Delårsrapport 1, 2018

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn. 

Kvartalsrapport 1 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2018

·         Nettoomsättningen uppgick till                        3 042 tkr   (4 409 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till                  - 3 523 tkr  (-3 765 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till                 - 3 523 tkr  (-3 765 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1 – 31/3)

·         Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™

VD:s kommentar

Vi startar 2018 på samma sätt som vi avslutade 2017 med en nettoomsättning på 3 mkr. Även om detta är en försäljningsminskning mot Q1 2017, har vi samma försäljningstrend om ~3 mkr per kvartal som under de tre föregående kvartalen. Den minskade försäljningen under kvartalet jämfört med Q1 2017 beror på att viss försäljning blev försenad från Q4 2016 till Q1 2017 på grund av valideringsarbetets slutfas. Trots denna sänkning i nettoomsättning har vi ett bättre resultat efter skatt Q1 2018 och som uppgick till -3 523 tkr  (-3 765 tkr). Förbättringen av bruttomarginalen till 68,1% (56,8%) visar hur det ständiga arbetet med marginaler har givit effekt.

Arbetet med FDA ansökan har fortsatt under perioden. Som nämndes i boksluts-kommunikén för 2017, har data från genomförda studierna i USA och Sverige tillsammans med kompletterande dokumentation lämnats in under perioden. Arbetet med planering av en eventuell kommersiell lansering i USA har pågått hela perioden.

Bolagets CE-märkta standardlösning, Miris Calibration Control Kit (MCC), lanserades under perioden och försäljningen har påbörjats. Produkten är ett viktigt tillskott till Miris produktportfölj av flera skäl: (i) den måste finnas på plats för att erhålla ett marknadsgodkännande från FDA, (ii) efterfrågan av en standardlösning på den europeiska marknaden ökar, (iii) analysreproducerbarheten säkerställer att instrumenten används korrekt och förväntas sänka antalet support-ärenden, (iv) försäljning av förbrukningsvaror förväntas öka. Tillsammans med Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater utgör MCC de viktigaste tillbehören för en högkvalititativ och reproducerbar analys med Miris HMA.

Försäljning i Asien har haft stort fokus under perioden. Vi fortsätter att leverera HMA instrument till Kina genom bolagets distributör Bymed. Vi förväntar oss fortsatta leveranser till Kina under året på samma nivå som under 2017. Vi har även levererat HMA instrument till Indien, Filipinerna, Thailand, New Zealand, Spanien och Norden. Ytterligare instrument är också levererade och installerade i USA.

Vi har deltagit på aktuella och viktiga konferenser i Paris, Frankrike (5th International Conference on Nutrition & Growth) och Denver, Colorado USA (Human Milk Bank Association North America). Syftet med deltagandet är att synas och demonstrera vår produktportfölj, att generera potentiella nya kunder och förstå våra marknader bättre.

Arbetet med att fortsätta och stärka Miris varumärke som expert inom analys av humanmjölk och en förespråkare av individuell nutrition av prematura barn fortgår. Kombinationen av teknisk kompetens och kvalité har under 2017 förenats med ett mer tidsenligt arbetssätt i försäljning och marknadsföring. Vi ser redan effekter genom ökat förtroende och trovärdighet i våra kliniska marknader. Ingen av våra konkurrenter kan uppvisa samma expertis och förmåga att vägleda den neonatala sjukvården i en marknad som är under utveckling och förändring.

Nästa steg i utveckling av försäljningsprocessen har startat. Den fokuserar på hur bolaget mer effektivt kan öka volymen i kundbasen kombinerat med en långsiktig opinionsbildande försäljningsstrategi. Vi närmar oss nu användarna och får en bättre bild av kunskapsnivån hos kund och hur vi bättre kan förmedla Miris budskap. Kampanjen The Swedish Way är under utveckling och ger oss de verktyg vi behöver för att lära ut till neonatal intensivvård och mjölkbanker i andra länder hur individuell nutrition av för tidigt födda barn hanteras i Sverige.

Vi fortsätter att arbeta aktivt med försäljningsprocessen och planeringen av USA lanseringen. Vi kommer delta på viktiga konferenser i Kanada och Brasilien och har planerade säljaktiviteter i Sverige, Tyskland, Nederländerna, New Zealand, Australien, Brasilien, Kanada och USA.

Denna gång vill jag slutligen ge ett stort tack till hela vårt Miris team. Med ett högt tempo och en ständig arbetspress har detta lilla team visat förmågan att hålla ett lösningsorienterad fokus där Miris utveckling och prematura barns hälsa står i centrum. Ett dedikerad team med en expertis som ger oss ett försprång på en marknad under utveckling. Detta är avgörande för att Miris skall nå sina strategiska mål och bygga vidare på det fundament vi har etablerat i 2017.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Försäljning och Resultatutveckling under rapportperioden

Nettoomsättningen för perioden januari till mars uppgick till 3 042 tkr (4 409 tkr). Försäljningen i Q1 2018 ligger på samma nivå som de tre senaste kvartalen. Försäljningen under Q1 2017 gynnades av uppskjutna leveranser från 2016 på grund av valideringsarbetet Q4 2016, därav den högre nettoomsättningen i Q1 2017. Resultatet efter skatt Q1 2018 uppgick till -3 523 tkr (-3 765 tkr). Det bättre resultatet beror på sänkta kostnader för material pga produktionsomläggningen, minskade personalkostnader pga genomsnittligt färre anställda. Övriga externa kostnader har minskat jämfört med samma period förra året och det beror på minskade markandsföringskostnader till följd av nylansering av web och varumärke som gjordes under 2017.

Försäljningsutveckling

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets första kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Nordamerika och Asien.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrollösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna. 

Kostnader

Kostnad för sålda varor minskade under kvartalet till 970 tkr (1 905 tkr). En stor del av de minskade materialkostnaderna beror på produktionsomställningen som pågick i början av 2017 och slutfördes Q2 2017. Övriga externa kostnader minskade jämfört med samma period förra året, 2 561 tkr (2 783 tkr). Det beror på minskade kostnader för marknadsaktivieter så som nylansering av web och varumärke som gjordes under 2017. Personalkostnaderna minskade till 2 976 tkr (3 448 tkr) beroende på huvudsakligen på färre anställda under Q1 2018 jämfört med samma period 2017.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 1 576 tkr (876 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning.

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 31 mars 2018 uppgick till 205 tkr (16 356 tkr)

Kassan har försvagats på grund av utvecklingsprojekt så som FDA-ansökan och utveckling av standardlösning. Kostnadsmassan har sedan Q1 förra året varit hög på grund av ökade marknadsaktiviteter och kvalitetsarbete under 2017. Efter periodens utgång har ett lån om 6 MSEK från Danske Bank upptagits. Ständigt arbete med kostnadsreduktion kombinerat med den förväntade ökade försäljningen kommer möjliggöra positivt kassaflödet mot slutet av året.

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 mars till 5 215 tkr (5 038 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 205 tkr (16 356 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 5 010 tkr (-11 318 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 mars till 7 061 tkr (15 428 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 32 882 tkr (40 985 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 15,5 personer (15,9). 

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 uppgick till 135 tkr (150 tkr). Resultatet efter skatt var –3 173 tkr         (-3 387 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 186 tkr (14 491 tkr) per den 31 mars 2018 och det egna kapitalet summerade till 32 882 tkr (40 985 tkr). Soliditeten uppgick den 31 mars 2017 till 82 procent (85 procent). 

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk. 

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelninger (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då̊ ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är dåvärdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken av nyblivande mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributör-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta medan Miris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan, Indonesien och senast Kanada. 

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala. 

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Uppsala 2018-05-02

Miris Holding AB (publ)

Ingemar Kihlström                                                              Hans Åkerblom        

Styrelsens ordförande                                                        Ledamot                                          

Inger Andersson                                                                 Ola Magnusson        

Ledamot                                                                               Ledamot                                                                                   

Camilla Myhre Sandberg

Verkställande Direktör

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala den 2 maj 2018 klockan 16:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala. Årsredovisningen finns tillgänglig på Miris hemsida www.mirissolutions.com.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017.

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för andra kvartalet 2018 publiceras den 31 augusti 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115

753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

camilla.sandberg@mirissolutions.com

Web: www.mirissolutions.com

Org nr: 556694-4798

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 MAJ 2018.  

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar