Förbättrad beredskap för klimatets förändring

Regeringen vidtar flera viktiga åtgärder som en del i arbetet med klimatanpassningsstrategin. Bland annat inrättar regeringen ett nationellt expertråd vid SMHI, beslutar en förordning som reglerar myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning och utfärdar lagändringar som förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna.

Regeringen anser att ett expertråd med ett samlat och tvärsektoriellt perspektiv kan bidra till en kontinuerligt uppdaterad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna. Därför har regeringen beslutat om att inrätta ett natio­nellt expertråd vid SMHI. Rådets uppgift blir främst att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ska också ta fram underlag till rege­ring­en för inriktningen av det nationella arbetet för klimatanpassning. Rådets ledamöter kommer att utses av regeringen vid ett senare tillfälle.

− Det har funnits kritik mot att Sverige har saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Nu åtgärdar vi det samtidigt som vi inrättar ett expertråd, förtydligar mandatet för myndig­heterna och förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna, säger miljöminister Karolina Skog.

För att tydliggöra ansvaret och för att arbetet med klimatanpassning ska ske på ett strukturerat sätt har regeringen även beslutat om en förordning om myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning. Förordningen ställer krav på att myndigheterna inom ramen för sina uppdrag ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019 och omfattar 32 nationella myndigheter och länsstyrelserna.

Regeringen har också beslutat om en ändring i plan- och byggförordningen och utfärdat ändringar i plan- och bygg­lagen. Lagändringarna för­stär­ker klimatanpassningsarbetet i kommunerna genom att det ställs krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för ska­dor på den byggda miljön som kan följa av klimatrelaterade ras, skred, ero­sion och översvämningar. Kommunerna ska också ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Lagändringarna bidrar också till god dagvatten­hante­ring genom att kommuner ges möjlighet att kontrollera att detaljplane­be­stämmelser om markens genomsläpplighet följs. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.