Sverige vill se globala åtgärder för hållbar batteritillverkning

Sverige och EU-kommissionen, tillsammans med flera länder och företag, uppmanar fler att ställa sig bakom de åtgärder som behövs för att världens batteriproduktion ska bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Europeiska kommissionen, tillsammans med flera andra regeringar, offentliga och privata aktörer som till exempel Northvolt, uppmanar fler länder och aktörer att ställa sig bakom nyckelåtgärder för framtidens hållbara batteriproduktion under det internationella energitoppmötet Mission Innovation 3 i Malmö. Energilagring i batterier är en avgörande teknik för att möta samhällets ökade efterfrågan på elfordon och förnybar energi. Samtidigt finns en oro och en diskussion om vilka effekter själva batteritillverkningen har på miljön.

– Vi måste ta in alla hållbarhetsaspekter när vi pratar om batteriers livscykel. Från råmaterialen och tillverkningen till att öka återbruket och återvinningen. Energieffektivisering, minskad klimat- och miljöpåverkan, säkerhet, hälsa och mänskliga rättigheter är alla lika viktiga aspekter för att få till stånd framtidens batterier, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Länderna och organisationerna har identifierat nyckelåtgärder för att utveckla batteritekniken i en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar riktning. Nyckelåtgärderna berör alla delar av produktions- och användningskedjan för batterier, och pekar bland annat ut ökade möjligheter för återbruk, återvinning och för konsumenter att fatta välgrundade beslut och på så sätt driva marknad, forskning och utveckling mot hållbarare lösningar.

För mer information, kontakta:

Sami Mashial
Pressekreterare hos
samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan

076-144 17 03

www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Om oss

Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Prenumerera

Snabbfakta

Den 21–25 maj arrangeras den nordiska energiveckan, Nordic Clean Energy Week, på olika platser i Malmö, Lund och Köpenhamn. De nordiska energiministrarna har sitt årliga möte den 22 maj. Den 23 och 24 maj samlas energiministrar från Norden, EU och G20-länder till de globala samarbetena inom Clean Energy Ministerial 9 och Mission Innovation 3 för att driva på utvecklingen av ren energiteknik.
Twittra det här