Gotland blir pilotområde för Sveriges framtida energisystem

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att arbeta för att Gotland går före i omställningen till ett hållbart energisystem. På så sätt ska Gotland visa vägen för hur hela Sveriges energisystem kan ställa om.

För att klara energiomställningen har regeringen har föreslagit att energipolitikens övergripande mål är försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Omställningen kommer att kräva nya tekniska lösningar och affärsmodeller samt ett regelverk som kan anpassas för den snabba teknikutveckling som behövs. Därför får Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att, i samverkan med relevanta aktörer, ta fram en färdplan för hur Gotland kan ställa om till ett hållbart energisystem och att arbeta för en regional arena för pilotprojekt där teknik, affärsmodeller och regelverk prövas.

– Gotland har mycket goda förutsättningar för ett hållbart och försörjningssäkert energisystem. Den arena som ska bli till där kommer att ha ett stort värde för den omställning som hela landets energisystem behöver göra för att vi ska nå våra energi- och klimatmål, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Ett regionalt helhetsgrepp gör det även möjligt för olika sektorer och samhällsaktörer, så som offentlig sektor, näringsliv och enskilda medborgare, att samspela och samverka i omställningsarbetet. Energimyndigheten ska även samordna arbetet i genomförandet av färdplanen för omställningen av Gotland.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund: I juni 2017 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att fram en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett smart och förnybart energisystem i Sverige.
Twittra det här