Sverige ska ta fram en långsiktig klimatstrategi i enlighet med Parisavtalet

I klimatavtalet från Paris kom parterna överens om att senast under 2020 ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till en svensk långsiktig klimatstrategi att lämna till FN nästa år.

Naturvårdsverkets förslag till strategi ska bygga på det klimatpolitiska ramverket som riksdagen lagt fast och de styrmedel för klimatområdet som regeringen har beslutat eller aviserat. Regeringen menar att länderna måste höja sina ambitioner för att nå Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturökningen långt under två grader.

– Genom att Sverige nu förbereder och nästa år lägger fram sin långsiktiga klimatstrategi till FN hoppas vi kunna inspirera och uppmuntra EU och andra länder att göra detsamma, säger Isabella Lövin.

Naturvårdsverket ska inhämta synpunkter från Energimyndigheten och slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2018.

Just nu pågår FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn där Fiji står för ordförandeskapet. Centralt på mötet blir förhandlingar om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.

För mer information, kontakta:

Maud Larsen
Pressekreterare hos
minister för internationellt
utvecklingsarbete och klimat
samt vice statsminister
072-452 50 29

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.