Regeringen beslutar om åtgärder för ökad kärnsäkerhet

Kärnsäkerheten i Sverige ska stärkas. I dag presenterar regeringen flera förslag till ändringar i kärntekniklagen. Kraven på tillstånds­havarna för landets kärnkraftverk skärps och de blir skyldiga att fortlöpande utvärdera och förbättra kärnsäkerheten.

Tillståndshavarna ska även säker­ställa att tillsynsmyndigheten får insyn i hur entreprenörer och andra som utför uppgifter åt tillståndshavaren uppfyller gällande krav.

– Det är oerhört viktigt att kärnsäkerheten vid landets kärnkraftverk alltid är så hög som möjligt. Kraven på tillstånds­havarna behöver förtydligas och skärpas. Regeringen vill också ge Strålsäkerhetsmyndigheten bättre verktyg att granska hur tillstånds­havarna arbetar med kärnsäkerheten, säger miljöminister Karolina Skog.

Den stora kärnkraftsolyckan 2011 vid kärnkraftverket i japanska Fuku­shima fick stora konsekvenser för omgivningen. Olyckan, som är den största sedan Tjernobyl 1986, ledde till en omfattande över­syn av kärn­säkerheten världen över inklusive på EU-nivå. I syfte att genomföra EU:s reviderade kärnsäkerhetsdirektiv föreslår regeringen flera ändringar i lagen om kärnteknisk verksamhet, och föreslår även vissa ytterligare bestämmelser som inte följer av direktivet.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos
miljöminister
Karolina Skog
072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Bakgrund: I regeringens proposition till riksdagen föreslås ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. • Målet för säkerheten ska tydligt anges i lagen, det vill säga att olyckor ska förebyggas och förhindras, men om de ändå inträffar ska konsekvenserna minimeras. • Tillståndshavarnas ansvar för kärnsäkerheten tydliggörs, vilket innebär att systemet med godkännande av uppdragstagare tas bort. Det förtydligas att bestämmelserna om att kärnsäkerheten vid en anläggning fortlöpande och systematiskt ska värderas, verifieras och förbättras. Det understryks också att de återkommande helhetsbedömningar av säkerheten och strålskyddet vid kärntekniska anläggningar som tillståndhavaren är skyldig att göra ska avse en ny systematisk helhetsbedömning utöver den fortlöpande utvärdering som alltid ska göras. • Tillståndshavaren ska säkerställa att tillsynsmyndigheten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ges möjlighet till insyn i och granskning av hur tillståndshavaren tillgodoser säkerheten när uppgifter utförs av andra än tillståndshavaren, till exempel underentreprenörer. • Tillståndshavaren får ett ökat informationsansvar gentemot allmänheten och arbetstagarna samt krav på att överföra process-parametrar från reaktorn till tillsynsmyndigheten om en nödsituation uppstår.
Twittra det här