Delårsrapport för Mind AB (publ), 556570-7071, 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för Mind AB (publ), 556570-7071, 1 januari - 30 september 2001 Såvida annat ej anges avser angivna siffror perioden 1 januari - 30 september, 2001. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. * De nio första månadernas omsättning uppgick till 142,5 (237) Mkr varav för tredje kvartalet 33,6 (59,1) Mkr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för de nio första månaderna uppgick till - 25,5 (-106,9) Mkr, motsvarande resultat för tredje kvartalet blev -14,7 (- 60,0) Mkr * Ny operationell struktur innebärande att Mind framöver kommer att ha två istället för tre affärsområden i Sverige; Mind Finance med branschfokus mot Bank, finans och försäkring och Mind Solutions med ett fördjupat teknikfokus mot övriga branscher * Mind förvärvar den operativa rörelsen i IT-konsultverksamheten Eximio. Förvärvet omfattar 15 konsulter med gedigen erfarenhet från systemintegration och är en del i Minds fortsatta teknikfokus inom det nya affärsområdet Mind Solutions * Antalet administrativ personal minskas med 10 personer * Mind har fått ett antal nya kunder under tredje kvartalet, bland annat Djuice (dotterbolag Telenor), Etheraction, Læringssenteret, NRK (Norsk RiksKringkasting och Telenor Mobil. Ramavtal har tecknats med Nacka Kommun. Större utökningar har gjorts med KPA och Kreditkassen Hans Hasselgren, VD: "Under de gångna nio månaderna har mycket skett i och utanför Mind. I omvärlden har efterfrågeutvecklingen stagnerat och osäkerheten har ökat markant. I Mind har vi både avvecklat och köpt enheter i syfte att koncentrera verksamheten och uppnå en lönsam och fokuserad organisation. Perioden har också resulterat i en rad nya kunder från olika branscher. Några av dessa är Alecta, Alcatel, Astra, Bankernas ID-tjänst, Expressen, ICA Bank, IKANO-Banken, Telenor Media och Voktell. Vi har också genomfört en nyemission vilket gett oss en bättre finansiell stabilitet. Nu vidtar vi dessutom ett antal åtgärder för att trimma organisationen och i så stor utsträckning som möjligt tydliggöra vår verksamhet och de resultat vi redovisar. En konsekvens blir att andelen systemutvecklare, systemarkitekter och testare ökar i bolaget. Detta stärks av att vi nu förvärvar rörelsen i Eximio; ett lönsamt förvärv och ett mycket positivt tillskott till Mind. Det är en kompetent och vinstgenererande verksamhet som för med sig både teknisk kompetens och nya långvariga kundrelationer. Verksamheten passar alldeles utmärkt in i Minds nya struktur. I den norska verksamheten är det glädjande att vi har ingått partneravtal med såväl BEA Systems som Canal Digital vilket stärker oss i vår tekniska kompetens och möjliggör nya kundrelationer. Marknadsutvecklingen och den ökade oron i världen har gjort att resultatet av våra tidigare strävanden att nå lönsamhet väntat på sig. Effekterna av de åtgärder som vi nu genomför kommer till fullo att få effekt under första kvartalet 2002. Den ökade svårigheten i att förutsäga marknadens svängningar har bidragit till vårt beslut att inte lämna någon prognos över Minds omsättning och resultat." För ytterligare information vänligen kontakta: Hans Hasselgren, VD, tel 0733-61 10 11, alternativt 410 210 00 Ingrid Fleetwood Hesser, Investor Relations, tel 0733-61 18 16 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001 februari 2002 [REMOVED GRAPHICS] Marknadsutveckling Årets första nio månader har inneburit en successiv försvagning av den allmänna konjunkturen vilket fått till följd en fortsatt osäkerhet kring efterfrågeutvecklingen och en allt större försiktighet hos kunderna. Inom segmentet Finans och försäkring har en påtaglig nedgång i marknadsefterfrågan skett under periodens sista månad. Omsättning Omsättningen uppgick under perioden till 142,5 (237,0) Mkr. Omsättningen för tredje kvartalet 2001 var 33,6 (59,1) Mkr. Av periodens omsättning stod Finans och försäkring för 78,6 (53,4) Mkr vilket motsvarar 55 (22) % av den totala omsättningen. Tredje kvartalets omsättning är lägre jämfört med omsättningen under periodens två första kvartal. Genomsnittligt antal konsulter har varit färre och tredje kvartalet är dessutom normalt svagt för konsultföretag då merparten av semesterledigheten tas ut under detta kvartal. Resultatet Under tredje kvartalet har resultatet belastats med jämförelsestörande poster uppgående till totalt -74,2 Mkr. Posterna avser en nedskrivning av goodwill, omstruktureringskostnader och en reservering för hyreskostnader avseende outnyttjade lokaler. Det är styrelsens uppfattning att det i rådande marknadsläge inte finns något återvinningsvärde för under tidigare perioder uppkommen goodwill. Efter nedskrivningen, som uppgår till 50,4 Mkr, är goodwillen nedskriven till noll kronor i koncernens balansräkning. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för perioden uppgick till -25,5 (-106,9) Mkr. Motsvarande resultat för perioden juli - september uppgick till -14,7 (-60,0). Resultatet efter finansnetto uppgick för perioden till -103,0 (-113,0) Mkr. Kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till -90,0 (-60,9) Mkr. Medarbetare Det totala antalet kontrakterade medarbetare uppgick per den 30 september till 181 (491). Genomsnittsåldern i koncernen är 35 år. Investeringar Investeringarna för perioden, exklusive förvärv av verksamheter, uppgick till 0,8 (38,1) Mkr och avser löpande investeringar i rörelsen. Finansiell ställning Likvida medel uppgick den 30 september 2001 till 46,5 (136,6) Mkr. Under perioden har bolaget genomfört en emission vilket innebar ett kapitaltillskott på 37,6 Mkr netto. Likviditeten har under perioden påverkats av utbetalningar avseende det i november 2000 lanserade åtgärdsprogrammet uppgående till 29,1 Mkr, varav 1,5 Mkr under det tredje kvartalet. Under det tredje kvartalet har en översyn av koncernens struktur påbörjats i syfte att effektivisera verksamheten. Kostnader för att införa den nya koncernstrukturen beräknas uppgå till 7,5 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalet 2001. Av dessa kostnader är 5,2 Mkr likviditetspåverkande innevarande år. Av de jämförelsestörande poster som redovisats under kvartal tre påverkar 3,7 Mkr likviditeten under 2001. Efter resultatet och kassaflödet för det tredje kvartalet och med beaktande av den framtida likviditetseffekten av jämförelsestörande poster från det tredje kvartalet samt den planerade omstruktureringen bedömer styrelsen bolagets finansiella ställning som fortsatt stark. Verksamheten Minds verksamhet har under innevarande år successivt renodlats mot djupare branschkunskap och teknikkompetens. Det är grunden för den strukturella översyn som nu sker inom företaget och som aviserades i en pressrelease den 12 oktober 2001. Mind kommer framöver att arbeta med två operationella enheter i Sverige; den ena (Mind Finance) med branschinriktning mot Bank, finans och försäkring och den andra (Mind Solutions) med fokus på teknisk spetskompetens med inriktning på Oracle, Microsoft och Java. Motsvarande struktur återspeglas också i Minds norska verksamhet. Tillsammans med fokuseringen på systemintegration skall konceptet utgöra plattformen för Minds vidare utveckling. Mind har under rapportperioden genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen har tillfört företaget 37,6 Mkr efter emissionskostnader 1) , vilket skall utgöra basen för en kontrollerad expansion via nyrekryteringar och förvärv. Nyemissionen har också inneburit att Mind fått en ny huvudägare i Gabrielsson Invest AB, GIAB. Mats Gabrielsson valdes vid den extra bolagsstämman in som ny ordinarie styrelseledamot. Finans och Försäkring Sektorn, främst banker och fondkommissionärer, präglas idag av ett bistert börsklimat med sämre lönsamhet som följd och en till viss del hejdad strukturomvandling. Som en konsekvens har beslutsprocesserna blivit märkbart längre. Inom Finans och försäkring har Mind etablerade relationer och arbetar bland annat med Bankernas ID-tjänst Bankgirot, Fora, FöreningsSparbanken, KPA, Nordea och SEB samt i Norge Kreditkassen (Nordea), och Storebrand. Nya kund under perioden är bl a IKANO-banken. Under första halvårets mätningar har Finans och Försäkring nått 4,6 på en femgradig skala i Nöjd Kund Index (NKI) 2) 3) TIME Priskonkurrensen har hårdnat och Mind har arbetat vidare med att minska beroendet av telekom genom att utveckla specialkompetens inom teknik som är branschoberoende. Mind Norge har haft fortsatta framgångar inom Mobilt Internet och Digital TV och inlett ett fördjupat samarbete med Canal Digital. Mind Norge har också stärkt relationen med BEA Systems och trätt in i rollen som mjukvaruleverantörens konsultpartner huvudsakligen på den norska marknaden. Inom den norska verksamheten har man i ökad omfattning paketera olika typer av lösningar. Fokuseringen kommer att fortsätta på dessa områden i Minds norska verksamhet. Mind har under tredje kvartalet fått förnyade uppdrag från kunder som Eniro, Ericsson, Skanova, Streamserve och Torget samt i Norge Canal Digital och Telenor Mobil. Bland nya kunder under tredje kvartalet återfinns Etheraction AB. Mind har också tecknat ramavtal med Nacka Kommun kring IT-konsulttjänster. I Norge är Djuice och NRK nya kunder. TIME har sedan mätningarna började under andra halvåret 2000 nått 4,6 poäng på en femgradig skala i Nöjd Kund Index. Insight Insight har hittills varit inriktat på nya tillväxtområden; främst de tre delsegmenten Turism och transport, Bygg och energi samt Läkemedel. Insight har inriktat verksamheten på att leverera högkvalitativa tekniska lösningar baserade på den senaste teknologin och de främsta produkterna från utvalda partners. Mind har en lång erfarenhet och styrka inom produkter och lösningar från Oracle och Microsoft och har identifierat sex av dessa som strategiska nyckelområden. Fokuseringen gör att Mind inom den nya enheten Solutions i ännu högre grad skall kunna utveckla spjutspetskompetens i teknik som ligger nära kundens kärnverksamhet. Nya kunder för kvartalet är bland annat Expressen i Sverige och Laeringssenteret i Norge. Insight har också fått förnyat förtroende hos bland annat AstraZeneca, Birka Energi, Electrolux, Sensel och Witit samt i Norge bland annat Forskningsrådet. Insight nådde en genomsnittspoäng på 4,4 av 5 i genomförda kundnöjdhetsmätningar sedan mätningarna började under hösten 2000. Finansiella mål Den påtagliga osäkerhet som fortsätter att prägla omvärlden har fått till följd att Mind bedömer sig inte kunna nå det tidigare uppsatta omsättningsmålet om ca 200 Mkr under innevarande år. Mind kommer inte heller att kunna redovisa ett marginellt positivt resultat före goodwillavskrivningar för andra halvåret 2001. Mind lämnar inte någon uppgift om prognostiserad omsättning eller förväntat resultat. Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 22,0 (149,9) Mkr med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på -121,9 (-105,6) Mkr. Antalet anställda uppgick per 30 september 2001 till 14. Inga investeringar, förutom förvärvet av delar av konsultverksamheten MMT, har skett under perioden. Likvida medel uppgick till 32,2 Mkr per 30 september 2001. Aktieägare per den 30 september 2001 Antalet aktieägare i Mind uppgick den 30 september till 3 918. Av det totala antalet registrerade aktier om 63 373 044 i Mind ägs cirka 30 procent av institutionella ägare. Händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har styrelsen beslutat genomföra en strukturell översyn i företaget. Resultatet av denna översyn innebär att verksamheten i Sverige fortsättningsvis kommer att bedrivas i två, i stället för tre, operativa enheter. Översynen finns beskriven ovan under "Verksamheten". Den operativa verksamheten i Eximio har förvärvats och kommer återfinnas inom affärsområdet Solutions. Efter perioden har moderbolagets anställda minskats från 14 personer till 8 personer. Stockholm den 26 oktober 2001 Styrelsen Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 26 oktober 2001 ERNST & YOUNG AB Hamish Mabon Auktoriserad revisor Emissionskostnaderna uppgick till 5,2 Mkr vilket motsvarar 12% av emissionsbeloppet 2 Nöjd Kund Index (NKI): efter varje genomfört uppdrag mäter Mind hur väl bolaget mött uppdragsgivarnas förväntningar och hur väl Mind levt upp till definierade leveranskriterium. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00030/bit0001.doc Hela rappporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00030/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar