Svanen landar på finansmarknaden

Svanen ska ta fram kriter för miljömärkning av aktiefonder, enligt beslut av Nordiska miljömärkningsnämnden. Det blir ännu en utmaning för den nordiska miljömärkningen, som på 25 år gått från att miljömärka tvättmedel till flerbostadshus och nu granskar aktiefondernas potential till miljöförbättringar.

- Vi märker ett stort intresse från den finansiella sektorn, företagen och konsumenterna för våra kommande kriterier. Så marknaden är mogen för att sätta igång detta viktiga arbete. Målet är att ge konsumenter den vägledning de behöver för att göra hållbara val och «rädda världen lite grann varje dag», säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

Nordisk miljömärkning pekar i sin förstudie ut ett antal möjliga spår för miljömärkning:

  • Utesluta företag/branscher ur aktieportföljen.
  • Inkludera företag som uppnår en viss nivå.
  • Öka investeringar i företag med hållbara affärsidéer.
  • Påverka företag genom ägarstyrning.

-  Det är viktigt för Svanen att kraven har en reell effekt, och inte bara ger ett gott samvete, säger Ragnar Unge, vd på Miljömärkning Sverige. Vi hoppas också kunna påverka utvecklingen mot ett mer långsiktigt hållbart ägande hos företagen. Det skulle gynna både dem själva och en globalt hållbar utveckling. Vi vill bidra till att styra bort från «kvartalsekonomi» och «ansiktslöst kapital».

Nordiska Ministerrådet har givit Nordisk miljömärkning i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram kriterier för aktiefonder. Liknande märkning finns i Österrrike sedan tre år tillbaka. Arbetet kommer att starta snarast och Svanens kriterier beräknas att efter en bred remissbehandling lanseras under 2016.

För kommentarer: Ragnar Unge vd Miljömärkning Sverige, 070-832 32 25.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Taggar:

Om oss

Om Svanen och EU Ecolabel: Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är EU:s. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. Produkterna lever upp till hårda miljö- och hälsokrav, som fastställs av en oberoende tredje part och skärps kontinuerligt. Svanen och EU Ecolabel är också verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Prenumerera

Dokument & länkar