Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 2 maj 2018 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att den ansamlade vinsten om totalt 31.384.590 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Camilla Sandberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer berördes.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor för styrelsens ordförande och 100 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse 

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja om följande styrelse:

Ingemar Kihlström (som även omvaldes till styrelsens ordförande), Hans Åkerblom, Inger Andersson och Ola Magnusson

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

F. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 5 har följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 1.500.000.000 och högst 6.000.000.000”.

G. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.

H. Beslut om emission av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 8 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bolagets VD Camilla Myhre Sandberg. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier under perioden till och med den 30 april 2021 till en teckningskurs motsvarande 125 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets aktie under perioden den 16 – 27 april 2018.

Uppsala den 2 maj, 2018

För ytterligare information kontakta: Camilla Myhre Sandberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07

E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera