Beslut vid Wilh. Sonessons extra bolagsstämma

Beslut vid Wilh. Sonessons extra bolagsstämma · Nya styrelseledamöter · Flyttning av styrelsens säte till Lund · Ändring av bolagsordningens beskrivning av verksamheten · Bemyndigande av styrelsen att förvärva 2,5 miljoner egna aktier, motsvarande 9,4% av utestående aktier Vid extra bolagsstämma i Wilh. Sonesson AB (publ) den 8 oktober 2001 har följande beslut fattats. Nya styrelseledamöter Jörgen Johnsson, Conny Karlsson och Erik Gabrielson valdes in som styrelseledamöter. Kurt J Johansson och Fredrik Lindgren utträder ur styrelsen på egen begäran. Justering av styrelsens arvode Styrelsearvode skall utgå med 450 000 kronor för tiden från förra ordinarie bolagsstämma till nästa ordinarie bolagsstämma att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ändringar i bolagsordningen Ökning av aktiekapitalets gränser Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 SEK och högst 400 000 000 SEK. Ny verksamhetsbeskrivning Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag utveckla och marknadsföra hälsoprodukter, innefattande läkemedel och biotekniska produkter, naturläkemedel och kosttillskott, egenvårdsprodukter, hälsolivsmedel samt relaterade produkter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Ändring av styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun. Nya kallelseregler för bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri eller annan rikstäckande dagstidning. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta högst 2,5 miljoner egna aktier Förvärv och överlåtelse får ske av högst 2.500.000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Förvärv får ske genom erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på Stockholmsbörsen. Vid förvärv genom erbjudande till samtliga aktieägare skall förvärv ske till lägst ett pris som motsvarar den genomsnittliga betalkursen på Stockholmsbörsen för respektive aktieslag under en period om tio börsdagar före den dag erbjudandet offentliggörs, och högst ett pris som motsvarar denna genomsnittliga betalkurs med ett tillägg om 30 %. Vid förvärv på Stockholmsbörsen skall förvärv ske till ett pris per aktie som, oavsett aktieslag, ligger inom det vid förvärvstillfället på Stockholmbörsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med företagsförvärv eller i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Överlåtelse på Stockholmsbörsen skall få ske till lägst ett pris per aktie inom det vid överlåtelsetillfället på Stockholmbörsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt skall få ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Bemyndigandet får utnyttjas intill nästa ordinarie bolagsstämma. Bolaget har inget befintligt innehav av egna aktier. Malmö den 8 oktober 2001 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett kraftigt växande behov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, functional food och livsmedel med hälsoprofil, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00100/bit0001.pdf

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar