MP: Säkerställ Bryggan Östermalms och Bryggan Vantörs överlevnad

Moderaterna i Stockholms stad har tagit sitt förnuft till fånga och skjuter nu till de medel som saknas för Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör för resten av året. Men osäkerheten vad som händer efter årsskiftet finns fortfarande kvar. Stefan Nilsson (MP) kräver nu i kommunstyrelsen att Stockholms stad klargör att dessa viktiga verksamheter kommer att finansieras även 2012 och därefter.

-          Långsiktighet är extra viktigt i arbetet med de mest utsatta, som de hemlösa är. Osäkerheten om bryggorna i Östermalm och Vantör ska få finnas kvar har varit mycket påfrestande för alla dem som besöker dem. Stockholm stad måste klargöra att verksamheterna finns kvar även efter årsskiftet, säger Stefan Nilsson (MP).

Info:

Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör erbjuder dagligen möjlighet till vila, ett mål mat och personlig hygien åt hemlösa från hela Stockholm. De moderatledda majoriteten har i kommunstyrelsen (I tertialrapport 1) ”flaggat” för att erforderliga medel för Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör, som båda drivs av Convictus; fr. o. m. 2012 inte längre kommer att utbetalas från kommunstyrelsen. Majoriteten vill istället att de två stadsdelsnämnderna; Östermalm och Enskede/Årsta/Vantör ska ta överta det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Risken är nu överhängande att stadsdelsnämndernas moderatleda majoriteter inte kommer att skjuta till de medel som behövs för att verksamheterna ska kunna leva vidare. Årskostnaden för Bryggan Östermalm är 2,2 Mkr och för Bryggan Vantör 2,0 Mkr.

Stefan Nilsson (MP)

Gruppledare, Stockholms stad

Tel: 076 – 122 96 27