Ibrahim Baylan leder internationellt energiministermöte i Paris

Den 7–8 november är samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan ordförande för det internationella ministermötet inom Internationella energibyrån IEA (International Energy Agency).

Ministrar från IEA:s 29 medlemsländer, partnerländer – såsom Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Marocko och Mexiko – och företrädare från världens största energiföretag samlas i Paris. Ministermötet hålls vartannat år för att ge vägledning för IEA:s kommande arbete och rubriken för årets möte är ”Bolstering Energy Security for Sustainable Global Growth”.

Som ordförande har Ibrahim Baylan ett viktigt uppdrag att driva och sammanföra medlemmarnas intressen. Ordförandeskapet ger också möjligheter att föra fram särskilda svenska prioriteringar. En sådan prioritering är ett tätare samarbete mellan det offentliga och näringslivet, inom exempelvis investeringar i energisektorn och digitaliseringens möjligheter för ökad effektivitet och en smartare energiförsörjning.

– Den energiomställning vi nu är mitt inne i skapar ekonomisk tillväxt och nya jobb samtidigt som den är bra för klimatet och miljön. Vi behöver samarbeta mer på internationell nivå, framförallt med stora tillväxtekonomier som Kina, Indien och Indonesien, för att skynda på arbetet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I samband med ministermötet arrangerar Sverige sidoeventet Women in Clean Energy. Eventet hålls för att skapa medvetenhet hos beslutsfattare i offentlig sektor och i näringslivet om behovet och nyttan av att främja kvinnors ledarskap och delaktighet i energiomställningen. Sidoeventet ska förhoppningsvis leda till att fler aktörer att gå från ord till handling för att skapa jämställdhet i energisektorn.

– För att klara de stora samhällsutmaningarna, som till exempel energitillgång och klimathot, så behöver allas kompetens användas. Vi kan inte nöja oss med mindre än att män och kvinnor likställt ska bidra till omställningen, säger Ibrahim Baylan.

För mer information, kontakta:

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energiminister
Ibrahim Baylan
072-545 70 79

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Om International Energy Agency (IEA): International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen.
Twittra det här