Delårsrapport för 1/1-30/9, 2017

Miris AB är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk och att därmed bidra till ökad neonatal hälsa genom individuell nutrition baserad på bröstmjölk globalt tillgängligt till för tidigt födda barn.

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1–30/9, 2017

·         Nettoomsättningen uppgick till        10 152 tkr (5 443 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till     -10 799 tkr (-14 697 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till    -10 799 tkr (-14 697 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,02 kr/aktie)

 

1/7–30/9, 2017

·         Nettoomsättningen uppgick till      2 793 tkr (1 196 tkr)

·         Resultatet före skatt uppgick till   -3 119 tkr (-4 652 tkr)

·         Resultatet efter skatt uppgick till  -3 119 tkr (-4 652 tkr)

·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden

  • Miris har beviljats registrering av HMA i Kanada
  • Miris lanserar Miris Ultrasonic Processor & Miris Heater

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA
  • Miris Holding AB genomför en riktad emission

VD:s kommentar

Q3s resultat demonstrerar en fortsatt positiv trend för 2017 med en nettoomsättning på 2 793 tkr. Totalt för årets nio första månader ger detta en nettoomsättning på 10 152 tkr, en ökning med 87% jämfört med samma period 2016. Vårt ökade kommersiella fokus ger redan ett resultat som vi är stolta att redovisa!

Vi har i perioden godkänt Miris Calibration Control (MCC). Beta-site testning pågår nu vid mer än 20 olika laboratorier i olika regioner och första steget i lanseringen hos nya kunder kommer genomföras så snart dessa data är sammanställda internt. Detta är en viktig milstolpe för bolaget – vi har nått ett väsentligt mål avseende kontroll och kvalité för våra kunder och samtidigt utvecklat en produkt som kommer att generera ökade intäkter genom försäljning av förbrukningsvaror.

I arbetet med FDA-ansökan har vi avslutat valideringen av de standardmetoder som används för kalibrering av HMA. Praktiskt ger projektet en ökad robusthet i kalibreringsprocessen och därmed större säkerhet för kunden. Valideringen är också viktig att genomföra som en förberedelse för kompletterande studier som skall genomföras i USA och Sverige framöver. FDAs krav på information och evidence är omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (en de-novo ansökan) och inget annat instrument finns på den amerikanska marknaden att jämföra med.

Vi har i perioden haft viktiga kundmöten i Asien, Nordamerika och Europa och har lanserat web-baserade lösningar för att bättre supportera existerande och nya kunder. Gå gärna in på vår web (http://www.mirissolutions.com/videos) och se de nya filmerna och trouble-shooting guides. Vi har även etablerat en Operations-enhet i Q3. Denna enhet är ansvarig för Technical Support, Service och Product Management. Målet är att effektivt supportera våra kunder, bidra till ökad omsättning med försäljning av reservdelar och service-avtal samt att säkerställa rätt underhåll av vår produktportfölj.

För att säkerställa ytterligare finansiering av bolaget fram till den tidpunkt då den ökade försäljning bedöms kunna finansiera verksamheten har bolaget genomförd en riktad emission om 10% av aktiekapitalet vilket innebär 6 045 800 kr.

Stor aktivitet kommer också att prägla fjärde kvartalet; de viktigaste områden vi fokuserar på är fortsatt arbete med FDA-ansökan, stegvis lansering av Miris Calibration Control samt fortsätt utveckling av den nya försäljningsprocessen. Vi deltar på 5 viktiga internationella konferenser i Scotland, Brasilien, Mexico, Indien och Malaysia samt genomför roadtrips i Kanada, Asien, Sydafrika och USA. I skrivande stund är vi redan på god väg in i sista kvartalet och fortsättar fokusera målmedvetet med att skapa stabilitet och metodiskt genomföra de taktiska ändringar som är nödvändiga samtidigt som vi ökar vår kundnärvaro. Samtidigt riktar vi blicken framåt och lägger just nu den strategiska och taktiska planen för ett spännande 2018 där kvalité, kundfokus och förbättrad neonatal hälsa genom individuell nutrition, utgör de fundament som skall åstadkomma ett positivt kassaflöde.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för perioden januari till september uppgick till 10 656 tkr (6 028 tkr) varav 371 tkr (328 tkr) avser aktiverat eget arbete. Det är en ökning med 77% jämfört med samma period 2016. Resultatet efter skatt till och med kvartal 3, 2017 uppgick till -10 799 tkr (-14 697 tkr). Det bättre resultatet jämfört med 2016 förklaras av den starka försäljningsökningen då kostnadsmassan ligger på samma nivå.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under perioden januari till september 2017 jämfört med samma period 2016 har ökat tack vare ökat försäljningsfokus: ökad kundnärvaro och påbörjat arbete med den nya försäljningsprocessen.

Nettoomsättningen för Q3 2017 slutade på 2 793 tkr (1 196 tkr). För årets nio första månader blev nettoförsäljningen 10 152 tkr vilket skall ställas mot 5 443 tkr för 2016. En ökning med 87 % från förra året.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets tredje kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Asien och Nordamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna. MCC kommer lanseras som en förbrukningsprodukt som det blir obligatoriskt för kunden att använda för att garantiåtagandet skall gälla.

 

Kostnader

Kostnad för sålda varor ökade till och med september till 5 090 tkr (3 545 tkr). De ökade kostnaderna för varor beror på den ökade försäljningen. Övriga externa kostnader ligger på samma nivå, 6 499 tkr (6 581 tkr). Att övriga kostnader håller sig kvar på den något högre nivån från tidigare år beror på konsultkostnader för tf produktionschef och ökade reskostnader för marknadsaktiviteter. Personalkostnaderna ökade till 9 310 tkr (9 037 tkr). Det beror huvudsakligen på nyanställningar och lönejustering relaterad till lönerevision 2017.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 3 432 tkr (4 329 tkr). Aktiveringen 2017 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning.

 

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 30 september 2017 uppgick till 4 609 tkr (5 411 tkr). Den försvagade kassan beror på fortsatta utvecklingsprojekt och en kostnadsmassa som är relativt hög pga kvalitetsarbeten och konsultkostnader.

För att klara finansieringsbehovet under 2018 har bolaget utnyttjat sin möjlighet, enligt mandat från den senaste Bolagsstämman, och genomfört en riktad nyemission om 10% av aktiekapitalet vilket innebär 6 045 800 kr.

De räntebärande skulderna uppgick per den 30 september till 5 215 tkr (11 602 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 4 609 tkr (5 411tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 606 tkr (6 191 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 8 391 tkr (-1 870 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 33 510 tkr (23 630 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 16,4 personer (13,7).

 

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under årets tre kvartal 2017 uppgick till 450 tkr (450 tkr). Resultatet efter skatt var -10 862 tkr (-14 702 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 3 291 tkr (5 089 tkr) per den 30 september 2017 och det egna kapitalet summerade till 33 510 tkr (23 630 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2017 till 84 procent (65 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstituioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

 

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken av nyblivande mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributör-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten är CE-märkta och Miris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA:n godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Sydkorea, Japan och Indonesien. Utöver detta har Kanada tillkommit som en marknad där vi nyligen fått tillstånd.

Arbetet med bolagets FDA-ansökan som lämnades in den 22 juni 2016 fortsätter. Bolaget har i perioden haft och fortsätter sin fortlöpande dialog med FDA för att underlätta arbetet och insamlingen av den kompletterande information som myndigheten efterfrågar.

 

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala. 

 

Produktutveckling

Miris bedriver ett samarbete med ett holländskt bolag för utveckling av en standardlösning (i form av syntetisk mjölk) för validering av HMA-instrument hos kund.

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

HMA                      Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™          Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Ultrasonic Procesor (Miris UP)                   
I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.

Miris Heater        Alla vätskor som används i Miris HMA måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.

Miris Check          Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner       Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Calibration Control Kit

                               Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2017 uppgick till 1 592 324 974

stycken med en röst vardera.

Optionsprogram

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu fyra styrelseaktieägarprogram för åren, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,32 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 4 349 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 9 785 492 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,6 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser efter den nyemission som registrerades i januari 2017.

Teckningsoptioner till anställda

Miris har lanserat program med teckningsoptioner för de anställda. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Den anställde har erhållit optionen (premien) som en skattepliktig förmån vid tilldelningstidpunkten och bolaget belastas med sociala avgifter på förmånen vid denna tidpunkt. Årsstämman 2015 beslutade att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner att fördelas till bolagets ledning och personal. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Ledande befattningshavare och övrig personal erbjuds att förvärva teckningsoptioner till en marknadsmässig premie. Tidigare VD tecknade 1 350 000 optioner, övrig ledningsgrupp tillsammans tecknade 3 250 000 optioner och övrig personal tecknade tillsammans 4 900 000 optioner. 500 000 optioner blev aldrig tecknade. Varje teckningsoption medför efter omräkning efter den företrädesemission som genomförts vid årsskiftet 2016/17 rätten att, fram till den 30 juni 2018, teckna 1,29 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av 0,08 kronor. Om samtliga 9 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier därmed att öka med maximalt 12 255 000 aktier vilket ger en utspädning om 0,8 procent.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Första nio månaderna 2017 har inneburit en kraftig försäljningsökning på 87% jämfört med samma period 2016. Anmälan till Läkemedelsverket 2016 innebar att försäljningen bromsades upp för stora delar av 2017. Det är styrelsens uppfattning att Miris kommer nå positivt kassaflöde någon gång under 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2016.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

                                                              Uppsala 2017-11-10
                                                              Miris Holding AB (publ)

                   Ingemar Kihlström                                         

                   Styrelsens ordförande                                     

                   Hans Åkerblom                                                  Inger Andersson

                   Ledamot                                                             Ledamot                                  

                   Ola Magnusson                                                

                   Ledamot                                                            

                                                              Camilla Myhre Sandberg

                                                              Verkställande Direktör

 

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för fjärde kvartalet, tillika bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 23 februari 2018.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)
Kungsgatan 115
753 18 Uppsala
Telefon: 018-14 69 07
camilla.sandberg@mirissolutions.com
Web: www.mirissolutions.com
Org nr: 556694-4798

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017. 

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar