Ibrahim Baylan i Bryssel för att besluta om hur Energiunionens mål ska omsättas i praktiken

EU:s energiministrar träffas i Bryssel den 26 november för att enas om hur man ska styra den Europeiska Energiunionen. Ministrarna ska också debattera EU kommissionens förslag till en ny energimarknadsdesign och förbättrade villkor för energikonsumenter.

De viktigaste delarna i styrningen av Energiunionen är bland annat nationella klimat- och energiplaner, dialog mellan medlemsländerna och att de gemensamt satta målen följs upp löpande.

- Att vi blir överrens om styrningen är ett viktigt första steg i att omsätta Energiunionens mål i praktiken. Jag ser också att det sänder en viktig signal inför COP21 om att EU går framåt gemensamt och är redo att genomföra sina åtaganden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Ministrarna ska också debattera kommissionens initiativ till en ny energimarknadsdesign. Ett skäl till att kommissionen föreslår en reform är att andelen förnybar elproduktion kraftigt har ökat och att energimarknaderna behöver reformeras för att kunna ta tillvara potentialen hos förnybar energi. Man vill även förbättra möjligheterna för konsumenter att styra när, hur och i vilken utsträckning man använder el, till fördel för både klimatet och försörjningstryggheten.

- Ur nordisk synvinkel kan jag konstatera att vi redan hunnit långt. Vi har redan genomfört många av de åtgärder som kommissionen pekar på. Det handlar om allt från ett framgångsrikt nordiskt samarbete inom elmarknaden i stort till tillgång till smarta elmätare, relevant information och valmöjligheter för konsumenter, kommenterar energiminister Ibrahim Baylan.

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Energiunionen: Inom EU pågår arbetet med Energiunionen som är kommissionens handlingsplan för EU:s energipolitik till 2030. EU-kommissionens ambition är att EU ska vara världsledande inom förnybart.
Twittra det här