Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 maj kl. 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering och förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2012, dels senast den 27 april 2012 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2012 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midsona.com, via vår hemsida www.midsona.com eller per telefon 040-601 82 03 eller 040-601 82 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.midsona.com samt per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Som bekräftelse på anmälan kommer Midsona att skicka inträdeskort som ska uppvisas vid registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om principer för utseende av valberedning
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Beslut om ändring av bolagsordning
 20. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen, som har bestått av Stefan Marchesan (Midelfart Holding AS), ordförande, Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Peter Wahlberg (Peter Wahlberg med bolag), föreslår årsstämman besluta

att välja Åke Modig till stämmoordförande,

att välja sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordförande, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet,

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Tina Andersson, Lennart Bohlin, Celina Midelfart, Åke Modig, Ralph Mühlrad och Johan Wester samt att nyval sker av Ola Erici,

att Åke Modig omväljs till styrelseordförande,

att KPMG AB omväljs till revisor (KPMG har upplyst att Alf Svensson fortsätter vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag),

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren. Om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens sammansättning ändras. Om någon ledamot i valberedningen avgår innan dess arbete är fullföljt ska valberedningen se till att ny ledamot utses med tillämpning av dessa principer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå. Valberedningen ska inför årsstämman 2013 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning ska utses. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Ola Erici, civilekonom, född 1960, är verksam som industriell rådgivare. Han var tidigare CEO i Ferrosan och i Skånemejerier, har haft positioner inom Tetra Laval och Gambro samt är styrelseledamot i Svenska Generationsskiften AB. Han innehar inga aktier i Midsona AB.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50% av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30% av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att § 7 i bolagsordningen får följande lydelse.

”Bolaget ska ha en till två revisorer, med eller utan suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant får endast auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag utses.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningen ändras så att § 6 i bolagsordningen får följande lydelse.

”Styrelsen ska bestå av tre till nio stämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.”

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 744 790, varav 379 932 A-aktier och 22 364 858 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 164 178. Midsona innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2011 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, april 2012

Midsona AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2011. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar