Kommuniké från Midsonas årsstämma den 26 april 2013

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 2 maj, vilket innebär att utdelning förväntas skickas från Euroclear Sweden AB omkring den 7 maj.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Tina Andersson, Lennart Bohlin, Ola Erici, Celina Midelfart, Åke Modig, Ralph Mühlrad och Johan Wester. Till styrelseordförande valdes Åke Modig. Det beslöts att arvode skall utgå med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordföranden, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Revisor

Till revisionsbolag omvaldes KPMG AB med Alf Svensson som huvudansvarig revisor.

Övriga beslut

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl 16.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 869 Mkr år 2012. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.