Kallelse till extra bolagsstämma i Micro Holding AB (publ)

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 juli 2009 klockan 13.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41, Helsingborg.

Rätt att delta Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 juli 2009 och anmält sig enligt nedan. En aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 10 juli 2009. Aktieägaren måste i god tid dessförinnan underrätta förvaltaren om sitt önskemål om omregistrering. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den 13 juli 2009 klockan 16.00 och skickas per brev till Micro Holding AB (publ), Investor Relations, Rönnowsgatan 8, 252 25 Helsingborg eller per e-post till investorrelations@microholding.se. I anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon samt registrerat aktieinnehav. Fullmakt och andra behörighetshandlingar bör i förekommande fall biläggas anmälan. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring 8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden och aktiekapitalet 9. Prövning av om bolaget skall gå i likvidation 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 11. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av företagsförvärv 12. Avslutning Bolagsordningsändring (punkt 7) Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 5 skall sänkas till lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor. Förslaget syftar till att möjliggöra den aktiekapitalminskning som föreslås under punkt 8. Minskning av reservfonden och aktiekapitalet (punkt 8) Styrelsen föreslår att reservfonden minskas med 36.745.405,34 kronor för täckning av förlust och att aktiekapitalet minskas med 19.437.856,38 kronor för täckning av förlust utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 0,01 kronor. Prövning av om bolaget skall gå i likvidation (punkt 9) Styrelsen har upprättat och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, som utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, hänskjutit frågan om bolaget skall gå i likvidation till bolagsstämman. Styrelsens uppfattning är för närvarande att bolaget inte skall gå i likvidation utan att en ordnad avveckling av bolaget i stället bör inledas under styrelsens ledning. Styrelsen kan dock komma att ompröva sin ståndpunkt. Alternativet är att besluta att upplösa bolaget genom likvidation. För det fall bolagsstämman skulle besluta att bolaget skall gå i likvidation, föreslår styrelsen att beslutet om likvidation skall gälla med omedelbar verkan. Styrelsen uppskattar att skifte i så fall tidigast kan ske hösten 2009. Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10) Jeffrey Cook utträder ur styrelsen på egen begäran. Det föreslås mot bakgrund av bolagets situation att styrelsen skall reduceras till att bestå av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter. Godkännande av företagsförvärv (punkt 11) Styrelsen avser att försöka träffa avtal om ett företagsförvärv med betalning i form av nya aktier genom en större apportemission med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2009. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att styrelsen beslutar om ett sådant förvärv. Dokumentation Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.microholding.se senast två veckor före stämman. Helsingborg i juni 2009 Styrelsen för Micro Holding AB (publ)

Om oss

Micro Holding AB (publ) tidigare Powerit PS AB (publ) förvärvade detaljhandelskedjan Micro AB den 13 december 2005. Samtidigt ändrade företaget sin bolagsordning och övergick till att driva detaljhandelsverksamhet inom främst bilreservdelar och biltillbehör. Före den 13 december 2005 bestod verksamheten av utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom energieffektivisering och pressmeddelande före denna datum redogör således för denna verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar