,5 procent.

Michelin solutions EFFIFUELTM: ett åtagande mätt i liter/100 km
Det partnerskap som Michelin solutions erbjuder åkeriföretagen är helt nytt på marknaden.

EFFIFUEL™-lösningen har till syfte att hjälpa åkerierna att begränsa och sänka sina bränslekostnader. Beroende på vagnparkens aktuella situation, definierar Michelin solutions, i samarbete med företaget, ett avtalsgrundat åtagande som gäller bränslebesparingar och de resurser som ska sättas in för att nå dessa. De vinster som lösningen genererar delas sedan av parterna.

En lång rad olika åtgärder vidtas av Michelin solutions för att hjälpa åkerierna att sänka sin bränsleförbrukning. Till de viktigaste av dessa hör:

-       Ekokörningskurser ledda av experter. Övervakning av förarnas beteende bakom ratten baserat på individuella miljöbetyg.

-       Michelin solutions Fuel Analysts – bränsleanalytiker som är experter på att samla in och studera data om sådant som påverkar bränsleförbrukningen.

-       Installation av telematik-displayer som ger åkarna översikt och hjälper dem att fjärranalysera olika fordonsparametrar och att följa bränsleåtgången.

-       Outsourcing och optimering av däckshanteringen baserat på ett pris/km för att sänka bränsleförbrukningen. Till detta hör installation av ett däcktryckmätningssystem (TPMS) för att förbättra säkerheten för såväl förare, bil som last.

”En del av de här tjänsterna finns redan separat”, förklarar Franck Estoquié, Chief Marketing Officer på Michelin solutions. ”Det nya är att kunna paketera dem tillsammans i en och samma lösning, hantera dem effektivt och göra ett långsiktigt åtagande.”

Åkerierna erbjuds ett 4-årigt avtal. En inledande granskning av fordonstyper, däck, transportvägar, lastvikter och förarvanor hjälper sedan till att definiera målsättningen, mätt i liter per 100 km. Michelin solutions Fuel Analysts genomför djupgående studier och ställer regelbundet samman rappporter. ”Tanken är inte att ersätta de som ansvarar för vagnparken utan istället att ge dem resurser, överblick och råd för att optimera verksamheten och att involvera oss i processen”, fortsätter Estoquié. ”Om det gemensamt uppsatta målet nås, delar vi vinsten. Om det inte gör det, återbetalar Michelin en del av de kostnader som uppstått på ett proportionellt sätt. För åkarna är det här alltså en riskfri lösning som kan hjälpa företaget att avsevärt förbättra sin rörelsemarginal.

Michelin solutions EFFIFUEL™ -lösning kan användas för alla fordonstyper och lastbilsmärken. På det här viset skapar Michelin solutions ett värde, både för kunden och för Michelin.

Målsättningen är att ha sjösatt Michelin solutions i de flertalet länder i Europa 2013 och samtidigt att täcka den nordamerikanska marknaden inom en nära framtid. Den första lösningen – EFFIFUEL™ – är avsedd för lastbilsåkerier, men Michelin solutions kommer framöver också att kunna användas för andra vagnparker av t.ex. personbilar, skåpbilar och schaktmaskiner.


[1] En lösning är en kombination av bl.a. produkter, tjänster, specialister på fältet, innovativa teknologier och IT-system.

[2] Accenture är ett globalt konsultföretag inom management, IT och outsourcing. Med oöverträffade erfarenheter, vittomfattande kunskaper inom alla branscher och företagsfunktioner liksom utförlig forskning på världens mest framgångsrika företag, samarbetar Accenture med sina kunder för att hjälpa dem bli högpresterande företag och regeringar. Med ca. 266.000 anställda som betjänar kunder i mer än 120 länder hade företaget en nettoomsättning på 27,9 miljarder USD det verksamhetsår som slutade 120831. www.accenture.com

[3] Med 40 års erfarenheter inom betaltjänster, svarar Atos Worldline för Atos kärnkompetens i högteknologiska transaktionstjänster. Marknadsledande på end-to-end-tjänster för känsliga elektroniska transaktioner är Atos Worldline specialister inom området elektroniska betalningar (utbetalningar, inlösen, terminaler, kort, och kortlösa betalningslösningar och processer), eCS (e-tjänster för företagskunder, privatpersoner och det allmänna) liksom tjänster för finansmarknaden. Atos Worldlines fortlöpande åtaganden på områdena forskning och innovationer gör att företagets kunder får tillgång till prisbelönta lösningar och kan förutse förändringar på marknaden. Atos Worldline omsatte 927 miljoner EUR 2012 och har fler än 5.300 anställda runt om i världen. För ytterligare information: www.atosworldline.com

[4] Med säte i Irland, är TyreCheck™ ett företag som är specialiserat på tjänster och mjukvara. Sedan det grundades 2006, har företaget stadigt vuxit sig större år för år. TyreCheck™ tillhandahåller automatiserade lösningar för världens ledande däcktillverkare och återförsäljare liksom till ansvariga för hela vagnparker. Företagets ”Inspection Management and Tyre Management system” erbjuder kunder och partners automatiserade lösningar som täcker branschens alla områden – försäljning, avsyning, administration, rapportering och inköp – med verktyg som bidrar till att höja företagets effektivitet och kundnöjdheten samtidigt som de sänker kostnaderna för service och lagerhantering. TyreCheck™ solutions används i 18 länder runt om i världen, och nästan 1 miljon fordon hanteras via företagets databas. TyreCheck™ utvecklar och utvidgar fortlöpande sitt utbud tillsammans med sina partners. Målet är att penetrera nya marknader och bli världsledande inom innovativa managementlösningar. www.tyrecheck.com

Presschef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 08-709 07 76, Mobil: 072-250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mission är att bidra till att förbättra hållbara transporter genom att utveckla, tillverka och sälja däck till alla typer av fordon. Michelin publicerar också rese-, hotell- och restaurangguider och kartor samt elektroniska resetjänster på ViaMichelin.com. Michelins huvudkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin sysselsätter 113 400 människor i mer än 170 länder, varav ca 300 i Norden. För mer information besök gärna vår hemsida www.michelin.com eller www.michelin.se

Taggar:

Om oss

Michelin är ett ledande däckföretag dedikerade att bidra till att förbättra hållbara transporter av varor och människor genom tillverkning, distribution och marknadsföring av däck till alla typer av fordon. Michelin erbjuder också innovativa företagslösningar, digitala resetjänster och publicerar rese-, hotell- och restaurangguider och kartor. Michelin har huvudkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike och är representerade i 170 länder, har 112 300 anställda, varav ca 300 i Norden, och 68 produktionsanläggningar i 17 länder. Företaget Teknologicenter för forskning och utveckling har verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. För mer information besök gärna vår hemsida www.michelin.com eller www.michelin.se