Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn. 

 

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2017

·         Nettoomsättningen uppgick till      13 353 tkr   (7 434 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till   -14 627 tkr (-22 007 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -14 627 tkr (-22 007 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

 

1/10–31/12, 2017

·         Nettoomsättningen uppgick till      3 201 tkr ( 1 991 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till   -3 827 tkr (-7 311 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -3 827 tkr (-7 311 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

·         Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA

·         Miris Holding AB genomför en riktad emission

Viktiga händelser efter periodens utgång

·         Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™

VD:s kommentar

Välkommen till Miris rapport för fjärde kvartalet 2017. Vi avslutade året i samma takt som under de tre föregående kvartalen med en nettoomsättning som uppgick till 3 390 tkr. Totalt för året ger detta en nettoomsättning på 13 353 tkr, en ökning med 80% jämfört med samma period 2016.

Det slutliga arbetet med standardlösningen har pågått igenom hela perioden med sammanställning av data från mer än 20 olika beta-sites i olika regioner och all annan nödvändig dokumentation för CE-märkning. Det är med stolthet vi efter periodens slut kan konstatera att vi har kunnat lansera Miris Calibration Control Kit (MCC) för existerande och nya kunder. Tillsammans med Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater utgör MCC de viktigaste tillbehören för en högkvalititativ och reproducerbar analys med Miris HMA.

De kompletterande studier som planerades i arbetet med FDA-ansökan har i Q4 genomförts och färdigställts enligt plan. Data från studierna tillsammans med kompletterande dokumentation som bolaget har sammanställt de senaste månaderna, har lämnats in till FDA. FDAs krav på information och evidens är som känt omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (en de-novo ansökan) då inget annat instrument finns att jamföra med på den amerikanska marknaden.

Bolaget har genomfört en fusion där Miris AB införlivat systerbolaget LO Sjauna AB. Denna fusion är en del i de tids- och kostnadsbesparande åtgärder vi genomfört under året.

Arbetet med att säkerställa finansiering av bolaget fram till den tidpunkt då den ökade försäljningen bedöms kunna finansiera verksamheten har fortsatt. I november genomfördes en riktad emission om 10% av aktiekapitalet vilket innebar ett tillskott om    6 045 800 kr i november. Detta har efter periodens slut kompletterats med ett banklån som kommer att tas i anspråk under våren om 6 000 000 kr från Danske Bank mot en företagsinteckning.

Vi har under perioden fortsatt att leverera HMA instrument till Kina för försäljning till så kallade Kvinno- och barnkliniker. Detta innebar en total försäljning på 30 instrument till Kina under 2017. En positiv utveckling i Q4 har också varit etablering av HMA instrument vid två mjölkbanker på Filipinerna. Filipinerna är en ny och intressant region för Miris där vi förväntar oss att se en positiv utveckling de närmsta tre åren.

Periodens kommersiella fokus har varit viktiga aktiviteter i Brasilien, Mexico, Kanada, Syd Afrika och Filipinerna. Med en bättre närvaro i regionerna har vi börjat samla ny och viktig marknadskunskap som ger oss möjlighet att differentiera vår framtida marknadsföring och försäljningsstrategier till olika segment och regioner på ett mer effektivt sätt. Detta arbetet kommer att fortsätta också under nästa period.

Även om vi redan har sett resultat av vår nya försäljningsprocess finns det fortfarande arbete kvar för att ytterligare effektivisera processen. Detta kommer att ha en hög prioritet när vi går in i nästa period och ett nytt år. Vi kommer även att delta på konferenser i Frankrike, Stockholm, Kanada och USA och har planerat för aktiviteter i Thailand, New Zealand, Australien, Tyskland och USA. Vidare kommer vi under de kommande månadarna att fortsätta att utveckla användning av sociala medier. Följ oss redan nu på LinkedIn och YouTube!

Ett stort tack till alla Miris aktieägare för det förtroende ni visar. Vi har avslutat Q4 och 2017 med en försäljningsökning på 80%, en enhetlig och kvalitetssäker produkt-plattform, informativ och kund-supporterande web, flexibel produktionskapacitet, och en bättre marknads- och segmentkunskap. Detta ger Miris en bra utgångspunkt för 2018. Miris bidrar till förbättrad neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition och vårt ökade fokus på kund och kvalité är fundament för att säkerställa ett positivt kassaflöde.

Inför den kommande årsstämman kan jag meddela att sammansättningen av Valberedningen är klar. Den består av Hans Åkerblom, Tomas Matson, Gunnar Ek och Ingemar Kihlström

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018. 

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera