Klartecken för utbyggnad av Ostlänken

Regeringen beslutade i dag att tillåta utbyggnaden av en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Järna och Linköping i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län.

Trafikverket har fått tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken av regeringen för projektet Ostlänken. Det innebär att myndigheten kan bygga den 15 mil långa dubbelspåriga järnvägen för höghastighetståg mellan Järna och Linköping. Sträckan kommer att gå genom Södertälje, Trosa, Nyköpings, Norrköpings och Linköpings kommuner. Syftet med Ostlänken är att skapa kapacitet för betydligt fler tåg och kortare restid mellan Östergötland och Mälardalen.

− Regeringen har en mycket hög ambition i klimatpolitiken. Dagens beslut om Ostlänken är ett viktigt steg i satsningen på ett modernt och hållbart transportsystem. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger miljöminister Karolina Skog.

Ostlänken är ett omfattande och komplext projekt som berör många olika intressen, vilket också tydligt framgått av remissvaren. Regeringens beslut innehåller därför flera villkor som Trafikverket behöver följa i den fortsatta processen. Remissinstanserna har uttryckt stor enighet om att Trafikverkets förordade korridor för huvudbanan är den bästa. Korridorsträckningen innebär att Ostlänken på stora delar kommer att kunna byggas ut i nära anslutning till befintlig E4.

− Dagens besked är både efterlängtat och betydelsefullt för de kommuner och regioner som berörs av utbyggnaden. Ostlänken kommer stärka kommunikationerna i regionen och knyta Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare varandra. Det kommer ge nya och förbättrade förutsättningar för arbetspendling, säger Karolina Skog.

Planen är att Ostlänken även ska bli den första delen i ett framtida höghastighetsnät för tåg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Enligt Trafikverket beräknas Ostlänken kunna tas i drift någon gång mellan år 2033 och 2035.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.