Kvartalsrapport 1 2017

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument och kompletterande produkter för mjölkanalys på en global marknad, för att säkerställa leverans av högkvalitativ mjölk till barn och vuxna.

 

Kvartalsrapport 1 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2017

·         Nettoomsättningen uppgick till         4 409 tkr   (2 650 tkr)
·         Resultatet före skatt uppgick till   - 3 765 tkr  (-3 081 tkr)
·         Resultatet efter skatt uppgick till - 3 765 tkr  (-3 081 tkr)
·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

 

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1 – 31/3)

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Årsredovisning 2016
  • Miris lanserar nytt varumärke och ny web-plattform

VD:s kommentar

Vi startar 2017 med ett riktigt bra Q1. Med en nettoomsättning på 4 409 mkr har vi ökat försäljningen med mer än 60% jämfört med Q1 2016. Orsaken till ökningen beror på flera faktorer; mer fokus på försäljning och ökad närvaro på mässor och konferenser, något som vi kommer att fokusera på också framöver. Valideringsarbetet från 2016 är klart och avslutat vilket ger en positiv effekt, både genom en ökad kundnärvaro och genom att försäljningsavdelningen kan fokusera på försäljning och inte validering. Samtidigt har omläggningen och effektivisering i produktion medfört en mer flexibel kapacitet som har gjord att bolaget levererar instrument i rätt tid.

Arbetet med FDA ansökan har fortsatt under perioden. Som nämndes i bokslutskommunikén för 2016, finns det olika frågor FDA vill ha besvarade då ingen liknande applikation finns på marknaden idag (de-novo ansökan). En viktig del av detta arbetet är till exempel att det inte exsisterar en standard för validering av bröstmjölk. Detta är ett viktigt arbete som Miris nu genomför för att kuna bli en ”golden standard” för bröstmjölksanalys för förtidigt födda barn. Detta är en central del i Miris långsiktiga strategi.

Standardlösningen utvecklas enligt plan; Under kvartalet har beslut tagits om att starta fas 3 vilket innebär produktion av den första kommersiella batchen. Målet att lansera standardlösningen (Miris Calibration Control (MCC)) i Q3 2017 kvarstår. MCC kommer bli ett viktigt tillskott till Miris produktportfölj av flera skäl: (i) den måste finnas på plats för att erhålla ett marknadsgodkännande från FDA (ii) efterfrågan av en standardlösning på den europeiska marknaden ökar kontinuerligt (iii) analysreproducerbarheten säkerställer att instrumenten används korrekt och förväntas sänka antalet support-ärenden (iv) risken för att händelser liknande anmälan till LV i fjol ska hända igen bör vara eliminerad (v) försäljning av förbrukningsvaror förväntas öka.

Vi har i perioden tagit fram en ny varumärkesplattform som publiceras idag. Syftet är att denna plattform bättre ska reflektera bolaget och vår strävan att åstadkomma en bättre start för förtidigt födda barn. Miris har under det senaste året gått in i en ny fas där kombinationen av teknisk kompetens och passionen för att utveckla en viktig marknad förenas med ett modernt arbetssätt i försäljning, marknadsföring, produktion och kvalitetsarbete. Ett av resultaten av detta är lanseringen av Miris nya web-plats som lägger grunden för hur Miris ska kommunicera, göra material tillgängligt och tillhandahålla effektiv produktinformation för våra kunder. Vidare utveckling av web-platsen kommer ske framöver.

Under första kvartalet deltog bolaget vid två konferenser: Congress of Pediatricians of Russia och International Conference on Nutrition & Growth (NGC) i Amsterdam.

Under perioden har vi haft försäljning och installation av ytterligare tre HMA instrument i USA. Efter periodens slut har även två instrument till beställts som betyder att Miris nu har åtta instrument på plats i olika forskningsinstitut i USA. Vår ökade närvaro på den amerikanska marknaden förstärker och bekräftar behovet av HMA på denna marknad. Arbetet med en lanserings- och försäljningsstrategi för USA har påbörjats. Instrument har i perioden också sålts till Kina, Tyskland, Singapore, Finland, Slovakien Schweiz, Sverige, Indien, UK och Litauen. Avtal har signerats med den kinesiska distributören Bymed.

Framöver fortsätter vi arbeta aktivt med FDA-godkännande och standardlösningen samt att öka effektiviteten i vår direkta och indirekta försäljning. Vi kommer vidare fortsätta utveckla de nödvändiga verktyg och kommunikationslösningar som kan bidra till att bolaget når fler potentiella kunder, en högre användarfrekvens av utplacerade HMA instrument och en förenkling av utbildning och installation av nya instrument.

Jag är mycket glad att få möjlighet att jobba med att så dedikerat och kvalificerat team där alla jobbar mot ett gemensamt mål. Vi är nyfikna, vi är uppriktiga, och vi har en expertis som ger oss ett försprång i en marknad under utveckling. Mitt mål är att se till att vi fortsätter fokusera arbetet i den stategiska inriktning vi har beskrivit och därigenom göra Miris till ett lönsamt bolag. Då är vi aktiva med att etablera individuell nutrition baserat på bröstmjölk tillgängligt för alla för tidigt födda barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Nettoomsättningen för perioden januari till mars uppgick till 4 409 tkr (2 650 tkr). Den högre försäljningen under årets första kvartal jämfört med samma period 2016 beror på att försäljningsavdelningen har utökats och att det kvalitetsarbete som utförts under förra året har börjat ge resultat. Resultatet efter skatt Q1 2017 uppgick till -3 765 tkr (-3 081 tkr). Det sämre resultatet beror ökade kostnader för material pga kvalitetssäkring, ökade personalkostnader pga genomsnittligt fler anställda. Till ökningen av övriga externa kostnader jämfört med samma period förra året hör ökade marknadsaktivieter som bland annat innefattar arbete med varumärke och web, samt kundrelaterade resor. Även detta kvartal påverkar konsultkostnaderna för tf produktionschef.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under första kvartalet 2017 har jämfört med samma period 2016 ökat, främst tack vare ett starkt försäljningsarbete och förbättrad kvalitet.

Nettoomsättningen för Q1 2017 slutade på 4 409 tkr (2 650 tkr).

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets första kvartal har HMA-instrument levererats till följande länder: USA, Tyskland, Finland, Slovakien, Singapore och Kina, Schweiz, Sverige, Indien, UK, Litauen.

Instrument och kompletterande produkter för ko-/buffelmjölksanalyser

Under årets första kvartal har ett DMA-instrument levererats.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och återspeglar till viss del den installerade basen av instrument. Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrollösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna.

 

Kostnader

Kostnad för sålda varor ökade under året till 1 905 tkr (717 tkr). En stor del av de ökade materialkostnaderna beror på produktionsomställningen som startades under hösten och beräknas vara klar under Q2 2017 samt kvalitetssäkring. Övriga externa kostnader ökade jämfört med samma period förra året, 2 783 tkr (1 596 tkr). Det beror på ökade kostnader för marknadsaktivieter så som utveckling av web och varumärke, deltagande på konferenser, konsultkostnader för tf produktionschef och för arbetet med FDA-godkännande. Personalkostnaderna ökade till 3 448 tkr (2 864 tkr) beroende på huvudsakligen på fler anställda.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 876 tkr (1 897 tkr). Aktiveringen 2017 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning.

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 31 mars 2017 uppgick till 16 356 tkr (28 tkr)

Bolagets kassa har stärkts tack vare den nyemission som genomfördes i december 2016. Det tecknades 826 696 836 nya aktier för ett totalt belopp om 33 068 tkr. 241 204 900 aktier betaldes genom kvittning á 4 öre, vilket ger ett totalt kvittningsbelopp om 9 648 tkr. Likvida medel insatta på bolagets konto är 23 419 tkr, varav 6 419 tkr betalades in till bolaget i januari. Kostnaderna för emissionen uppgick till 4 800 tkr.

De räntebärande skulderna uppgick per den 31 mars till 5 038 tkr (8 601 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 16 356 tkr (28 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på -11 318 tkr (8 578 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 mars till 15 428 tkr (11 705 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 40 985 tkr (38 888 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 15,9 personer (12,9).

 

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 uppgick till 150 tkr (150 tkr). Resultatet efter skatt var –3 387 tkr (-1 412 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 14 491 tkr (25 tkr) per den 31 mars 2017 och det egna kapitalet summerade till 40 985 tkr (38 888 tkr). Soliditeten uppgick den 31 mars 2017 till 85 procent (78 procent).

 

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris utvecklar och tillhandahåller analysinstrument Human Milk Analyser (HMA) och Dairy Milk Analyser (DMA) samt kompletterande produkter för mjölkanalys på en global marknad. Analysinstrumenten används idag inom sjukvården för analys av bröstmjölk till förtidigt födda barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma kvaliteten av ko- och buffelmjölk. Huvudfokus ligger på marknaden för analys av bröstmjölk till för tidigt födda barn (HMA). Försäljning av DMA för analys av mejerimjölk bedrivs endast reaktivt. Miris säljer sitt instrument för analys av bröstmjölk HMA, med tillhörande Sonicator för provberedning, i mer än 25 länder och finns idag representerat på alla kontinenter.

 

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk har delats in i fyra olika segment; (i) Neonatal Intensiv avdelningar (NICU), (ii) forskning främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinno kliniker (Asien). På Neonatal avdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen för förtidigt födda barn. Emellertid räcker ofta inte moderns mjölk till och då ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken kan samlas in från donerande mödrar till Mjölkbanker som kontrollerarar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras ut till sjukvården. För att möta barnets energibehov, kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att ha möjligheten att kunna analysera mjölken istället för att vara hänvisad till att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien sker det en analys av bröstmjölken vid första hälsokontrollen av nyblivande mödrar.

Försäljningen sker idag via ett distributörsnätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatallläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölkkök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta och Miris HMA är i Sverige registrerad av Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA:n godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Sydkorea, Japan och Indonesien.

Samarbetet med nuvarande certifieringsföretag har avslutats, då deras ackreditering att certifiera enligt ISO13485 saknas. Ett ackrediterat anmält organ ska kontrakteras för re-certifiering och kommer vara högsta prioritet för bolagets nyanställda Quality Assurance Chef.

Arbetet med bolagets FDA-ansökan som lämnades in den 22 juni 2016 fortsätter. Bolaget har i perioden haft och fortsätter sin fortlöpande dialog med FDA för att underlätta arbetet och insamlingen av den kompletterande information som myndigheten efterfrågar.

 

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala. 

 

Produktutveckling

Miris bedriver ett samarbete med ett holländskt bolag för utveckling av en standardlösning (i form av syntetisk mjölk) för validering av HMA-instrument hos kund.

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

DMA                      Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk.

HMA                      Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™          Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Sonicator   I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris Sonicator används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten. Miris Sonicator är anpassad till Miris HMA och DMA.

Miris Check          Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner       Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 mars 2017 uppgick till 1 592 324 974 stycken med en röst vardera.

Antal aktier 2017-01-01                                 765 628 138

Antal aktier 2017-03-31                              1 592 324 974

I bolagets nyemission som genomfördes under dec 2016 emitterades sammanlagt 826 696 836 nya aktier. Dessa registrerades den 26/1, 2017 och antalet aktier i Miris är per den 27/1, 1 592 324 974 st.

Optionsprogram

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu fyra styrelseaktieägarprogram för åren, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,32 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 4 349 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 9 785 492 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,6 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser efter den nyemission som registrerades i januari 2017.

Teckningsoptioner till anställda

Miris har lanserat program med teckningsoptioner för de anställda. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Den anställde har erhållit optionen (premien) som en skattepliktig förmån vid tilldelningstidpunkten och bolaget belastas med sociala avgifter på förmånen vid denna tidpunkt. Årsstämman 2015 beslutade att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner att fördelas till bolagets ledning och personal. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang. Ledande befattningshavare och övrig personal erbjuds att förvärva teckningsoptioner till en marknadsmässig premie. Tidigare VD tecknade 1 350 000 optioner, övrig ledningsgrupp tillsammans tecknade 3 250 000 optioner och övrig personal tecknade tillsammans 4 900 000 optioner. 500 000 optioner blev aldrig tecknade. Varje teckningsoption medför efter omräkning efter den företrädesemission som genomförts vid årsskiftet 2016/17 rätten att, fram till den 30 juni 2018, teckna 1,29 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av 0,08 kronor. Om samtliga 9 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier därmed att öka med maximalt 12 255 000 aktier vilket ger en utspädning om 0,8 procent.

Teckningsoptioner enligt samarbetsavtalet med Danone Nutricia Early Life Nutrition

Danone Nutricia Early Life Nutrition (DNELN) har tecknat vederlagsfria optioner med rätt att under perioden t o m den 7 juni 2017 vid ett tillfälle teckna nya aktier, efter omräkning med anledning av företrädesemissionen, till en kurs om 0,03 kronor per aktie, motsvarande upp till 14 procent av aktiekapitalet och rösterna i Miris Holding AB efter full utspädning, inkluderat utestående optioner, vid tiden för utnyttjandet. Detta skulle addera högst 262 803 681 aktier. 

I enlighet med optionsvillkoren har lösenpris och det antal aktier varje option ger rätt att teckna omräknats med anledning av företrädesemissionerna 2013, 2014 och 2016.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Första kvartalet 2017 har inneburit en kraftig ökning i försäljningen jämfört med samma period 2016. Detta ser bolaget som ett trendbrott som ger en indikation på en framtid med ett mera kommersiellt fokus för Miris.

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar