Wilh. Sonesson genomför företrädesemission 1:3 till teckningskurs 16 SEK per aktie

(Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australian)

Styrelsens beslut Styrelsen för Wilh. Sonesson AB (publ) har fastställt villkoren för bolagets nyemission, som aviserades den 22 november 2004 i samband med Wilh. Sonessons förvärv av Friggs AB. Styrelsens emissionsbeslut, som är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 22 december 2004, innebär att bolagets aktieägare äger teckna en ny aktie för varje tretal gamla aktier. Aktier av serie A och serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Emissionskursen är 16 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst cirka 131 MSEK, före emissionskostnader. Bakgrund och Motiv Motivet till nyemissionen är finansiering av förvärvet av Friggs AB och att stärka bolagets finanser. Bo Håkansson med bolag med 25,6 procent av aktiekapitalet och 30,9 procent av rösterna och Stena Adactum AB med 22,6 procent av aktiekapitalet och 26,0 procent av rösterna i Wilh. Sonesson AB, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive andelar i bolaget. Bolaget har slutit avtal med Stena Adactum AB om en nyemissionsgaranti som innebär att Stena Adactum AB tecknar de aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt. Stena Adactum AB har från Aktiemarknadsnämnden erhållit förhandsbesked om undantag från den så kallade budplikten. Stena erhåller ett garantiarvode motsvarande 3 % på den del av nyemissionslikviden som Stena inte redan åtagit sig att teckna för. Preliminär tidplanen för nyemissionen har fastställts enligt följande: 22 december 2004 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission 29 december 2004 Första dag aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen 3 januari 2005 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Wilh. Sonesson ABs aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen 5 januari 2005 Prospekt och anmälningssedel skickas till direktregistrerade aktieägare (preliminärt) 7-18 januari 2005 Handel med teckningsrätter 7-21 januari 2005 Teckningstid, aktieteckning skall ske under två veckor från avstämningsdagen med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningstiden Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Wilh. Sonesson AB i samband med emissionen. Lund den 2 december 2004-12-02 Wilh. Sonesson AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: +46 705 616 177

Om oss

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra största egna varumärken är Urtekram, Kung Markatta, Friggs, Davert och Dalblads. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar