Regeringen driver på för högre klimatambition i EU

Regeringen har förankrat hos riksdagen att Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, ska kunna driva på för ett mer ambitiöst långsiktigt klimatmål för EU. Det innebär att regeringen nu har riksdagens stöd att förhandla om både högre energi- och klimatmål.

Snart inleder Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen förhandlingarna om ett styrningssystem för Energiunionen, som är en del av EU-kommissionens ren energi-paket. Styrningsförordningen är ett centralt instrument för att säkra att EU når de samlade energi- och klimatmålen både på kort och lång sikt. Europaparlamentet anser att dagens klimatmål inom EU är för låga för att nå ambitionen i Parisavtalet och har inom ramen för förhandlingarna föreslagit ett mer ambitiöst mål för EU om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Regeringen håller med Europaparlamentet om att ambitionsnivån behöver höjas.

– Det är centralt för det internationella klimatarbetet att EU fortsätter att visa ledarskap genom att gå före. EU bör därför anta ett mål som både är långsiktigt och tillräckligt ambitiöst för att nå temperaturmålen i Parisavtalet, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Sveriges klimatpolitiska ramverk innehåller bland annat ett nationellt klimatmål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Inom kort inleds även förhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen om revideringen av EU-direktiven för förnybar energi och energieffektivisering. Den 9 februari förankrade regeringen även att kunna stödja Europaparlamentets förslag på att målet för förnybar energi höjs från minst 27 procent till minst 35 procent och att målet för energieffektivisering höjs från minst 27 till 35 procent hos riksdagen.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

EU:s nuvarande energi- och klimatmål till 2030: 2014 kom Europeiska rådet överens om EU:s nuvarande energi- och klimatmål till år 2030: Målen är minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, minst 27 procent andel förnybar energi samt minst 27 procent energieffektivisering. Energieffektiviseringsmålet ska ses över senast 2020, med möjlighet att höja målet till 30 procent.
Twittra det här