Bättre kontroll av transporter av farligt avfall

Regeringen lämnar idag en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder för att förbättra tillsynen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall.

- Avfall kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och miljön. Det är därför nödvändigt och viktigt att kontrollen av transporter av farligt avfall fungerar, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Riksdagen lämnade under våren 2015 över Riksrevisionens rapport ”Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?” till regeringen. I samband med detta efterfrågades en skrivelse från regeringen senast den 19 november 2015.

I skrivelsen till riksdagen bemöter regeringen Riksrevisionens rekommendationer med en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen över gränsöverskridande avfallstransporter. Bland annat koncentrerar regeringen tillsynsansvaret på fem länsstyrelser, ger ett uppdrag om bättre tillgänglighet av länsstyrelsernas expertkompetens samt ger ett uppdrag om kartläggning av illegala avfallstransporter.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.