Kallelse till extra bolagsstämma i Micro Holding AB

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 november 2007 kl. 14.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i Helsingborg

Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast torsdagen den 1 november 2007, dels anmäla sitt deltagande i extra bolagsstämman enligt nedan.
Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 1 november 2007.

Anmälan
Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma skall ha kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 5 november kl. 16.00 och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax 042-20 33 11 eller per e-mail: InvestorRelations@micro.se.
Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, registrerat aktieinnehav, samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, som fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.
Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om riktad nyemission
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier mot vederlag av kontanter, mot apport eller kvittning.
10. Val av styrelse
11. Beslut om arvode till styrelsen
12. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och VPC.
13. Stämman avslutas
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till ändring av §§ 5 och 6 i bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra §§ 5 och 6. Nedan finns nuvarande och föreslagen §§ 5 och 6 i bolagsordningen.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Nuvarande lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 200.000.000.
Föreslagen lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.500.000 kronor och högst 50.000.000 kronor.
§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 125.000.000 högst 500.000.000.

Beslut om riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av högst 50.000.000 aktier till en kurs om 0,40 kronor, vilket motsvarar 20 miljoner kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, rätt att teckna skall tillkomma Mohammed Al Amoudi med rätt och skyldighet för tecknaren att betala de nya aktierna kontant. Teckning av de nya aktierna skall ske på teckningslista omedelbart efter bolagsstämman. Tilldelning och betalning skall ske vid tecknandet. Överkursen för de nya aktierna skall tillföras bolagets överkursfond. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med räkenskapsåret 2007. Efter nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka till högst 21.597.618:20 kr och antalet aktier kommer att öka till högst 215.976.182. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är föranledd av att bolaget är i behov av kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt samt för genomförande av eventuellt företagsförvärv.

Aktieägare representerande 59,1 procent av rösterna har meddelat att de avser stödja styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande att genomföra en riktad nyemission (punkt 9)

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 250.000.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 25.000.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot vederlag av kontanter, mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för genomförande av företagsförvärv.

Aktieägare representerande 59,1 procent av rösterna har meddelat att de avser stödja styrelsens förslag.

Val av styrelse (punkt 10)

Förslag till styrelse för perioden till och med utgången av årsstämma 2008 kommer att offentliggöras senast onsdagen den 24 oktober.
Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 24 oktober 2007 på bolagets huvudkontor med adress Regementsvägen 1 i Helsingborg och på bolagets hemsida www.microholding.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post.

Helsingborg i oktober 2007
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Micro Holding AB (publ) tidigare Powerit PS AB (publ) förvärvade detaljhandelskedjan Micro AB den 13 december 2005. Samtidigt ändrade företaget sin bolagsordning och övergick till att driva detaljhandelsverksamhet inom främst bilreservdelar och biltillbehör. Före den 13 december 2005 bestod verksamheten av utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom energieffektivisering och pressmeddelande före denna datum redogör således för denna verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar