Sverige ratificerar Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Sverige har idag ratificerat Kytotoprotokollets andra åtagandeperiod. Det innebär rättsligt bindande utsläppsbegränsningar fram till och med 2020 då Parisavtalets första åtagandeperiod börjar.

- Kyotoprotokollet är viktigt och har ett stort symboliskt värde vid genomförandet av Parisavtalet. Därför bör alla berörda länder, inte minst alla EU-länder, nu göra som Sverige och skyndsamt ratificera den andra åtagandeperioden, säger klimatminister Isabella Lövin.

Bakgrund:

Dohatillägget antogs i Doha 2012 och utgör Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Tillägget innefattar nya utsläppsmål mellan 2013-2020. 37 av parterna har rättsligt bindande utsläppsmål, däribland EU:s medlemsstater som tillsammans utgör en av parterna. Precis som Parisavtalet innefattar Kyotoprotokollet bestämmelser om att utvecklade länder ska göra större åtaganden än utvecklingsländer, och samtidigt stötta utvecklingsländerna i deras klimatarbete.  

Sverige och EU lever redan upp till Kyotoprotokollets mål om att utsläppsnivåerna ska minska med 20 % jämfört med 1990 års nivåer. Preliminära siffror för 2016 visar att utsläppen minskat med 25 % inom Sverige och 23 % inom hela EU. Frågan har även stort symboliskt värde vid genomförandet av Parisavtalet.    

Frågan om ratificering är en aktuell fråga under de pågående klimatförhandlingarna i Bonn. Det finns stora förväntningar från många utvecklingsländer på att alla beröda länder ratificerar Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

För mer information, kontakta:

Anders Maxson
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat
samt vice statsminister
072-453 20 54

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar: