Bokslutskommuniké för Midsona

OKTOBER-DECEMBER 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FJÄRDE KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 Mkr (258), en minskning med 14 %. Justerat för valutaomräkningseffekter och strukturförändringar ökade nettoomsättningen med 8 %.
 • Bruttomarginalen förbättrades till 46 % (35).
 • Rörelseresultatet förbättrades till 17 Mkr (10).
 • Resultat före skatt förbättrades till 13 Mkr (5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till 1,45 kr (0,19).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 36 Mkr (27).
 • Dalblads Nutrition AB, en välkänd aktör inom sportkosttillskott, förvärvades den 28 december.

JANUARI-DECEMBER 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (HELÅR)

 • Nettoomsättningen uppgick till 869 Mkr (1 030), en minskning med 16 %. Justerat för valutaomräkningseffekter och strukturförändringar ökade nettoomsättningen med 3 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 47 Mkr (51).
 • Resultat före skatt uppgick 31 Mkr (32).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till 2,20 kr (1,33).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 49 Mkr (31).
 • Utdelning för 2012 föreslås till 0,50 kr per aktie (0,00).

Koncernchefens kommentarer

Under 2012 genomförde Midsona ett antal strukturella affärer med syfte att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga varumärken inom hälsa och välbefinnande. Under andra kvartalet förvärvades Nordsveen AS som framgångsrikt integrerats i vår norska verksamhet. I slutet av året förvärvades Dalblads Nutrition AB, en välkänd aktör i det expansiva segmentet för sport nutrition-produkter. I mitten av året avyttrades rörelsegrenen Supply.

Avyttringen av rörelsegrenen Supply avslutar Midsonas renodlingsfas. Alla producerande enheter såväl som vår grossistverksamhet har avyttrats. Varumärkesportföljen har fokuserats mot starka varumärken inom hälsa och välbefinnande. Kostnadsbesparingar har genomförts enligt plan. Nettoskulden har väsentligen reducerats. Dessa åtgärder i kombination med genomförda förvärv har stärkt koncernens finansiella ställning och underliggande lönsamhet. Tack vare den positiva utvecklingen föreslår Midsonas styrelse att återuppta utdelning till ägarna, med 0,50 kr per aktie för A- såväl som B-serien.

Arbetet med att utveckla varumärkesportföljen har fortsatt. Varumärket Naturdiet etablerades i Norge och visade också fortsatt stark tillväxt i Finland. I Sverige vek marknaden för viktkontrollprodukter vilket resulterade i minskade volymer även för Naturdiet. Friggs hade en positiv utveckling. Bland annat fick nya format för riskakor ett positivt konsumentmottagande. Mygga satte nytt försäljningsrekord, huvudsakligen drivet av bättre så kallade listningar. Vitalas, koncernens varumärke inom direktförsäljning, hade en stabil försäljning. Koncernens större representerade varumärken hade överlag en god tillväxt.

Koncernens nettoomsättning minskade med 16 % till 869 Mkr som en effekt av genomförda avyttringar. Justerat för valutaomräkningseffekter och strukturförändringar ökade nettoomsättningen med 3 %. Bruttomarginalen ökade från 36 % till 45 %. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter blev 47 Mkr (51) och periodens resultat för kvarvarande verksamheter blev 50 Mkr (30). Efter ett svagare första halvår med ett antal kostnader av engångkaraktär började effekterna av genomförda stukturåtgärder synas under andra halvåret. De två senaste kvartalen har det långsiktiga målet om en EBITDA-marginal på 8 % överträffats. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet blev 17 Mkr (10). I fjärde kvartalet har vi också en positiv skatteffekt relaterad till sänkning av bolagsskatt i Sverige samt omvärdering av underskottsavdrag med hänsyn till koncernens framtidsförutsättningar. Kvartalets resultat blev 33 Mkr (4).

Under 2013 kommer vi framförallt att fokusera på att skapa lönsam tillväxt för våra prioriterade varumärken. Vi ökar innovationstakten och startar året med viktiga nylanseringar för bland annat Naturdiet, Friggs, Miwana och Tri Tolonen. En viktig prioritet blir också att vidareutveckla Dalblads. Vi ser goda möjligheter att förstärka vår marknadsposition och därmed närma oss uppfyllandet av vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller

CFO Lennart Svensson, +46 (0) 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2011. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Dalblads och Naturdiet. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.