Alliansen ignorerar hälsorisker för landsbygdsborna i Dalarna

I Dalarnas län får ungefär 44 000 permanentboende sitt dricksvatten från egen brunn, men ingen har en samlad bild av hur kvaliteten är på vattnet de dricker. I en undersökning gjord av Region Skåne återfanns substanser av ett eller flera bekämpningsmedel i en tredjedel av proverna. Flera av dessa har klassats som potentiellt hormonstörande och ca 8 procent av alla prover innehöll halter av enskilda bekämpningsmedel som överskred riktvärden.

Alliansregeringen har i 8 år ignorerat uppmaningar från svenska myndigheter om vikten av att få en samlad bild av vattenkvaliteten för landsbygdsbor med egen brunn.

Miljöpartiet föreslår nu ett nationellt övervakningsprogram för dricksvatten som inkluderar ett bidrag för att testa eget brunnsvatten till hushåll i jordbrukstäta områden.

- Människor som bor på landsbygden ska inte ha sämre dricksvatten än de som bor i städerna och Miljöpartiet tar, till skillnad från Alliansen, frågan om rent dricksvatten på allvar, säger Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot för Dalarna.

Bakgrund

Sverige klarar i dagsläget varken sitt nationella miljömål om Grundvatten av god kvalitet[1] eller kraven i EU:s vattendirektiv[2][3]. Myndigheter har i över 10 år varnat för riskerna och påtalat kunskapsglappet. Konkreta förslag lämnades 2006[4] och 2008[5]. Trots detta fortsätter regeringen att vara passiv. Dricksvatten från egen brunn ingår till exempel inte i den utredning om en trygg dricksvattenförsörjning som landsbygdsministern tillsatte 2013[6]. Sveriges geologiska undersökning, SGU, som är ansvarig myndighet, föreslog 2006 ett program för övervakning. Detta förslag har samlat damm under de 8 år Alliansen regerat.

Miljöpartiet vill:

-          Inrätta ett övervakningsprogram som inkluderar ett bidrag till hushåll i jordbrukstäta områden för att testa eget brunnsvatten och ge dricksvattenutredningen direktiv att inkludera vatten från egen brunn i utredningen.

-          Satsa på ekologisk produktion utan kemiska bekämpningsmed

Kontakt:

Jan Lindholm (MP), riksdagsledamot för Dalarna, 070-319 74 86


[1] http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/

[2] http://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/

[3] http://www.bwz.se/miljorapporten/UserFiles/Files/1346_Vatten.pdf

[4] http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/utredning_kunskap-grundvattenkvalitet-2006.pdf

[5] http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1265-6.pdf?pid=2667 s 144-5

[6] http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/09/43/9b9abf7c.pdf

Om oss

Ladda hem pressbilder:

Prenumerera