Nytt stöd ska minska rester av läkemedel i Sveriges vatten

Regeringen beslutat om en förordning för ett nytt bidrag för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i miljön. Förordningen är nästa steg i regeringens budgetsatsningar för 2018 på ett renare hav och ska bidra till att uppnå flera av miljökvalitetsmålen.

Läkemedel är utformade för att vara svåra att bryta ner. De kan därför passera kroppen och avloppsreningsverk relativt oförändrade och nå ut i miljön. Det nya bidraget ska stötta investeringar i teknik för att rena vattnet från läkemedelsrester i avloppsanläggningar – teknik som i dag är kostsam att installera.

− Läkemedelsrester som kommer ut i miljön från bland annat avloppsreningsverk kan leda till oacceptabla miljöeffekter och bidra till en ökad antibiotikaresistens. Regeringen vill med hjälp av bidraget driva på införandet och utvecklingen av tekniken så att vi snabbare kan lösa problemet, säger miljöminister Karolina Skog.

Bidraget för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester omfattar 45 miljoner kronor för år 2018, 50 miljoner kronor för år 2019 och 70 miljoner kronor för år 2020. Stödet kommer att kunna sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund.

Regeringen har också beslutat om en förordning för ytterligare ett nytt bidrag för åtgärder som ska minska utsläppen av mikroplaster i Sveriges vatten. Stödet omfattar 25 miljoner kronor per år under perioden 2018-2021. Stödet kommer att kunna sökas av kommuner och enskilda aktörer, med undantag för privatpersoner. Båda stöden kommer att hanteras av Naturvårdsverket, som kommer att öppna första utlysningar inom kort.

För mer information, kontakta:

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-206 08 92

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Läkemedelsrester i miljön: Läkemedelsrester kan komma ut i miljön under tillverkningen, när de utsöndras från patienter under behandling eller om avfallet inte tas om hand på rätt sätt. Även gödsel och slam som sprids på åkrar kan innehålla läkemedelsrester. Detta innebär att man kan hitta läkemedelsrester i vatten, sediment, jord och i djur. I miljöövervakningen har man hittat läkemedelsrester även i Östersjön. Det leder till effekter i miljön som beteendeförändringar hos fisk, vilket i sin tur påverkar fortplantningen och överlevnad. Även könsbyte hos fiskar har påvisats. Antibiotika som når miljön kan bidra till utveckling och spridning av antibiotikaresistens.
Twittra det här