Dela

Kontakt

 • Miljö- och energidepartmentet
  Malmtorgsgatan 3 103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  http://regeringen.se/miljo
 • Inger Yalcin

  Pressassistent


  08-405 52 76
  070-548 77 20
 • Citat

  Genom att se till de nyttor man får ut inom till exempel sjukvårds- och säkerhetsområdet blir många klimatåtgärder i själva verket samhällsekonomiskt lönsamma även när klimateffekterna räknas bort.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Forskningen visar att elcyklar är ett substitut för bilar. Alla måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna ta sig runt.
  Miljöminister Karolina Skog
  För att nå klimatmålen kommer det att krävas stora insatser framöver, och då är det extra viktigt att positiva trender lyfts fram som ett kvitto på att styrmedel och företagens innovationer faktiskt gör skillnad.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken.
  klimatminister Isabella Lövin
  Svenska staten har ambitiösa klimatmål på transportområdet men ändå är Sverige det land i Europa som kör de kortaste godstågen. Redan idag finns det möjlighet att växla upp det svenska transportarbetet på järnväg med 25 procent.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Jag har ett stort personligt engagemang för att barn och unga ska få lära sig mer om haven. Jag kom i kontakt med idén om ett marinpedagogiskt center i Malmö under min tid som kommunalråd och därför är det fantastiskt roligt att nu få vara delaktig när idén blir verklighet
  Karolina Skog, miljöminister
  Vår målsättning är att införa ett nationellt förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Det är ett viktigt steg på väg mot en giftfri vardag
  Karolina Skog, miljöminister
  Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen
  Karolina Skog, miljöminister
  Politikerna har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Industrin ges nu möjlighet att visa hur de ska nå dit. Fokus i de färdplaner som nu utvecklas ligger på hur detta kan göras på ett sätt som stärker deras konkurrenskraft.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Det finns ett stort intresse för fossilfritt inom svenskt lantbruk. Det här bör politikerna ta vara på och underlätta för de lantbrukare som vill gå över till 100 procent förnybart redan idag
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Alla länder behöver aktivt visa hur de tar ansvar för klimatfrågan. Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar. Klimatet kan inte vänta. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn
  Isabella Lövin, klimatminister
  Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Plast i haven är ett allvarligt globalt miljöproblem. Vi måste arbeta förebyggande och hindra att plast hamnar i haven. Mikroplaster i kosmetiska produkter är helt onödiga och det finns alternativ.
  Karolina Skog, miljöminister
  Haven är mänsklighetens livsnerv men de håller på att förvandlas till soptippar. Vi har ett gemensamt ansvar att agera, och det nu. Vi måste vända utvecklingen när det gäller plastavfall, skydda den biologiska mångfalden och bevara havens renhet och rikedom. Det är en investering i vår egen överlevnad
  Karolina Skog, miljöminister
  Miljömålen ska nås och det är en gemensam uppgift för hela regeringen. Genomförande av nödvändiga insatser måste fortsatt integreras i de politikområden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna på miljöproblemen finns.
  Karolina Skog, miljöminister
  Marin nedskräpning är en högt prioriterad fråga i vårt nationella arbete och i det regionala samarbetet. Marin nedskräpning kommer också vara ett viktigt tema vid FN:s havskonferens i juni med Sverige och Fiji som ordförande.
  Karolina Skog, miljöminister
  Det finns ett stort engagemang hos jordbrukare i klimatfrågan som ofta inte kommer fram i debatten. Med satsningen på fossilfria traktorer visar LRF Östergötland vägen och vi hoppas att flera regionförbund följer efter.
  Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
  Klimatförändringarna är en global fråga. Sverige ger genom internationella insatser ett viktigt bidrag till utsläppsminskningar i andra länder. Det har gett oss utsläppskrediter som vi nu tar bort - istället ska vi nå vårt nationella mål med åtgärder på hemmaplan
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Det är imponerande att se hur aktörer från så många olika sektorer i Östergötland är engagerade i klimatfrågan. Kommuner, universitet, jordbrukare, näringsliv och även stiftet gör stora insatser för att sänka utsläppen av växthusgaser.
  Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  Nu gör vi det lättare för kunder att göra aktiva val. Många kunder har fått betala ett stort överpris. Det gäller kunder med anvisningsavtal som nu får tydligare information för att kunna göra aktiva val och därmed minska sina kostnader för elen.
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna
  Karolina Skog, miljöminister
  – I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Tivedens nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid, säger miljöminister Karolina Skog.
  Karolina Skog, miljöminister
  I våra nationalparker finns Sveriges mest värdefulla och sevärda natur. Parkerna är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Förslaget att utvidga Björnlandets nationalpark är en del i regeringens satsning på skydd av värdefull natur. Det är också ett resultat av stort lokalt och regionalt engagemang under lång tid
  Karolina Skog, miljöminister
  Sverige måste fortsätta att ha hög kompetens inom kärnsäkerhet och strålskydd. Det är viktigt för att bibehålla och utveckla den höga säkerheten.
  Karolina Skog, miljöminister
  Jag är stolt över att ha blivit utsedd till ordförande för IEA under 2017. Det är ett viktigt och hedersamt uppdrag. Genom olika satsningar har regeringen ökat sitt internationella engagemang på energiområdet under de senaste åren. IEA är en central plattform för att nå ut med våra prioriteringar och visa handlingskraft för energiomställningen både nationellt och globalt
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  Omställningen pågår runt om i hela Sverige. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner ser till att det händer med stöd av regeringens Klimatkliv
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Situationen för vår biologiska mångfald och våra ekosystem är mycket allvarlig. Vi måste minska vårt fotavtryck, annars riskerar livsviktiga funktioner som rent vatten och pollinering att gå förlorade
  Karolina Skog, miljöminister
  Genom lagförslaget om funktionskrav på elmätare tar regeringen nu ytterligare ett steg för att stärka konsumentens möjligheter att vara aktiva på elmarknaden och påverka sin användning av el
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  Den nordiska elmarknaden anses av många vara den främsta i världen, men jag ser stora utvecklingsmöjligheter. Norden står inför stora utmaningar de kommande åren och vi kan inte leva på gamla meriter. Jag vill ha en mer offensiv politik för att vi ska få en nordisk elmarknad 2.0
  Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
  Jag åker från Marrakech stärkt i min övertygelse om att Parisavtalet inte går att stoppa. Budskapet är tydligt från världsledare och näringsliv. Det är lönsamt att vara klimatsmart, den som inte hoppar på tåget står kvar som förlorare
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Våra hav fylls med plastskräp. Om vi inte gör något riskerar det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Trots förbud slängs idag mängder med skräp på våra gator och i naturen. Plastbärkassar är ett särskilt stort problem och därför behöver vi agera
  Karolina Skog, miljöminister
  Vi har ingen tid att förlora. Nu gäller det att samla alla goda krafter och använda den globala drivkraft som finns för att Parisavtalet ska genomföras. Sverige och EU har efter det amerikanska valet ett ökat ansvar för att driva på arbetet
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Kraftfulla insatser i städer och på regional nivå är avgörande för att nå målet om max 1,5 graders temperaturökning. Hållbara städer, transporter och bostäder är nycklar till att lyckas både i vårt klimat- och miljöarbete och med att skapa livskvalitet för människor
  Karolina Skog, miljöminister
  Den snabba ratifikationen av avtalet visar att världens länder insett behovet av att lösa klimatfrågan. Nu ska vi använda denna drivkraft för att driva på för ett snabbt och ambitiöst genomförande av avtalet
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Vid första partsmötet under Parisavtalet träffas vi nu som länder med gemensamma långsiktiga mål. Jag strävar efter att säkra en gemensam hög ambitionsnivå i det fortsatta arbetet och att vi utformar ett robust regelverk för Parisavtalet
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Klimatavtalet från Paris kommer att träda i kraft i rekordfart. Det känns väldigt bra att ha i bagaget nu i Marrakech. Jag ser fram mot att få träffa mina ministerkollegor och diskutera hur vi nu kan fortsätta processen med att genomföra klimatavtalet
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Sverige har fått gehör för flera av de frågor vi drivit i EU-kretsen inför partsmötet i december, däribland hur man kan bättre kan värdesätta de nyttor som naturen ger oss.
  Karolina Skog, miljöminister
  Sverige är redo att ta vårt ansvar för de utsläppsminskningar som krävs för att uppnå klimatavtalet från Paris. Dock behöver alla medlemsländer bidra genom att ta på sig ambitiösa mål för klimatarbetet.
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  Nu åtar sig Sverige formellt att genomföra Parisavtalet. Avtalet träder i kraft långt tidigare än de flesta kunnat hoppas på och jag ser fram emot att delta i det första partsmötet i Marrakech i november. Nästa steg är att leverera på målen vi satt upp
  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
  För att vi ska kunna nå målen i klimatavtalet från Paris så behöver vi lägga allt mer fokus på hur vi använder energi på effektivaste sätt. Och detta behövs över hela världen. Sverige har stor kunskap och erfarenhet inom energieffektivisering, och detta är något som nu efterfrågas
  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp