Slutligt resultat i Midsonas nyemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Midsona AB (publ) (”Midsona”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att 175 162 aktier av serie A, motsvarande cirka 97,3 procent av de erbjudna aktierna av serie A, samt att 13 975 085 aktier av serie B, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna av serie B, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 4 795 aktier av serie A och 60 451 aktier av serie B har tilldelats utan stöd av teckningsrätter. Genom nyemissionen tillförs Midsona cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom utskick av avräkningsnota vilket beräknas ske omkring den 12 oktober 2016. Sista dag för betalning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter infaller den 17 oktober 2016. Meddelande om tilldelning utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom nyemissionen tillförs Midsona cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar Midsonas aktiekapital från 142 154 935 kronor till 213 232 400 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 179 957 aktier av serie A samt 14 035 536 aktier av serie B, till totalt 539 872 aktier av serie A och 42 106 608 aktier av serie B.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel den 14 oktober 2016. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) var den 10 oktober 2016.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 19 oktober 2016 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 21 oktober 2016.

Rådgivare

Danske Bank är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med företrädesemissionen.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Välkända och prioriterade varumärken inkluderar Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte omkring 1 420 miljoner kronor med en EBITDA på cirka 104 miljoner kronor (före engångsposter), beräknat för sista tolvmånadersperioden fram till och med den 30 juni 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. För ytterligare information, se www.midsona.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Midsona:

Peter Åsberg                        Lennart Svensson

Koncernchef                         CFO

Tel: +46 730 26 16 32         Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 08:45.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona offentliggjorde den 12 september 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som Midsona har offentliggjort på dess webbplats.

Taggar:

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.