Biogasproducenter ska få enklare tillgång till naturgasnätet

Regeringen föreslår i en proposition att naturgaslagen ändras för att underlätta inmatningen av biogas i ett naturgasnät. Det ska ge ökad insyn och öppenhet kring de tekniska krav som ställs vid inmatning av gas.

Propositionen innebär att en innehavare av naturgasledning blir skyldig att på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om sådana villkor för anslutningen som gäller gasens kvalitet, lukt och tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren.

– Våra förslag skapar förutsättningar för att svenska biogasproducenter ska få tillgång till naturgasnätet på likvärdiga, objektiva och icke-diskriminerande villkor. Bättre distribution av biogas är nödvändigt för att underlätta övergången till ett fossilfritt samhälle, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. 

I propositionen redovisas också regeringens bedömning att det i nuläget saknas tillräckliga skäl att införa en särskild skyldighet att ansluta produktionsanläggningar och att införa regler om ansvaret för gasens kvalitet.

Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R2016:06), ligger till grund för regeringens förslag och bedömningar av ändringarna i naturgaslagen (2005:403). Propositionen överlämnas nu till riksdagen.

Riksdagen.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: