Miljömålsrådet får förlängt uppdrag och ny ordförande

Miljömålsrådet är en plattform för de myndigheter som är strategiskt viktiga för att miljömålen ska kunna nås. Nu förlänger regeringen Miljömålsrådets uppdrag till 2022, utser landshövdingen i Uppsala län till ny ordförande och Upphandlingsmyndighetens generaldirektör som ny ledamot.

Miljömålsrådet inrättades av regeringen 2014. Rådet ska verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med miljömålen och stärka myndigheternas arbete och samordning när miljöpolitiken genomförs.

− Samhällsutmaningarna idag är än mer komplexa än tidigare, vilket också ställer krav på bredare perspektiv i miljömålsarbetet. Myndigheterna kan inte bara se till sitt eget område, utan måste samverka med andra för att få hela bilden. Miljömålsrådet tar detta helhetsgrepp och det vill vi att de ska fortsätta göra, säger miljöminister Karolina Skog.

Nu förlänger regeringen rådets uppdrag med fyra år, till 2022. Samtidigt utser regeringen landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, till ny ordförande. Rådet får dessutom en ny deltagande myndighet: Upphandlingsmyndigheten.

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Myndigheterna har hittills initierat en strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald, att ta fram en vägledning för företag i anslutning till strategin för giftfria och resurseffektiva kretslopp, övergripande vägledning för att hantera målkonflikter och att beakta kulturmiljöer i planering och prövning av vattenvårdsåtgärder och en åtgärd kopplad till morgondagens transportplanering.

− Att Miljömålsrådet har fokus på konkreta åtgärder har varit en framgångsfaktor. Många åtgärder hade inte kommit till stånd om inte rådet funnits. Rådets arbete har bidragit till att Sverige har ökat takten i arbetet med att nå miljömålen, säger Karolina Skog.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.