Ibrahim Baylan deltar i rådsmöte om EU:s energipolitik

EU:s energiministrar träffas i Luxemburg den 11 juni för ett möte i rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE). Ministrarna väntas ta ställning till hur samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna för el- och naturgasmarknaderna ska fungera och organiseras.

Byrån för nationella energitillsynsmyndigheter ACER har en samordnande funktion när regler för den europeiska marknaden för energi ska harmoniseras. Byrån bildades 2009 och behöver anpassas till EU:s nuvarande energipolitik.

− ACER fyller en viktig funktion för att fortsatt utveckla den inre marknaden för energi. Med ett framåtblickande perspektiv behövs en uppdatering av det regelverk som styr byråns arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

ACER meddelar åsikter och rekommendationer i frågor av betydelse för EU:s energimarknad. Organisationen fattar i vissa fall också beslut i gränsöverskridande frågor där nationella tillsynsmyndigheter inte kommer överens.

Ordförandeskapet kommer även vid mötet att ge en statusuppdatering vad gäller pågående förhandlingar av reviderade direktiv för energieffektivisering och förnybar energi, liksom för den nya styrningsförordningen för Energiunionen.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.