Mind skriver bort Goodwill - bibehåller stark finansiell ställning

Mind skriver bort Goodwill - bibehåller stark finansiell ställning · Mind kommer under tredje kvartalet att redovisa en nedskrivning av goodwill om 51 Mkr, vilket representerar koncernens totala goodwill. · Koncernstrukturen kommer under den närmaste månaden ses över i syfte att skapa ökad fokuseringen av tjänsteutbudet, ökad effektivitet och lägre kostnadsnivå. En närmare precisering presenteras i samband med niomånadersrapporten den 26 oktober. · Efter nämnda förändringar är koncernens finansiella ställning fortsatt stark. Soliditeten bedöms vid utgången av september, efter vidtagna åtgärder, att uppgå till ca 60 % och kassan till drygt 40 Mkr. · Med anledning av det rådande marknadsläget väljer Mind att avstå från resultatprognos för 2001. Vid gårdagens styrelsemöte i Mind AB (publ) fattades beslut om att under tredje kvartalet skriva ner koncernens totala goodwill i balansräkningen till noll. Nedskrivningen uppgår till 51 Mkr och kommer att belasta resultatet för årets nio första månader. I rådande marknad bedömer styrelsen det inte såsom trovärdigt att försvara denna post. Vidare är det styrelsens uppfattning att Mind, efter denna erforderliga nedskrivning, har förbättrade operationella förutsättningar, inklusive möjligheter att delta i branschens strukturomvandling. I syfte att öka fokuseringen av Minds tjänsteutbud och ytterligare sänka kostnadsbasen har beslut också fattats om att se över koncernens struktur. Utöver nedskrivningen av goodwill kommer tredje och fjärde kvartalets resultat också att påverkas av dessa åtgärder. En precisering kommer att presenteras i samband med niomånadersrapporten den 26 oktober. I halvårsrapporten förutskickade Mind en omsättning för helåret om ca 200 mkr, samt ett marginellt positivt resultat för andra halvåret 2001. Ovan nämnda och aviserade åtgärder tillsammans med en fortsatt svag och svårbedömd marknad gör att denna prognos inte kommer att infrias. Mind väljer att tills vidare inte lämna någon prognos för helåret 2001. Mind har, ovan nämnda åtgärderna till trots, en fortsatt stark finansiell bas. Den synliga soliditeten, efter angiven nedskrivning av goodwill, uppgår till ca 60%. Koncernens likvida medel var vid tredje kvartalets utgång drygt 40 mkr. Koncernen har inga räntebärande skulder. Hans Hasselgren, verkställande direktör i Mind: "Vi har under den senaste halvårsperioden vidtagit en rad förändringar i Mind som inneburit en ytterligare fokusering av verksamheten. Jag tvingas dock konstatera att med det rådande marknadsläget och den stora osäkerhet vi alla upplever i vår omvärld har vi inte ännu nått dit vi avsåg. De förändringar vi nu genomför ökar möjligheterna att förbättra resultatet. Jag vill också framhålla att vi nu har det finansiella utrymme som krävs för att ta dessa beslut samt att kunna vara operationellt offensiva." För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Hasselgren, VD Mind, +46 (0)8 410 210 11 Ingrid Fleetwood Hesser, Investor Relations +46(0)8 410 218 16 Mind är en konsult inom IT- och affärsutveckling som fokuserar på områdena Finans och försäkring, TIME (telekom, information, media och underhållning) samt Insight inriktat på företag inom nya tillväxtområden. Bland Minds kunder finns AstraZeneca, Birka Energi, Ericsson, Fora, FöreningsSparbanken, Nordea, OM, Scandinavian Leisure Group och Telia. Bolaget finns representerat i Sverige och Norge och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00070/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar